Významné vtáčie územia - č.1- Niva Moravy
 
 

  Rozloha: 18 935 ha

Nadmorská výška: 141 – 167 m n. m.

Charakteristika: 75 km dlhé a do 5 km široké aluviálne územie pozdĺž rieky Morava. Hlavnými biotopmi sú lužné lesy tvorené vŕbou, topoľom, jaseňom a brestom. Ďalej je to pobrežná vegetácia, vlhké lúky, močiare a rašeliniská, riečne terasy, pieskové duny, orná pôda a ľudské sídla. Po vysušení vlhkých lúk boli tieto na mnohých miestach premenené na intenzívne využívanú ornú pôdu.

Hospodárske využitie: poľnohospodárstvo, lesníctvo, poľovníctvo, športový rybolov, cykloturustika.

Vtáctvo: územie je významné pre hniezdenie vtáctva lužného lesa, vlhkých lúk a iných poriečnych biotopov (bocian čierny, včelár obyčajný, haja červená, kaňa popolavá, chrapkáč poľný, chriašť bodkovaný, myšiarka močiarna, rybárik obyčajný, brehuľa obyčajná, svrčiak riečny, penica jarabá, strakoš kolesár). Slúži aj ako dôležitá ťahová zastávka pre vodné vtáctvo – kormorán veľký, hus siatinná, hus divá.

Negatívne faktory: intenzívne poľnohospodárstvo, úbytok tradičného manažmentu, výstavba hrádzí a kanálov, ťažba štrkopieskov, rozširovanie sídiel, rozvoj infraštruktúr, vyrušovanie vtáctva turistami a rybármi, poľovanie na vtáctvo.

Ochrana: ochrana hniezdísk dravcov, revitalizácia tokov a vlhkých lúk, ovplyvňovanie poľnohospodárskej a lesníckej činnosti. CHKO Záhorie, Ramsarská lokalita Alúvium Moravy.

Obrazok - zdroj: www.ozmorava.sk