Školenia príslušníkov polície o tzv. vtáčej kriminalite boli úspešne ukončené
 
 

  Začiatkom septembra 2002 sa skončila séria školení pre príslušníkov Policajného zboru SR o vtáčej kriminalite. Celkovo bolo vyškolených 338 príslušníkov Policajného zboru z každého okresu Slovenska.

Pojem vtáčia kriminalita označuje všetky ľudské činnosti, ktoré sú v rozpore s platnou legislatívou a ich obeťami sú vtáky (napr. nelegálny odstrel a odchyt vtákov, ničenie hniezd atď.).

Školenia v ôsmich krajských mestách zorganizovali mimovládne organizácie Spoločnosť pre ochranu vtáctva na Slovensku (SOVS), Skupina pre výskum a ochranu dravcov a sov (SVODAS) a Kráľovská spoločnosť pre ochranu vtáctva (RSPB) v spolupráci s Ministerstvom vnútra SR.

O tom, že vtáčia kriminalita je skutočne vážnym problémom hovorí aj počet prípadov, ktoré mimovládne organizácie SOVS a SVODAS zhromažďujú do celoslovenskej databázy. K septembru 2002 bolo zatiaľ zaevidovaných 290 prípadov (za obdobie 1980 – 2002), ktorých obeťami sa stalo 138 druhov nášho i exotického vtáctva. Ďalšie stovky prípadov sa v súčasnej dobe spracovávajú a prehodnocujú.

Hlavným cieľom školení bolo oboznámiť príslušníkov Policajného zboru s vážnosťou problematiky vtáčej kriminality, ktorá tvorí významnú súčasť tzv. ekologickej kriminality. Jednotliví prednášajúci zároveň upozornili na najvážnejšie formy vtáčej kriminality, s ktorými sa na Slovensku stretávame (nelegálny obchod, ničenie hniezd, usmrcovanie vtáctva, vykrádanie hniezd atď.).

Na školeniach prednášali odborníci zo štátnych inštitúcií, ktoré majú kompetencie v oblasti riešenia problematiky vtáčej kriminality: Ministerstvo vnútra SR, Štátna ochrana prírody SR, Vedecký orgán CITES – Štátnej ochrany prírody SR, a Slovenská inšpekcia životného prostredia.

Ako povedal riaditeľ SOVS Rastislav Rybanič: “V priebehu roku 2002 sa verejnosť stretla s viacerými prípadmi vtáčej kriminality a aj vďaka školeniam polície sa tieto problémy začali intenzívne riešiť“

Ďalšie informácie:

Marek Brinzík – koordinátor pre vtáčiu kriminalitu, brinzik@sovs.sk, 0904 307 946, 02/554 21 85, SOVS, Mlynské nivy 41, 821 09 Bratislava 2

Mário Kern – odborník v oblasti vtáčej kriminality Ministerstva vnútra SR, kern@minv.sk, 0905 63 72 87, 096/1044 147