Tourist-Channel Slovakia: New homepage!
Test
24.07.2024
Kliknite a pozrite si Hit na dnes!Kliknite a pozrite si Hit na tento týždeň!Klknite a pozrite si Hit na tento mesiac!Kliknite a pozrite si Hit na tento rok!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!


English
Erb

Muránska Dlhá Lúka

Skutočná poloha  Muránska Dlhá Lúka
 Zvýraznená atrakcia:  Rímsko-katolícky kostol z 13.storočia
   
Muránska Dlhá Lúka-

Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1357. Hoci prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1357 obec bola osídlená už skôr, o čom svedčí prvá písomná zmienka, v ktorej sa píše o kaplnke zasvätenej svätej Márii.
Obec vo svojej histórii mala viacero názvov a to: v rokoch 1357 - Hoszu Reth, v r. 1435 - Huzywret, v r. 1551 - Dlua Luka, v r.1605 - Dluha Luka alias Hoszu Reth, v r. 1773-Muranska Dluha Luka - po maďarsky Murányhosszúrét, po nemecky Lange-Wiese. Obec sa nachádza v Gemersko-malohontskej župe. Obec Muránska Dlhá Lúka má rozlohu 1865 ha, počet obyvateľov 729. Obec leží v prekrásnej doline medzi vrchmi. Zo severovýchodu je to Radzim, Zubová a z juhozápadu je to Poľan. Z obce je množstvo možností turistických vychádzok do okolitej prírody, napr. Lučanské, Muránska Zdychava, Korimovo, ale aj do vzdialenejších oblastí Muránska hrad, Veľká Lúka, Muránska Planina, Predná Hora. V obci máme ranč s chovom koní, kde sa záujemcovia môžu zúčastniť vychádzok na koni do okolitej prírody.
V zimných mesiacoch sú k dispozícii lyžiarske vleky o dĺžke 450m, 300m a jeden detský vlek. Tieto vleky majú umelé osvetlenie a preto ich možno v prípade dobrých snehových a poveternostných podmienok využívať aj vo večerných hodinách. Toto zariadenie patrí Slovmagu a.s. Lubeník.
V obci sa nachádza národná kultúrna pamiatka a to rímsko-katolícky kostol z 13.storočia.
Pozoruhodnosti, rarity, zaujímavosti
Symboly obce Muránska Dlhá Lúka:
Najstaršia známa pečať obce Muránska Dlhá Lúka pochádza z polovice 17.storočia. Odtlačok typária z roku 1656 je uložený v Krajinskom archíve v Budapešti v zbierke obecných a mestských pečatí. Na pečati s kruhopisom SIGILUM D.LUKIUCENSIS 1656 v renesančnom štíte je vyobrazený zväzok obilných klasov (snop) medzi lemešom a čerieslom a v rohoch nad nimi dva kvety. Nad štítom je umiestnená koruna.
Podobné znamenia obsahuje aj mladšia pečať pochádzajúca pravdepodobne z konca 18.storočia, uložená takisto v uvedenej zbierke. Na nedatovanom odtlačku typária s kruhopisom SIG (ilum) MURANHOZURETIENSIS je zobrazený zväzok obilných klasov medzi lemešom a čerieslom, a so štyrmi kvetmi v hornej časti. Vzhľadom na autentickosť, vek, ako aj výstižnosť oboch symbolov poukazujúcich na poľnohospodársky charakter obce, pri tvorbe vlastného erbu obce sa vychádzalo zo staršieho typária z roku 1656.
Pre erb sa používala definícia, že je to na štíte umiestnené trvalé znamenie, ktoré je vytvorené podľa určitých a zaužívaných heraldických pravidiel a symbolizuje fyzické, právnickú osobu, mesto, teritórium alebo obec. Používanie erbov sa viaže na existenciu rytierskeho stavu a na rytiersky spôsob boja. Udomácnilo sa iba tam, kde existoval rytiersky stav. Uhorsko bolo najvýchodnejšou krajinou v Európe, kde erby ešte vznikli a zaznamenali aj široký rozkvet. Počas celého stredoveku boli