Test
26.05.2024
Kliknite a pozrite si Hit na dnes!Kliknite a pozrite si Hit na tento týždeň!Klknite a pozrite si Hit na tento mesiac!Kliknite a pozrite si Hit na tento rok!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!

Folklór na Slovensku a Česku

 
VIDIEČANOVA HABOVKA 2013


  [ pridané: 23.01.2013 ]

Propozície
celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky ľudových hudieb, speváckych skupín, sólistov spevákov a inštrumentalistov
VIDIEČANOVA HABOVKA 2013
A.
Základné údaje
Subjekty súťaže:
Vyhlasovateľom celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky  ľudových hudieb, speváckych skupín, sólistov spevákov a inštrumentalistov je Národné osvetové centrum z poverenia Ministerstva kultúry SR
Odborným garantom celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky  ľudových hudieb, speváckych skupín, sólistov spevákov a inštrumentalistov je Národné osvetové centrum
Realizátorom a organizačným garantom celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky  ľudových hudieb, speváckych skupín, sólistov spevákov a inštrumentalistov je Oravské kultúrne stredisko Dolný Kubín
Spoluusporiadateľom celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky  ľudových hudieb, speváckych skupín, sólistov spevákov a inštrumentalistov je Obec Habovka
Termín: 2013
Miesto: Habovka
Základná charakteristika: Celoštátna súťažná prehliadka hudobného folklóru je vrcholným podujatím najvyspelejších ľudových hudieb, speváckych skupín, sólistov spevákov a inštrumentalistov zaoberajúcich sa interpretáciou hudobného  folklóru. Tohto podujatia sa môžu zúčastniť všetky kolektívy alebo sólisti (bez ohľadu na príslušnosť k nejakému súboru alebo skupine), ktoré vyvíjajú svoju činnosť na území Slovenskej republiky a z tohto územia aj čerpajú hudobný folklórny materiál.
Poslanie súťaže a prehliadky:
- aktivovať vedúcich a členov hudobných zložiek folklórnych kolektívov
(folklórnych súborov a skupín) k samostatným výstupom, k vyhľadávaniu, spracúvaniu a
interpretácii hudobno-folklórneho materiálu,
- dať priestor k verejnej prezentácii a konfrontácii aj samostatne pôsobiacim ľudovým
hudbám a speváckym skupinám,
- objavovať nové spevácke a muzikantské talenty v oblasti sólovej interpretácie
ľudovej hudby,
- oboznamovať verejnosť s umeleckými hodnotami pôvodného i v rôznych
štylizačných stupňoch spracovaného hudobno-folklórneho materiálu,
- podporiť existenciu a činnosť hudobných kolektívov a sólistov interpretujúcich
ľudovú hudbu.
Podmienky súťaže
Súťaže sa môžu zúčastniť kolektívy a jednotlivci, ktorí:
- sú členmi niektorého folklórneho súboru, folklórnej skupiny alebo pôsobia
samostatne,
- vyvíjajú svoju umeleckú činnosť na území Slovenskej republiky a z tohto územia aj
čerpajú hudobno-folklórny materiál.
Súťaž je trojstupňová a má tieto kategórie:
- ľudové hudby dospelých,
- spevácke skupiny dospelých v počte od 4 do 12 členov,
- sólisti speváci nad 15 rokov (do tejto kategórie sú zaradené i duá, pri ktorých každý
realizuje samostatný hlas a takto vzniknutý dvojhlas vychádza z konkrétnej
regionálnej podoby,
- sólisti inštrumentalisti nad 15 rokov.
Súťažný program ľudových hudieb a speváckych skupín je časovo limitovaný od 5 do 10 minút, pre sólistov od 3 do 5 minút (v programovom vystúpení účinkujúcich sa odporúča interpretovať hudobno-folklórny materiál z domáceho regiónu, prípadne blízkeho okolia).
Hudobný sprievod sólistov spevákov môžu tvoriť:
- sólisti inštrumentalisti (cimbal, akordeón, heligónka, píšťalky, a pod.),
- ľudová hudba, zabezpečená usporiadateľom prehliadky, ktorému sólista vopred odovzdá notový materiál súťažného programu a pracovnú nahrávku - termín odovzdania
materiálov určí usporiadateľ,
- vlastná ľudová hudba, ktorá sa zúčastňuje na súťaži vo svojej kategórii.
Zúčastnené kolektívy a jednotlivci sú povinní prispôsobiť sa stanoveným propozíciám
a všetkým ekonomicko-organizačným zásadám a programovým zámerom súťažnej
prehliadky.
Nedodržanie uvedených propozícií znamená diskvalifikáciu!
B. Priebeh súťaže
Súťažná prehliadka je trojstupňová. Základným stupňom sú okresné výberové kolá.
Z okresných kôl postupujú do krajských súťaží víťazi jednotlivých kategórií. Na celoštátny festival postupuje z krajského výberového kola jeden zástupca z každej kategórie. Krajská postupová súťaž sa musí uskutočniť do konca apríla 2013. Usporiadateľ môže, na základe odporúčania príslušných výberových porôt, pozvať na festival aj ďalších ocenených z regionálnych, krajských kôl.
Hodnotenie
Hodnotenie výkonov na festivale hudobného folklóru odborne garantuje 5 členná
odborná porota menovaná generálnym riaditeľom Národného osvetového centra.
Odborná porota bude hodnotiť:
- úroveň interpretácie pôvodného, resp. upraveného hudobného folklórneho materiálu,
- vystihnutie regionálneho, resp. lokálneho charakteru,
- výber a dramaturgiu repertoáru,
- technickú vyspelosť a umeleckú úroveň interpretácie,
- celkový umelecký dojem.
Po súťaži sa uskutoční odborná rozprava - hodnotiaci seminár s členmi
odbornej poroty.
Ceny a odmeny
Ceny, odmeny a diplomy za pozoruhodné výkony a úspešné vystúpenia zabezpečujú garanti súťaží.
C. Záverečné ustanovenie
Propozície sú platné pre príslušný rok.
Prípadné zmeny, doplnky a spresnenia zásad pre príslušný rok vydáva Národné osvetové centrum.
Prípadné nahrávanie pre rozhlas či televíziu je viazané na súhlas výkonných umelcov, bez nároku na odmenu.  K využitiu pre dokumentačné a propagačné nekomerčné účely NOC vyhlasovateľ predpokladá  súhlas všetkých zúčastnených.
Počas celého priebehu podujatia sú všetci účastníci k dispozícii vyhlasovateľovi  a môžu byť podľa potrieb využití na propagačné a spoločenské sprievodné vystúpenia v mieste konania i v blízkom okolí.
Finančné zabezpečenie, priebeh a finančná participácia účastníkov  Festivalu ľudovej hudby závisí od výšky získaných finančných prostriedkov z Dotačného systému MK SR a iných zdrojov.
Kontakt:
Jozef Burič
Národné osvetové centrum              
Nám. SNP 12
812 34 BRATISLAVA 1
mobil: 0903 460 486, e-mail: jozef.buric@nocka.sk


Info:
         e-mail: trade@ba.psg.sk
         tel.: 00421-903447629, 00421-650340155
   
Atrakcie
      
E-mailujte nám
 
domov

hore