Významné vtáčie územia - č. 13 - Malá Fatra
 
 

  Rozloha: 70 500 ha

Nadmorská výška: 350-1708 m n. m.

Charakteristika: rozsiahly a rozmanitý horský celok obsahujúci lesy, skalnaté a krasové útvary (kaňony, skalné steny, prameniská, vodopády a jaskyne), kvetnaté a horské lúky a rozptýlené ľudské sídla. Lesy obsahujú prevažne buk, v nižších polohách tiež dub a vo vyšších borovicu, smrek a jedľu.

Využitie: lesníctvo, poľovníctvo, pasenie oviec a dobytka, turistika a lyžovanie.

Vtáctvo: územie je významné pre hniezdenie vtáctva lesov, skalnatých biotopov a horských lúk (bocian čierny, orol skalný, tetrov obyčajný, chrapkáč poľný, výr skalný, žlna sivá, ďubník trojprstý, vrchárka vrchovská, drozd kolohrivý, skaliar pestrý, kolibiarik sykavý, murárik červenokrídly, sýkorka chochlatá).

Negatívne faktory: ťažba dreva a vysádzanie smrekových monokultúr, používanie hnojív v poľnohospodárstve, ťažba kameňa, výstavba lesných ciest a používanie ťažkých lesných mechanizmov, výstavba lyžiarskych vlekov a umelé zasnežovanie, odstraňovanie krovín z medzí a premena vlhkých lúk a mokradí na ornú pôdu.

Ochrana: ochrana hniezd dravcov, usmerňovanie turistických aktivít a ovplyvňovanie lesníckej činnosti. NP Malá Fatra.