Slovensky
Logo

Mikroregión Dobšiná

   
Mikroregión Dobšiná-mapa
Mikroregión Dobšiná - mapa

Mikroregión sa nachádza v oblasti Slovenského rudohoria a časť jeho územia leží v Národnom parku Slovenský raj.

Každá obec je niečím jedinečná, výnimočná, zaujímavá a charakteristická, ponúka rôzne prírodné krásy a osobitosti, preto pri vzájomnom prepojení poskytuje turistom pestrú ponuku služieb.

Tvoria ho katastrálne územia sídiel: Dobšiná, Dedinky, Rejdová, Stratená, Telgárt, Vlachovo, Vyšná Slaná.

Každá obec je niečím jedinečná, výnimočná, zaujímavá a charakteristická, ponúka rôzne prírodné krásy a osobitosti, preto pri vzájomnom prepojení poskytuje turistom pestrú ponuku služieb.

Z prírodných zvláštností sú zaujímavé: svetoznáma Dobšinská ľadová jaskyňa, časť Národného parku Slovenský raj, Slovenské rudohorie, reliéfy Nízkych Tatier so svojou symbolickou Kráľovou hoľou.
Ponúkame:
- vychádzkové turistické trasy a chodníky,
- výborné podmienky pre zjazdové a bežecké lyžovanie,
- vodné športy.

Mikroregión Dobšiná je východiskom do zaujímavých turistických oblastí a do vzácnych, na históriu bohatých kultúrnych pamiatok nachadzajúcich sa v blízkych lokalitách:
Ochtinská aragonitová jaskyňa, Gombasecká jaskyňa, jaskyňa Domica, Jasovská jaskyňa, Chránená krajinná oblasť Muránska planina, hrad Krásna Hôrka, kaštieľ v Betliari, mauzóleum v Krásnohorskom Podhradí.

Kultúrno-historický a folklórny potenciál

MESTO DOBŠINÁ

Z historicko - umeleckých a staviteľských pamiatok sa v meste Dobšiná zachovali:

 1. Evanjelický kostol, pôvodne gotický, počas tureckých vpádov úplne zničený, na jeho mieste postavená pseudogotická stavba koncom 19. storočia.
 2. Kostol rímsko-katolícky jednoloďový z konca 18. storočia. V interiéri mramorová socha Ukrižovaného od významného sochára J. Fadrusza.
 3. Radnica - neorenesančná reprezentačná budova, postavená v roku 1870.
 4. Reduta - klasická budova z 19. storočia je hodnotným dokladom vývoja architektúry.
 5. Pamätná vila v záhrade Ruffínyi - klasicistická budova z 19. storočia, má priamy vzťah k osobnosti banského inžiniera E. Ruffínyiho, objaviteľa Dobšinskej ľadovej jaskyne.
 6. Bývalá budova gymnázia - dvojpodlažný objekt - známe lýceum, na ktorom študovali významné osobnosti: P.J.Šafárik, Pavol Dobšinský, Karol Kuzmány, Juraj Palkovič a iní.
 7. Dedičná štôlňa z roku 1851, hneď v ústi zamurovaná, portál je spevnený a udržiavaný v dobrom stave.
 8. Archívne dokumenty označujú Dobšinú ako prvé oceliarske mesto Uhorska. Už v roku 1680 bola postavená prvá vysoká pec. Pozostatky stavieb vysokých pecí sú vo Vyšnom Hámri, západné hranice mesta Dobšiná.

OBEC REJDOVÁ

Obec Rejdová je významná národopisná lokalita so živým folklórnymi tradíciami.

 1. Zachovala sa tu pôvodná ľudová architektúra z 19. a zač. 20. storočia. Jedna z dreveníc je štýlovo zariadená s možnosťou prehliadky.
 2. Kostol evan. a. v. pôvodne renesančná modlitebňa postavená začiatkom 17. storočia.

OBEC STRATENÁ 

 1. Kostolík rím. kat. z roku 1909, zaujimavosťou je drevená socha Sv. Márie Magdalény z dielne majstra Pavla z Levoče.

OBEC TELGÁRT

 1. Gréckokatolícky kostol Najsvätejšej trojice z roku 1786.
 2. Typické horehronské drevenice z 19. - 20. storočia.

OBEC VLACHOVO

Obec Vlachovo s dodnes živým folklórom.

