Významné vtáčie územia - č. 25 - Slovenský Kras
 
 

  Rozloha: 50 230 ha
Nadmorská výška: 178-947 m n. m.

Charakteristika: rozsiahle kopcovité územie s planinami navzájom oddelenými hlbokými riečnymi dolinami. Krasové útvary sú zastúpené jaskyňami, priepasťami, kaňonmi, hlbokými dolinami a vápencovými bralami. Lesy, tvorené bukom a dubom, sa vo vyšších polohoách striedajú so suchými vápenatými lúkami, v nižších polohách sa nachádzajú pastviny, mokrade a orná pôda.

Využitie: lesníctvo, poľovníctvo, pasenie dobytka a oviec, pestovanie obilia, turistika, ťažba vápenca.

Vtáctvo: územie významné pre hniezdenie vtáctva lesov, krovín a otvorenej krajiny (bučiačik obyčajný, bocian čierny, bocian biely, včelár obyčajný, hadiar krátkoprstý, orol krikľavý, orol kráľovský, chrapkáč poľný, chriašť malý, výr skalný, lelek obyčajný, rybárik obyčajný, krutohlav obyčajný, žlna sivá, ďateľ prostredný, škovránok stromový, skaliar pestrý, svrčiak riečny, penica jarabá, muchárik bielokrký, strakoš obyčajný, strnádka cia).

Negatívne faktory: úbytok pasenia dobytka a zarastanie lúk krovinami, zalesňovanie nepôvodných drevinami, ťažba dreva, vypaľovanie trávnatých porastov, regulácie tokov, vysušovanie mokradí, zväčšvanie ľudských sídiel, výstavba ciest, vyrušovanie vtáctva dopravou, turistika a skalolezectvo, vykrádanie hniezd dravcov.

Ochrana: ochrana hniezd dravcov pred vykrádaním a usmernňovnie poľnohospodárskej a lesníckej činnosti. NP Slovenský kras.

Obr. Škovránok stromový
Zdroj: www.rozhlas.cz/hlas/pevci-p/_zprava/18666, Jiří Formánek