Významné vtáčie územia - č.15 - Chočské Vrchy
 
 

  Rozloha: 25 818 ha

Nadmorská výška: 450-1611 m n. m.

Charakteristika: stredne veľké hornaté vápencové územie obsahujúce lesy, hlboké kaňony, doliny, skalné steny, jaskyne, podzemné riečky a iné krasové útvary. Lesy sú tvorené smrekom, bukom a jedľou, po obvode územia sa nachádzajú lúky, orná pôda a rozptýlené ľudské sídla.

Využitie: lesníctvo, poľovníctvo, pasenie dobytka a oviec, pestovanie obilnín, zber sena, turistika, ochrana prírody.

Vtáctvo: územie je významné pre hniezdenie vtáctva skalnatých biotopov, lesov a lúk (orol skalný, tetrov obyčajný, chrapkáč poľný, výr skalný, murárik červenokrídly).

Negatívne faktory: chemizácia poľnohospodárstva, odstraňovanie krovín, vypaľovanie lúk a medzí, ťažba dreva a používanie ťažkej mechanizácie, výstavba ciest a rozširovanie sídiel, vyrušovanie vtáctva poľovníkmi a turistami.

Ochrana: ochrana hniezd dravcov pred vykrádaním, znižovanie strát na dravcoch spôsobených elektrickými vedeniami, kontrola nezákonného poľovania na tetrovy, ovplyvňovanie poľnohospodárskej a lesníckej činnosti.

Obrázok: Poľana pod Veľkým Chočom
Zdroj:mysyk.iks.sk/galerie/galeria_ch_v.html