 1. Areál bývalej huty Karol so zachovanou vysokou pecou na tavenie železnej rudy z roku 1870.
 2. Gotický kostol ev. a. v. prestavaný v 19. storočí a grófsky kaštieľ.

OBEC VYŠNÁ SLANÁ

Obec Vyšná Slaná:

 1. Kostol ev. a. v. - v kostole je vzácny barokový mobiliár - oltár, kazateľnica, krstiteľnica, maľované lavice a dempora.

KULTÚRNO-SPOLOČENSKÉ AKCIE

 1. Turičné banícke sviatky spojené s jarmokom v meste Dobšiná usporiadané baníckym združením, ktoré zachováva a udržiava dávne banícke tradície z čias cisárovny Márie Terézie (termín - Turíce).
 2. Folklórne slávnosti v prírodnom amfiteátri v Rejdovej (termín - august).
 3. Kultúrne podujatia v obci Telgárt - súťaž v speve O horehronskú valašku (termín - marec), Slávik - súťaž malých spevákov (termín - máj), Ozveny staroslovienčiny Kráľovou hoľou (termín - október).
 4. Vianočné betlehémske hry vo Vlachove so živým folklórom.
   

Prírodné zvláštnosti


CHRÁNENÉ KRAJINNÉ OBLASTI


 1. Časť Národného parku Slovenský raj - severné hranice katastrálneho územia Dobšinej,
 2. Slovenské rudohorie - nádherná scenéria reťaze hôr s najvyšším vrcholom Stolicou (1476 m n.m.) a dominujúcim Radzimom (991 m n.m.),
 3. Dobšinská ľadová jaskyňa - svetoznáma jaskyňa sprístupnená v roku 1871, prvá elektricky osvetlená na svete,

  Dňa 29.novembra 2000 zaradená do Zoznamu svetového prírodného dedičstva. Tento jaskyňový systém bol týmto aktom uznaný za svetový unikát, ktorého ochrana podľa medzinárodného práva spadá pod 161 štátov z celého sveta.
 4. Ostrá skala - zaujímavý chránený prírodný výtvor,
 5. Reliéfy Nízkych Tatier - so svojou symbolickou Kráľovou hoľou ( 1948 m n.m. ).

FAUNA

Výskyt všetkej raticovej zveri žijúcej v stredných zemepisných šírkach Európy okrem zubra európskeho (Bison bonanus).
Na potulkách prírodou možno objaviť stopy, šťastlivci môžu zočiť zástupcov šeliem z rodu mačkovitých : mačka divá (Felis silvestris), rys ostrovid (Lynx lynx), psovitých: vlk (Canis lupus), líška obyčajná (Vulpes vulpes), medveďovitých: medveď hnedý (Ursus arctos) Vtáctvo: zastúpené bežné druhy spevavých vtákov a dravé vtáky - kane, myšiaky, sokol rároh, sokol sťahovavý a kurovité vtáky - tetrov obyčajný, hlucháň obyčajný.

Na území regiónu je niekoľko významných poľovníckych revírov. Veľa možností poskytuje mikroregión i športovým rybarom, dobré podmienky rybolovu sú na rieke Slaná, na vodnej nádrži v Dedinkách a na rybníkoch vo Vlachove.

FLÓRA

V okolí prevládajú bukové lesy a miešané lesy s ihličnatými drevinami - smreky, jedle, borovicové háje. Príroda mikroregiónu Dobšiná je známa nielen výskytom rastlinných endemitov ale aj bohatstvom prirodzeného genofondu kultúrnych a polokultúrnych rastlín, najmä ovocných rastlín:
divá čerešňa skorá, divá slivka, turecká višňa - mahalebka, trnky, drieň, baza čierna.

