Významné vtáčie územia - č.20 - Niva Ipľa
 
 

  Rozloha: 7 715 ha
Nadmorská výška: 124-196 m n. m.

Charakteristika: 70 km dlhé a d 3 km široké alúvium rieky Ipeľ umiestnené v plochej krajine. Brehy a meandre sú porastené pobrežnou a plávajúcou vodnou vegetáciou, okolité územie tvoria rozsiahle vlhké lúky, orná pôda, lokálne pieskové duny a rozptýlené ľudské sídla.

Využitie: pestovanie plodín, chov dobytka, poľovníctvo.

Vtáctvo: územie je významné pre hniezdenie vtáctva poriečnych biotopov a vlhkých lúk (bučiačik obyčajný, bocian biely, chrapkáč poľný, chriašť malý, rybárik obyčajný, včelárik zlatý, krutihlav obyčajný, brehuľa riečna, svrčiak riečny, svrčiak slávikovitý, strakoš kolesár, strakoš obyčajný).

Negatívne faktory: intenzifikácia poľnohospodárstva, vyrušovanie vtáctva rybármi a fotografmi, vysušovanie územia, zavážanie mokradí.

Ochrana: Ramsarská lokalita Poiplie.

Obrázok: bučiačik obyčajný
Zdroj:
www.differentphotos.com/I_minutus1.htm