Významné vtáčie územia - č.16 - Tatry
 
 

  Rozloha: 98 420 ha

Nadmorská výška: 677-2654 m n. m.

Charakteristika: rozsiahly horský celok. Najvyššie polohy sú tvorené skalnými útvarmi (štíty, hrebene, sedlá, kotly), podhorskú vegetáciu predstavuje najmä kosodrevina, lesy obsahujú smrek, vo východnej časti územia tiež brezu, jedľu a javor. Na úpätiach pohoria sa nachádzajú lúky, orná pôda, ľudské sídla a rekreačné strediská.

Využitie: turistika a rekreácia, ochrana prírody, lesníctvo, poľovníctvo, poľnohospodárstvo.

Vtáctvo: územie je významné pre hniezdenie vtáctva horských lesov a lúk (bocian čierny, včelár obyčajný, orol krikľavý, orol skalný, tetrov obyčajný, chrapkáč poľný, výr skalný, ďubník trojprstý, vrchárka vrchovská, žltochvost hôrny, drozd kolohrivý, sýkorka chochlatá, murárik červenokrídly, strakoš veľký, stehlík čížavý).

Negatívne faktory: výstavba rekreačných zariadení a lyžiarskych centier, ťažba dreva a intenzívna lesnícka činnosť, vyrušovanie vtáctva turistami, vykrádanie hniezd dravcov, nezákonné poľovanie, znečistenie ovzdušia olovom a intenzifikácia poľnohospodárstva.

Ochrana: ochrana hniezd dravcov, usmerňovanie rekreačných a lesníckych aktivít. TANAP.

Obrázok: Stehlík čížavý
Zdroj:www.geocities.com/ivn_vogels_niet_vechtstreek/Sijs_Carduelis-spinus.html