OSTATNÉ POZORUHODNOSTI
 


Planina Geravy, so sedačkovou lanovkou - možnosti horských vychádzok a túr po roklinách Slovenského raja.
Hnilecká priehrada je rajom pre rybárov, rekreačné centrum Dediniek.
Radzim - vrch v Slovenskom rudohorí nad obcou Vyšná Slaná. Mimoriadne zaujímavá a cenná lokalita z hľadiska výskytu teplomilnej flóry, navrhovaná na štátnu prírodnú rezerváciu.
Dobšinské vodné dielo - vysokotlaková elektráreň s prečerpávaním, ktorá tlakovým potrubím v dĺžke 1336 m privádza, spracúva a v čase prebytku energie čerpá späť vodu do nádrže Palcmanská Maša. Prekonáva sa pritom 244 m výškový rozdiel.
Občasný prameň - Havrania skala - Snrčie skaly - roklina Malý Sokol - roklina Veľký Sokol - Planina Glac - ideálne možnosti pre pešiu turistiku, možnosti zberu liečivých rastlín, lesných plodov, húb a najmä úchvatné a nezabudnuteľné zážitky z ešte nedotknutej prírody.  

Krasové javy v Telgártskom chotári - škrapové polia, vyvieračky, rôzne jaskyne - Stratený potok, jaskyňa Homola.
Minerálne pramene zemitej a sadrovcovej kyselky v obci Telgárt.

 

Šport
 

ŠPORTOVÉ PODUJATIA

 1. Automobilové preteky do vrchu Dobšinský kopec (termín - leto),
 2. Zraz turistov - prechod roklinami Slovenského raja,
 3. Memoriál Hermana Harmatu - beh na lyžiach (termín - január),
 4. Celoslovenská letecko-modelárska súťaž usporiadaná na Dobšinskom kopci (termín - leto).

TURISTICKÉ CHODNÍKY

 1. Pešia rekreačná turistika smerom na vrch Čuntava 1112 m n.m. - prechod cez Besník až na Horehronie k úpätiu Kráľovej hole,
 2. Cyklotrasy - z vrchu Pišel na Dobšinský kopec, odkiaľ je východzí smer ďalších trás do malebnej Hnileckej doliny, na Stratenú, Dobšinskú Ľadovú Jaskyňu a Pusté pole,
 3. Rejdová - sedlo Olechová jama - Stolica - sedlo Švermovská priehyba - Čuntava - Buchvald - Rejdová,
 4. Vlachovo - Stromíš - Súľová,
 5. Vychádzkové turistické trasy po Slovenskom raji: Stratená - Občasný prameň - Havrania skala - roklina Malý Sokol - roklina Veľký Sokol - roklina Kamenné vráta - planina Glac - Dedinky - Dobšinská Ľadová Jaskyňa - dolina Veľkej Bielej vody - Srnčie skaly - Stratená.
 6. Cesta hrdinov SNP Devín-Dukla (úsek turistickej cesty) Dobšinský kopec - Čuntava - Kráľová hoľa.


ZJAZDOVÉ I BEŽECKÉ LYŽOVANIE A SÁNKOVANIE

 1. Zjazdové a bežecké lyžovanie pre náročných ale aj menej zdarných lyžiarov na severnom svahu kopca Pišel v Dobšinej, vlek VL 500 S-Tatrapoma detský lyžiarsky vlek. Severné svahy Pišla sú vhodné i na sánkovanie a bobovanie,
 2. Zimná turistika na bežkách po upravených a vyznačených chodníkoch pre jednotlivcov i pre celé rodiny cez stráne Pišla,
 3. Zjazdové lyžovanie v Dedinkách 7 vlekov v oblasti Geravy, Planina Geravy, Chatová osada a Dobšinská Maša,
 4. Dobšinská Ľadová Jaskyňa - vleky, terén vhodný tiež pre začiatočníkov a zdatných lyžiarov v zjazdovom lyžovaní,
 5. Výborné bežecké trate pre deti i dospelých v Dobšinskej Ľadovej Jaskyni pod Chatou Ruffíni,
 6. Vyšná Slaná - Július a Radzim - lyžiarske vleky na miernych svahoch vrchu Radzim,
 7. Rejdová - lyžiarsky vlek v dolnej časti obce,
 8. Telgárt - lyžiarske vleky, Tresník ( 1500m ) s prepravnou kapacitou 920 osôb a Stodolisko (800m) s kapacitou 655 osôb.

MOŽNOSTI KÚPANIA A FITNESS

 1. Priehrada v obci Dedinky - vyžitie pre vodné športy, plávanie, člnkovanie, surfovanie. Je rajom pre rybárov. Dedinky sú významným rekreačným centrom cestovného ruchu. Pri priehrade je stanový tábor a autocamping,
 2. Kúpalisko vo Vlachove s turistickou ubytovňou priamo v areáli kúpaliska,
 3. Vyšná Slaná - Július - umelý bazén s fitnesscentrom.
   

