Test
27.05.2024
Kliknite a pozrite si Hit na dnes!Kliknite a pozrite si Hit na tento týždeň!Klknite a pozrite si Hit na tento mesiac!Kliknite a pozrite si Hit na tento rok!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!

Folklór na Slovensku a Česku

 
Valná hromada zvolila nové orgány FoS ČR 17. listopadu 2012, Praha


  [ pridané: 18.11.2012 ]

Valná hromada zvolila nové orgány FoS ČR
17. listopadu 2012, Praha

      V Hotelu DAP*** v Praze se v sobotu 17. listopadu 2012 uskutečnila XI. valná hromada Folklorního sdružení ČR, která měla na programu dva stěžejní body: hodnocení činnosti největšího občanského sdružení zájemců o lidovou kulturu za uplynulé čtyři roky a volby nejvyšších orgánů FoS ČR na období let 2013─2016.

      V dopolední části celodenního jednání si účastníci valné hromady – zástupci více než 120 členských festivalů a souborů vyslechli zprávu předsedy sdružení Z. Pšenici o činnosti organizace na přelomu prvního a druhého decennia našeho století. Podle jeho slov, „zodpovědně zhodnotit uplynulé roky práce FoS ČR ve prospěch lidové kultury je mimořádně náročný úkol zejména proto, že závěr prvního desetiletí třetího milénia a začátek jeho druhého desetiletí provázely významné změny v politickém, ekonomickém, společenském i kulturním životě společnosti. Sdružení jako jeho nedílná součást nemohla zůstat – a ani nezůstala – nedotčena některými příznivými, ale i nepříznivými socio-ekonomickými procesy, limitujícími další rozvoj celé naší společnosti. Zatímco se závěr prvního decennia nesl ve znamení doznívající relativní konjunktury, první dva roky druhého decennia jsou poznamenány hlubokou ekonomickou krizí, která se logicky promítla i do sféry lidové kultury. V podmínkách Folklorního sdružení ČR se to odrazilo především v oblasti finančního zajišťování činnosti souborů, resp. organizování folklorních festivalů a slavností. Získávat peníze pro folklorní oblast bylo a je z řady objektivních, ale i subjektivních důvodů rok od roku složitější.“ Jak Z. Pšenica zdůraznil, „bez dobrovolné činnosti desítek stovek vedoucí folklorních souborů, festivalů a slavností, bez práce tisíců ´bezejmenných´ příznivců tradiční lidové kultury  mnohdy hraničící se sebeobětováním, nebylo by dnes Folklorní sdružení ČR tím, čím je:
a) plně funkčním a spolehlivě fungujícím občanským sdružením v oblasti uchovávání lidových tradic a jejich dalšího rozvoje a předávání mladým generacím;
b) seriózní organizací uznanou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR pro oblast práce s dětmi a mládeží;
c) respektovaným reprezentantem více než čtrnáctitisícové členské základny, hájícím její zájmy v oblasti lidové kultury, včetně příznivců i dalších zájemců o hudebně-pěvecký a taneční odkaz minulých generací;
d) důstojným partnerem orgánů státní správy a veřejné samosprávy i odborných institucí a jejich vybraných pracovišť při zajišťování a rozvíjení vzájemného dialogu se specifickou části občanské společnosti, která v duchu odkazu předchozích generací usiluje o zachování fundamentu lidové kultury, z nějž vyrůstají kořeny národní identity lidu žijícího v zemi uprostřed Evropy.“

      Po zprávě kontrolní komise, kterou přednesl její předseda Bohumil Chochola, resp. mezi jednotlivými diskusními bloky k předloženým zprávám, účastníci valné hromady v tajném hlasováním rozhodovali o novém složení nejvyšších orgánů FoS ČR. Podle očekávání funkce  ve výboru FoS ČR obhájili Zdeněk Pšenica (předseda), Ladislav Michálek (1. místopředseda), Jarmila Mrnuštíková, Jaroslav Novák a Tatiana Pálenská. Nově do výboru byli zvoleni Zdeňka Rychterová (místopředseda), Tereza Mlynaříková a Pavel Tomeček. Členem výboru byl opět potvrzen současný tajemník sdružení Jiří Pokorný. Změny doznala i sedmičlenná revizní komise, která bude v příštím období pracovat ve složení: Bohumil Chochola (předseda), Josef Blažek, Radka Ehrenbergerová, Bohumil Hrubeš, Šárka Špačková, Zuzana Švejcarová a Eva Zehnalová.

      Na základě podnětů z diskuse valná hromada novém výboru mj. uložila:
- aktivizovat činnost mediální komise a ve spolupráci s ní připravit metodický materiál o průmětu zákona o ochraně autorských práv při šíření fotografických a audiovizuálních záznamů z folklorních festivalů a slavností,
- ve spolupráci s mediální komisí řešit distribuční sítě časopisu FOLKLOR ve prospěch podstatného rozšíření počtu výtisků pro soubory a získávání nových předplatitelů,
- iniciovat vznik poradní ekonomické komise a ve spolupráci s ní vypracovat strategii účinnějšího získávání dodatečných finančních zdrojů  i vlastní ekonomickou činností pro sdružení a jeho kolektivní členské subjekty,
- posoudit stávající výši členských příspěvků a zvážit možnost jejich úpravy ve střednědobém časovém horizontu,
- vytvořit ekonomické podmínky pro efektivní personální i softwarové posílení úseku elektronických médií,
- další připomínky delegátů dle zápisu valné hromady zapracovat do plánu činnosti FoS ČR na léta 2013–2016.

      V průběhu jednání byla řadě folkloristů a souborů udělena vysoká ocenění sdružení za jejich podíl na zachovávání lidových tradic a předávání jejich hodnot novým pokolením. Stříbrnou plaketu FoS ČR převzali odstupující členové výboru sdružení – Radka Ehrenbergerová, Vlastimil Fabišik a Josef Langer. Za členku kontrolní komise Irenu Valentovou, které byla medaile udělena in memoriam, převzal ocenění její syn Zdeněk Valenta.

       Diplomy FoS ČR jako výraz poděkování za aktivní činnost a šíření folkloru ve společnosti přezvali zástupci DFS Kuřátka Chrudim, DFS Vysočánek Jihlava a FS Trnávka Pacov.

       Z jednotlivců byli oceněni folkloristé ze Šardic – Jitka Konečná, Pavla Ronková a Petr Lhota, dále Iva Karašová a Vladimíra Svobodová z Pacova, Miroslav Buroň z Ostravy, Petr Ošťádal z Nákla a Milan Rychtera z Lázní Bělohrad.


Kontakt:
Folklorní sdružení ČR
Tel.: 234 621 218
E-mail: foscr@focr.cz
www.folklornisdruzeni.cz


  
Info:
         e-mail: trade@ba.psg.sk
         tel.: 00421-903447629, 00421-650340155
   
Atrakcie
      
E-mailujte nám
 
domov

hore