Tieňový zoznam k vládnemu návrhu Chr. vtáčích území
 
 

  Spoločnosť pre ochranu vtáctva na Slovensku (SOVS)publikovala tieňový zoznam k vládnemu návrhu Chránených vtáčích území (CHVÚ) pod názvom Významné vtáčie územia na Slovensku.
Územia významné z pohľadu Európskej únie.

Na základe politického rozhodnutia vlády boli niektoré územia z odborného návrhu, na ktorom spolupracovala aj SOVS vylúčené. Šesť z nich je natoľko významných, že by podľa názoru SOVS mali byť do zoznamu CHVÚ zaradené. Viaceré rozsudky Európskeho súdneho dvora potvrdili, že jediným kritériom na výber týchto území má byť odborné kritérium. Rozsudky zároveň uznali zoznamy pripravené organizáciou BirdLife International, ktorá je na Slovensku zastúpená Spoločnosťou pre ochranu vtáctva na Slovensku, ako odborný podklad pre hodnotenie komplexnosti vládnych zoznamov.

Hoci boli územia Čergov, Chočské vrchy, Levočské vrchy, Miloslavov, Špačince-Nižná a Slovenský raj na základe odborných kritérií určené ako najvýznamnejšie územia pre vtáčie druhy ohrozené z pohľadu Európskej únie, naša vláda im zatiaľ neplánuje zabezpečiť zodpovedajúcu ochranu. Rastislav Rybanič, riaditeľ Spoločnosti pre ochranu vtáctva na Slovensku upozorňuje „Ak naša vláda neochráni všetky územia, ktoré spĺňajú kritéria, hrozí nám súdny spor s komisiou, ako v prípade Holandska alebo Francúzska.“.

Zoltán Waliczky, koordinátor programu Významné vtáčie územia organizácie BirdLife International hovorí: „V auguste naši partneri dokončia národné zoznamy Významných vtáčích území vo všetkých nových členských krajinách a potom ich predstavíme komisii.“.

Ak komisia uzná, že zoznam predložený vládou bol nedostatočný môže dať podnet na Európsky súdny dvor na začatie súdneho konania voči členskej krajine EÚ. Ak súdny spor vláda prehrá, hrozia krajine finančné pokuty alebo obmedzenie štrukturálnych fondov, ak sa to stalo napr. v Belgickom Valónsku.

Publikácia predstavuje úplný odborný návrh, ktorý zahŕňa 40 území najvýznamnejších pre ochranu vtáctva z pohľadu Európskej únie, ktoré spolu pokrývajú 1 384 085 ha, čo predstavuje 28,2 % Slovenska. Rozloha území sa pohybuje od 45 ha (Dubnické štrkovisko) až do 1 28 014 (Volovské vrchy). Kapitoly o jednotlivých územiach obsahujú opis územia, zoznam druhov pre ktoré je územie významné, faktory ohrozenia a odporúčané opatrenia, ktorých realizácia by mala prispieť k zabezpečeniu priaznivých podmienok pre cieľové druhy vtákov.

Publikácia je určená pre všetkých, ktorý hľadajú aktuálne informácie o územiach významných pre vtáctvo. Predovšetkým je však určená pre úradníkov ako podklad pre rozhodovanie a plánovanie ale aj ochranárov a milovníkov vtáctva a akademické a výskumné inštitúcie.

Ďalšie informácie:

Rastislav Rybanič, mobil: 0905-476779, rybanic@sovs.sk
Tatiana Šutiaková, mobil: 0907-853048, sutiakova@sovs.sk
Tel. 02/55422185, fax: 02/55422186