Významné vtáčie územia - č. 18 - Poľana
 
 

  Rozloha: 28 930 ha

Nadmorská výška: 385-1 458 m n. m.

Charakteristika: stredne veľké až kopcovité územie, pokryté prevažne lesmi tvorenými jedľou, smrekom a bukom. Lesy sa striedajú s početnými lúkami a skalnatými časťami, na úpätiach a v okolitej kotline sa nachádzajú tradične obhospodarované lúky, pastviny a staré sady.

Využitie: lesníctvo, poľovníctvo, zber sena a pasenie oviec.

Vtáctvo: územie je významné pre hniezdenie vtáctva lesov a otvorenej obrábanej krajiny (bocian čierny, včelár obyčajný, orol krikľavý, chrapkáč poľný, rybárik obyčajný, ďubník trojprstý, žlna sivá, žltochvost hôrny, drozd kolohrivý, penica jarabá, muchárik bielokrký, strakoš kolesár, strakoš obyčajný).

Negatívne faktory: ťažba dreva a intenzívna lesnícka činnosť, úbytok tradičného manažmentu lúk, intenzívne pasenie dobytka a oviec, poľovanie na vtáctvo.

Ochrana: ovplyvňovanie poľnohospodárskej a lesníckej činnosti. CHKO BR Poľana.

Obr.: Žltochvost lesný
Zdroj:www.birdguides.com/html/vidlib/species/phoenicurus_phoenicurus.htm