Slovensky

Mikroregión Južné Sitno

   

Je združením občanom 5 obcí: Počúvadlo, Baďan, Beluj, Prenčov a Kráľovce-Krnišov.

Má 120 členov.
ROZLOHA ÚZEMIA: 9 235 ha
POČET OBYVATEĽOV: 1347
HUSTOTA OBYVATEĽSTVA: 14,4 obyvateľov na km štvorcový
SÍDLO MIKROREGIÓNU JUŽNÉ SITNO: OcÚ Prenčov
OKRES: Banská Štiavnica
PRÁVNA FORMA: Občianske združenie
OZ Mikroregión Južné Sitno vzniklo v roku 1999 a dátum registrácie je dňa 23.11.1999.
PREDSEDNÍČKA ZDRUŽENIA: Alena Ciglanová, starostka obce Prenčov


Ciele MR Južné Sitno:

 • Cieľavedomý koordinovaný postup pri vytvárané koncepcie rozvoja MR
 • Vytváranie priaznivého a podporného prostredia pre súkromných podnikateľov
 • Zviditeľnenie MR vhodnou propagáciou
 • Spoločná ochrana zákonných práv a záujmov občanov
 • Iniciovanie a podpora aktivít v oblasti vidieckej turistiky a agroturistiky
 • Zapájanie občanov do rôznych aktivít smerujúcich k plneniu cieľov združenia
 • Dosiahnutie vyššej občianskej zodpovednosti a angažovanosti občana pre veci verejné

POLOHA A VONKAJŠIE VZŤAHY:
 • Územie Štiavnických vrchov
 • Najvyšší vrch SITNO (1009 m n.m.)
 • Štruktúra MR JUŽNÉ SITNO je v tvare podkovy
 • Územie banskoštiavnického kraja je pre svoje historicko-kultúrne kvality zaradené do kultúrneho dedičstva UNESCO

Zaujímavé sú chránené územia širšieho okolia mikroregiónu. Predstavujú významné turistické atrakcie. Návštevníkovi sú ľahko dostupné či už peši, na bicykli, bežkách alebo autom.
 • Štiavnické vrchy
 • Holík
 • Koháryho dub
 • Jabloňovský Roháč
 • Krupinské bralce
 • Sixova stráň
Celému územiu dominuje vrch Sitno, ktorý je viditeľný takmer z každého kúta mikroregiónu.

K najsilnejším stránkam mikroregiónu patria bohaté lesy, poľnohospodárska pôda, vzácne historické i prírodné kvality územia, príťažlivé, zdravé a tiché prostredie a pracovití ľudia.


Realizované projekty:

Bavíme sa navzájom v roku 1999 sa uskutočnilo kultúrno-spoločenské podujatiam, kde každá obec pripravila jedno podujatie aj pre ostatné obce.

Projekt načúvania v roku 2000 bol realizovaný v spolupráci v VOKA Banská Bystrica spoločne vo všetkých obciach MR, okrem obce Prenčov, kde bol tento projekt zrealizovaný OZ Pômôžme sami sebe na jar r. 1999. Cieľom projektu bol prieskum potrieb a názorov občanov na život v obciach.

Program rozvoja MR ako územnoplánovací podklad. Jeho cieľom bolo sformulovať smerovanie a vízie MR Južné Sitno v zmysel zásad Programu obnovy dediny v období 6/2000-3/2001.

Komunitný minigrantový program podporený NPOA, NOS-OSF, obecné samosprávy a iní sponzori v celkovej výške 595 000 Sk, ktorý je v súčasnosti vo fáze realizácie malých projektov.

Komunikačné centrum VIPA - začiatok svojej činnosti od septembra 2001.


Podsitnianske dni hojnosti
majú možnosť návštevníci každoročne vidieť v termíne máj až september. Prvý ročník, ktorý sa uskutočnil v roku 2001, predstavil tradičnú kultúru obcí mikroregiónu. Celý program sa skladá z 5 podujatí, uskutočnených vždy v inej obci. Je tematicky zameraný na tradičné spôsoby života obyvateľov na dedine v minulosti. Cieľom projektu je aktivizovať obyvateľov k dobrovoľníctvu a darcovstvu, výchove k úcte k tradíciám, rozvoj vidieckeho turizmu a úzkej spolupráci obcí navzájom. Podujatie má jednotnú ideu s rôznou tematikou:

V obci Beluj - máj- pod názvom Drevo v rôznych podobách, kde obyvatelia obce predvádzajú štiepanie, rúbanie, tesanie dreva, výrobu tradičných drevárskych výrobkov ako aj stavanie májov.

V obci Počúvadlo - jún - pod názvom Senokosba. Súčasťou podujatia je predvádzanie kosenia trávy, jedenie párancov na slanine, rozhadzovanie pokosených riadkov, skladanie sena do kôp, ako aj výstava domácich výšiviek, výroba košíkov, hrabiel a umelecké rezbárstvo.

V obci Baďan - júl- pod názvom Dni tradičného odievania. Zaujímavá je prezentácia remesiel tradičného odievania spojené s módnou prehliadkou od tradičného odievania po súčasnosť. Podujatie je doplnené súťažami ako zmotávanie vlny do klbka, rolovanie tkaných kobercov, navliekanie korálok na motúz, obšívanie záplat a iné.

V obci Prenčov - august - pod názvom Žatva. Návštevníci majú možnosť zažiť tradičnú žatvu od kosenia obilia, viazania do snopov, skladanie a zvážanie cez ručné mlátenie až po pečenie chleba v domácich peciach. Súčasťou je výstava roľníckej techniky.

V obci Kráľovce-Krnišov - september - pod názvom Plody země - zakladanie úrody. Účastníci podujatia uvidia orbu koňmi, ručnú sejbu, varenie slivkového lekváru a zber hrozna, ale aj poľovnícke trofeje a ľudové liečiteľstvo spojené s výstavou byliniek.

Pohodu a priateľskú atmosféru vytvárajú gazdovské dvory, celé podujatie je doprevádzané hudbou a spevom, každá obec ponúka ukážky tradičných jedál spojené s ochutnávkou a degustáciou pálenky. Každý účastník sa môže zapojiť do súťaží a vyskúšať si výrobu tradičných remesiel.


KONTAKT:
Mikroregión Južné Sitno
969 73 Prenčov
tel. 045-6995131, fax: 045-6995132
e-mail: juznesitno@stonline.sk