erby predovšetkým súčasťou rytierskeho výzbroja, čo potvrdzuje aj pôvodné pomenovanie erbu - arma (latinsky - zbraň). Na štíte vo farebnom poli sa umiestňuje figúra, ktorá môže byť tzv. všeobecná, ktorá zobrazuje celé ľudské telo, alebo jeho časti, čerpá námet z ríše zvierat. Je ich nepreberné množstvo. Treba však upozorniť, že heraldická tvorba nepripúšťa verné zobrazenie predmetov, ale vždy ich štylizuje. Napriek tomu musia byť predmety ľahko rozpoznateľné. Samotná voľba figúry poväčšinou je sile viazaná na stredovekú symboliku, na okolnosti udelenia erbu, resp. Na rôzne okolnosti súvisiace so vznikom erbu. Samotné znamenie na historickej pečati obce Muránska Dlhá Lúka má z hľadiska symboliky dlhú a významnú tradíciu. Deväť až desať tisíc rokov už orie, seje, žne človek.
"Neolitická revolúcia" - obrábanie pôdy - zmenilo v základoch doterajší svet ľudského myslenia, do jeho centra sa dostal kult úrodnosti. Každoročne zo zasiateho zrna vyrastajúce, dozrievajúce, pokosené klasy a zem, ktorú vyživuje zrno v domovine prastarých spoločenstiev poľnohospodárskych civilizácii na Blízkom východe a odvtedy pretrváva.
V grécko-latinskej antike boli pšeničné klasy symbolom leta a zdobili Ceres, bohyňu poľnohospodárov. Z tohoto dôvodu prevzali kresťania klas ako symbol obrábania pôdy a spojovali ho s Adamom po jeho vyhnaní z raja.
V kresťanských dejinách však symbolizuje klas najčastejšie chlieb, zvlášť chlieb sviatočný. Symbol klasu je dnes jedným z najrozšírenejších kresťanských symbolov a často zdobí liturgické odevy a rôzne bohoslužobné nádoby. Klasy sa uvádzajú ako symbol vzkriesenia prebraním rozšírenia symboliky jednotlivých obilných zŕn, ktoré ak sú zasiate do zeme, odumierajú, aby dali vznik novému bohatšiemu životu. Stredovek videl v zasiatom pšeničnom zrne symbol Krista, ktorý zostúpil medzi mŕtvych a tretieho dňa vstal z mŕtvych.
Zvláštna je mariánska symbolika klasu: Panna Mária bola niekedy nazývaná pšeničným snopom, nakoľko snop obsahuje mnoho klasov so zrnami, z ktorých sa pripravuje múka na pohostenie. Pozdné gotické vyobrazenia ukazujú niekedy Máriu v šatách z klasov. Lemeš a čerieslo symbolizujú pluh, mierový symbol roľníctva v náväznosti na Bibliu (Iz.2,4), kde sa uvádza, že národy "prekujú svoje meče na pluhové radlice ... ".
V heraldike znamenia lemeš a čerieslo sa vyskytujú pomerne časti, hlavne v obecných erboch, ale je napr. Aj hovoriacim znakom v rodovom erbe rodiny von Pflugk, resp. v novom štátnom znaku Etiópie. Kvety na historickej pečati obce z hľadiska symboliky majú veľmi široký význam. Kvet je ukončením a ozdobou rastliny. Býva preto symbolom úplnosti, dokončenia. Kvety sú poslovia jari a sú zdrojom nádeje na novú úrodu. Rozvíjajúci sa kvet je závislý na slnku a daždi, od nich prijíma zúrodňujúce pôsobenie. To spravilo z kvetu symbol odovzdanosti a pokory.
Kombinácia týchto symbolov teda vytára veľmi pôsobivé a jedinečné znamenia a preto na základe uvedeného erb našej obce je nasledovný: V modrom poli štítu zlatý (žltý) zväzok obilných klasov (snop) medzi strieborným (bielym) lemešom a čerieslom. Nad nimi strieborný (biely) kvet po oboch stranách.

       

Info:
         e-mail: trade@ba.psg.sk
         tel.: 00421-903447629, 00421-650340155
   
Atrakcie
      
E-mailujte nám
 
domov

hore