Významné vtáčie územie - č. 7 - Niva Dunaja
 
 

  Rozloha: 22 040 ha

Nadmorská výška: 107-134 m n.m.

Charakteristika: 150 km dlhé a do 4 km široké alúvium Dunaja. Hlavnými biotopmi sú početné mŕtve ramená a ostrovčeky, pobrežná vegetácia, trstinové porasty a lužný les zväčša tvorený topoľom, jaseňom, vŕbou a brestom.

Využitie: vodohospodárstvo, lesníctvo, turistika, vodná doprava.

Vtáctvo: územie je významné pre hniezdenie vtáčích druhov lužného lesa a iných poriečnych biotopov (bučiačik obyčajný, chavkoš nočný, bocian čierny, chochlačka bielooká, včelár obyčajný, haja tmavá, orliak morský, šabliarka modronohá, rybárik obyčajný, brehuľa riečna, svrčiak riečny), a tiež ako ťahová zastávka vyše 20 000 ks vodného vtáctva (potápka malá, kormorán veľký, beluša veľká, hus siatinná, hus divá, kačica divá, chochlačka sivá, chochlačka vrkočatá, hlaholka obyčajná, potápač veľký, orliak morský).

Negatívne faktory: výstavba vodného diela Gabčíkovo, kanálov a hrádzí, ťažba dreva a intenzívny manažment, poľovanie na vtáctvo, vyrušovanie vtáctva športovými rybármi, turistami, lesníkmi a poľovníkmi, vysušovanie územia, ťažba štrkopieskov, zavážanie mokradí stavebným odpadom, rozširovanie sídiel a budovanie lesných ciest.

Ochrana: ochrana hniezdísk dravcov, ovplyvňovanie vodohospodárskych a lesníckych aktivít. CHKO a Ramsarská lokalita Dunajské luhy.

Obrázok: šabliarka modronohá
Zdroj: Internet