Slovensky

English

Združenie Horný Zemplín

   
Združenie Horný Zemplín-mapa
Združenie Horný Zemplín - mapa

Združenie Horný Zemplín (ZHZ) je nezisková, záujmová a dobrovoľná organizácia, ktorej cieľom je všestranný rozvoj regiónu okresov Humenné, Snina a Medzilaborce.
Činnosť združenia sa zameriava na vypracovávanie spoločných projektov regionálneho a nadregionálneho charakteru. Princíp partnerstva samosprávy, štátnej správy, podnikateľskej sféry a tretieho sektora uplatnili občania troch okresov pri založení ZHZ dňa 3. 11. 1999.
Výkonným orgánom ZHZ je Predsedníctvo ZHZ. Nadviazalo kontakty už so zahraničím.

Členovia združenia, participujúci na projekte Tourist-Channel Slovakia:
Jasenov , Chlmec , Kamenica nad Cirochou , Brekov , Hankovce , Papín.

Cieľom činnosti ZHZ je všestranný rozvoj regiónu okresov Humenné, Medzilaborce a Snina. Činnosť združenia sa zameriava na vypracovávanie spoločných projektov regionálneho a nadregionálneho charakteru.

Združenie pri napĺňaní týchto cieľov uplatňuje tieto formy:

 • vzdelávacia, poradenská, informačná, publikačná a propagačná činnosť v prospech rozvoja regiónov, organizovanie konferencií, seminárov a pracovných iniciatív,
 • tvorba a spolupráca pri vypracovaní projektov v oblasti infraštruktúry, životného prostredia, rozvoja vidieka, poľnohospodárskej a lesnej výroby,
 • podpora malého a stredného podnikania s prioritou rozvoja zamestnanosti,
 • cielený rozvoj cestovného ruchu,
 • ochrana ľudských práv, menšín a upevňovanie demokratických prinícpov, rozvoj občianskej spoločnosti v regióne,
 • práca s mládežou,
 • cezhraničná a medzinárodná spolupráca.  
Orgánmi združenia sú:
 • Valné zhromaždenie
 • Okresné rady
 • Predsedníctvo
 • Dozorná rada
 • Odborné komisie
Všetky orgány združenia sú volené na obdobie 3 rokov a výška členského príspevku je rôzna pre jednotlivé kategórie členstva.

Členom ZHZ sa môže stať ktorýkoľvek občan ochotný prispieť skúsenosťami či podnetmi pre rozvoj tohoto regiónu.

Kancelária ZHZ:
ul. Kukorelliho 34
066 01 Humenné (budova mestského úradu)