Významné vtáčie územia - č. 32 - Streda nad Bodrogom
 
 

  Rozloha: 2 ha

Nadmorská výška: 100-110 m n. m.

Charakteristika: lokalita zahŕňa skupinu 1,5 až 5 m vysokých zvislých pieskových stien, obklopených ornou pôdou, ruderálnou vegetáciou, vinicami a lúkami. Steny vznikli ťažbou piesku v pieskových dunách, porastených suchomilnou vegetáciou.

Využitie: ťažba piesku.

Vtáctvo: lokalita je významným hniezdiskom včelárika zlatého.

Negatívne faktory: chýbajúci manažment pieskových stien, zavážanie lokality domovým odpadom, ťažba piesku počas hniezdneho obdobia, vyrušovanie vtáctva a prudké dažde.

Ochrana: usmerňovanie ťažby piesku.

Obr. Včelárik zlatý
Zdroj: www.hlasek.com