Významné vtáčie územia - č. 9 - Parížske močiare
 
 

  Rozloha: 184 ha

Nadmorská výška: 120-125 m n. m.

Charakteristika: 4 km dlhá a do 1 km široká mokraď ležiaca na alúviu potoka Paríž a obklopená intenzívne využívanou poľnohosodárskou krajinou. Lokalita je takmer úplne pokrytá rozsiahlymi porastmi trstiny, pálky a ostríc, pričom obsahuje len malý podiel otvorenej vodnej hladiny.

Využitie: výskum a ochrana prírody, kosba trstiny.

Vtáctvo: lokalita je významným hiezdiskom vtáctva mokradí (chriašť malý, svrčiak slávikovitý, šašiniarik tentkozobý).

Negatívne faktory: chýbajúci manažment a vysušovanie územia.

Ochrana: zväčšovanie vodnej plochy kosením trstín a kontrola vodného režimu. Ramsarská lokalita Parížske močiare, národná prírodná rezervácia.

Obrázok: NPR Parížske Močiare
Zdroj: www.novavieska.sk/sk/documents/mocsar.html