Významné vtáčie územia - č. 10 - Burda
 
 

  Rozloha: 2 700 ha

Nadmorská výška: 103-395 m n. m.

Charakteristika: Kopcovité územie s výskytom suchomilnej vegetácie a živočíšstva. Lesy sú tvorené prevažne dubom, okraje územia tvoria kroviny, ľudské sídla a orná pôda. Z juhu tvorí hranicu územia skalná stena nad riekou Dunaj.

Využitie: lesníctvo, poľovníctvo, turistika, výskum a ochrana prírody.

Vtáctvo: územie je významným hniezdiskom niektorých dravcov a iných vtáčích druhov obývajúcich kroviny a suché biotopy (orol kráľovský, lelek obyčajný, včelárik zlatý, krutohlav obyčajný, strnádka cia).

Negatívne faktory: ťažba dreva a intenzívny lesný manažment, vyrušovanie vtáctva turistami, zoológmi a poľovníkmi, vykrádanie hniezd dravcov a pytliactvo.

Ochrana: ochrana hniezdísk dravcov.


Obrázok: Lelek lesný
Zdroj: www.ukbap.org.uk