Ubytovanie a stravovanie
 

MESTO DOBŠINÁ

 1. Chatová osada, Dobšiná, Zimná 191, ubytovanie v chatkách ubytovacia kapacita 90 miest,
 2. Detský tábor v Ľudovej záhrade, Dobšiná, Vyše mesta, ubytovacia kapacita 12 miest, ubytovanie, nočný bar,
 3. R-club, Dobšiná, Zimná 121, ubytovacia kapacita 12 miest, ubytovanie, nočný bar,
 4. Penzión Dobšinka Katarína Mišanková, Rybárska 17, Dobšiná, ubytovanie na súkromí, kapacita 20 miest, www.slovenskyraj.sk/dobsinka.html
 5. Darina Kováčová, Severná 1063, Dobšiná, ubytovanie na súkromí, kapacita 5 miest,
 6. Zdena Majerčáková, Vlčia dolina 958, Dobšiná, ubytovanie v súkromí, Penzión pod Hájom, Mlynky, Biele Vody 227, kapacita 9 miest,
 7. Erika Polgáriová, Zimná 140, Dobšiná, ubytovanie na súkromí, kapacita 8 miest,
 8. Reštaurácia Tri ruže, SNP 1170, Dobšiná, stravovanie - kapacita 120 miest,
 9. Zariadenie pod Čuntavou, Hronská 454, Dobšiná, stravovanie - kapacita 32 miest.

OBEC DEDINKY

 1. Hotel Priehrada, ubytovacia kapacita 57 miest s celodenným stravovaním, - Chata Lipov, ubytovanie a stravovanie, kapacita 40 lôžok,
 2. Penzión Pastierňa, ubytovanie s celodenným stravovaním, kapacita 12 osôb,
 3. Hotel Raj Dobšinská Maša, celodenné stravovanie, ubytovacia kapacita 40 lôžok,
 4. Chata Relax, ubytovacia kapacita 20 lôžok, č. tel.: 058/7721985,
 5. Chata Siesta, ubytovacia kapacita 16 lôžok, Vladimír Leško, Dobšinská Maša 47, 049 73,
 6. Veľká ponuka ubytovania na súkromí.

OBEC REJDOVÁ

 1. Obecný úrad Rejdová, ubytovanie - kapacita 63 miest,
 2. Škola v prírode, ubytovanie a stravovanie, kapacita 50 miest,
 3. Lesné urbárske družstvo Rejdová, ubytovanie kapacita 12 miest,
 4. Poľnohospodárske družstvo Rejdová, ubytovanie a stravovanie, kapacita 25 miest.

OBEC STRATENÁ

 1. Chata Pivovar Šariš, kapacita 30 miest, celodenné stravovanie,
 2. Chata ZEZ Dunajská Streda, ubytovacia kapacita 7 miest,
 3. Penzión Šafrán, kapacita 28 lôžok s možnosťou celodenného stravovania.

OBEC TELGÁRT

 1. Hotel Telgárt, ubytovacia kapacita 98 lôžok, stravovacia kapacita 102 miest,
 2. Penzión u Hanky, ubytovacia kapacita 24 lôžok, stravovacia kapacita 30 miest,
 3. Horský hotel Pusté pole, ubytovanie so stravovaním - kapacita 48 miest.

OBEC VLACHOVO

 1. Turistická ubytovňa vo Vlachove, kapacita 39 miest, Obecný úrad Vlachovo,
 2. Penzión Skalica, Vlachovo, Kúpeľná 315, ubytovanie a stravovanie, kapacita 6+2 miest,
 3. Pohostinno-reštauračné služby - Milan Genčanský.

OBEC VYŠNÁ SLANÁ

 1. Rekreačné stredisko Július, ubytovanie a stravovanie, kapacita 84 miest, p. Vojtech Eltschläger,
 2. Chata Radzim, ubytovanie a stravovanie, kapacita 48 miest.

DOBŠINSKÁ ĽADOVÁ JASKYŇA

 1. Ranč pod Ostrou skalou, Ján Fabián, ubytovanie v samostatnom rekreačnom dome - kapacita 7 lôžok,
 2. Štefan Oravec, Dobš. Ľad. Jaskyňa 14, kapacita 4 lôžka.