Slovensky

English

Deutch
Logo

Gotická cesta

   
Gotická cesta-mapa
Gotická cesta - mapa
Gotická cesta spoznáva veľmi bohatú pokladnicu kultúrnohistorických daností Spiša a Gemera. Je prvou tematickou kultúrno-poznávacou turistickou cestou svojho druhu nielen na tomto území, ale aj na území celého Slovenska.

Turistická cesta je okruhom s dĺžkou 276 km, s možnosťou vytvárania menších okruhov, po častiach, z hociktorého miesta. Vedie po cestách I., II., III. triedy a miestnych komunikáciách. Spoznáva kultúru 24 obcí a 9 miest.

Členovia Gotickej cesty

Betliar
Dedinky
Dobšiná
Dobšinská Ľadová Jaskyňa
Dravce
Gelnica
Gemerská Poloma
Chyžné
Jaklovce
Jelšava
Kluknava (Štefánska Huta)
Koceľovce-poštár
Krásnohorské Podhradie
Krompachy
Levoča
Margecany
Markušovce
Mníšek nad Hnilcom
Muráň
Ochtiná
Revúca
Rožňava
Smižany
Smolník
Spišská Nová Ves
Spišské Podhradie
Spišské Vlachy
Spišský Hrhov
Spišský Štvrtok
Stratená
Štítnik
Žehra

Z pohľadu najvýznamnejších chránených historických území, prechádza:

  • Dvoma mestskými pamiatkovými rezerváciami - Levoča, Spišská Kapitula,
  • Územím s pamiatkami zahrnutými do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO - Spišský hrad, Spišská Kapitula, Spišské Podhradie, Žehra,
  • trasou (resp. v blízkosti turistickej cesty) 13 národných kultúrnych pamiatok - Chrám sv. Jakuba v Levoči, Spišský hrad, kostol v Žehre, hrad Krásna Hôrka, kaštieľ a historický park v Betliari, kostoly v Koceľovciach, Ochtinej, Štítniku, Plešivci, Šiveticiach, Rákoši, Chyžnom a pôvodná a novšia budova Prvého slovenského gymnázia v Revúcej.
Gotická cesta prechádza aj veľmi zaujímavými a chránenými prírodnými územiami. Predovšetkým sú to veľkoplošné chránené územia národných parkov Slovenský raj a Muránska planina. V tejto oblasti je aj Dobšinská ľadová jaskyňa a zrúcaniny Muránskeho hradu.

Na Gemeri, i keď nepriamo, prechádza v blízkosti Chránenej krajinnej oblasti, biosférickej rezervácie Slovenský kras a v blízkosti jaskýň a podzemných priepastí, ktorých význam a ojedinelosť bola ocenená zapísaním do Zoznamu Svetového prírodného dedičstva UNESCO (Ochtinská aragonitová, Gombasecká jaskyňa a Domica).

Na Gotickej ceste sa orientujeme 266 dopravnými informačnými tabuľami. Konkrétne informácie v miestach kultúrnohistorických a prírodných pamiatok poskytujú priestorové informačné a orientačné tabule, rozmiestnené podľa mapy v 33 obciach a mestách piatich okresov a troch krajov.

Gotická cesta vedie dobre vyznačenými cestami vybavenými informačnými tabuľami a prechádza pôvabnou krajinou, cez lesy, doliny a hory k Národnému parku Slovenský raj so svojími turistickými chodníkmi cez hlboké rokliny a hučiace vodopády, k Chránenej krajinnej oblasti Slovenský kras. Na území sú ukryté prírodné krásy, ako sú priepasti (Silická, Ľadnica, Brázda, Krásnohorská, Stratenská a jaskyňa Bobačka), závrte, škrapové polia, kaňony, krasová flóra, vyvieračky, pramene, vodné plochy a jaskyne, ktoré sú sprístupnené verejnosti (Dobšinská ľadová, Gombasecká, Ochtinská aragonitová a Domica). Zaujímavosťou je návšteva nesprístupnených jaskýň (Krásnohorská, Veľká Žomboj, Jaskyňa na Kečovských lúkach) a priepastí Zvonica a Veľká Bikfa v sprievode skúsených vodcov a jaskyniarskom výstroji Speleologickej vodcovskej služby.

Orientačné tabule a Turistický sprievodca Gotickou cestou prispievajú k rozšíreniu poznania rázovitých regiónov Spiša a Gemera. V ucelenom okruhu Vám Gotická cesta predstaví najzaujímavejšie a najvzácnejšie skvosty regiónu - vysoko na vrchoch sa týčiace hradné komplexy, celkovo zachované historické jadrá miest, múzeá, katedrály, ale aj dedinské kostoly, meštianske domy, kamenné a drevené mosty. Popritom nenarazíte iba na umelecké a stavebné diela gotiky, ale presvedčíte sa aj o kráse fascinujúcich stôp, ktoré tu zanechali aj iné kultúrno-historické epochy. Vynikajú najmä stredoveké gotické kostoly s umeleckou výmaľbou s technikou alfresco, oltáre, kazateľnice, kostolné empory a kazetové stropy.

Pozdĺž Gotickej cesty je pekná ľudová architektúra (drevená i murovaná). Zaujímavé sú zrubové podmurované trojpriestorové domy s hospodárskymi stavbami (stodolou, chlievom, ovčiarňou), pod sedlovými šindľovými strechami v otvorenom dome. V regiónoch sa konajú pravidelne folklórne slávnosti a návštevník môže obdivovať ľudový kroj, zvyky a ľudový tradičný nábytok. Medzi obyvateľstvom sa udržala remeselná ľudovo-umeleká výroba. Je rozšírená výroba tkaných plátien, kobercov, paličkovaných čipiek, drevených výrobkov, naberačiek, varešiek črpákov, lyžíc rôznych typov, šindľov, výroba a pletenie košíkov, zhotovenie prútených metlí, kováčske výrobky, výroba liatych zvoncov a praciek, výroba plechových zvoncov, výroba medovnikárskych potravinárskych a umeleckých špecialít, maliarska, reliéfna umelecká, figurálna umelecká tvorba a ešte mnoho zaujímavých remeselných výrobkov.

Gotická cesta touto ponukou navštevuje oblasti, jednotlivé parcely a nehnuteľnosti, kde návštevník potencionálny investor tiež môže začať podnikať v týchto regiónoch a tak pomôcť v rozvoji služieb, žiadaných produktov a rozvoji regiónov pozdĺž Gotickej cesty.


Ing. Miroslav Boldiš

Regionálna rozvojová agentúra
Ul. Kóšu Schoppera 22
048 01 Rožňava
Tel./fax: 058-7331 384