Tourist-Channel Slovakia: New homepage!
Test
24.05.2024
Kliknite a pozrite si Hit na dnes!Kliknite a pozrite si Hit na tento týždeň!Klknite a pozrite si Hit na tento mesiac!Kliknite a pozrite si Hit na tento rok!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!


English

Obyce

Skutočná poloha obce Obyce
 Zvýraznená atrakcia:  Obycké Travertíny, výskyt Ignimbritu, kultúrne pamiatky, dychová hudba
   
Obyce-Pohľad na obec
Pohľad na obec
Obec Obyce sa nachádza na západnom Slovensku, na hranici Podunajskej nížiny v údolí rieky Žitavy 8 km od mesta Zlaté Moravce v nadmorskej výške 260 m n.m. Zaberá úzku dolinu medzi severozápadnými výbežkami pohoria Pohronský Inovec a východnými výbežkami pohoria Tribeč.
Prvá písomná zmienka sa nachádza v listine svätobeňadického opátstva pod názvom EBEDEC z roku 1075, súčasný názov OBYCE dostala v roku 1927.
V roku 1600 obec tvorilo len 25 poddanských domov, v súčasnosti je to vyše 600 domov s počtom obyvatelov 1650.
Samostatná administratívna činnosť v obci bola zavedená asi v polovici 18. storočia. V chotári obce koncom 18. storočia. bola zriadená papierňa (zanikla v r. 1840) a huta na fúkanie skla (do r. 1885). Medzi prvými na Slovensku tu bola otvorená hnedouhoľná baňa (r. 1859), v ktorej sa ťažilo do r. 1949. Lámaním kameňa na stavbu domov vzniklo v obci viac kameňolomov pre drobný odbyt. Od roku 1935 je v prevádze väčší kameňolom, ktorý v súčasnosti poskytuje kvalitný kameň. Obec sa pýši kultúrnymi pamiatkami, najkrajšou je kostol z roku 1942 zasvätený Kristovi Kráľovi a socha Matky Božej, sv. Vendelína a sv. Urbana.
Duchovné hodnoty obce sú zakorenené v ľudoch už od roku 1922, kedy v obci prekvitala divadelnícka a ochotnícka činnosť. V roku 2002 oslávi 100. výročie dychová hudba OBYČANKA, v roku 1995 sa sformovala mladá žiacka dychová hudba spolu so spevokolmi SKEREŠOVANKA a DRIEŇOVANKA. Pod duchom kresťanstva účinkuje mládežnícky kresťanský spevokol.
Dodnes sa v obci zachovali tradičné remeslá: kamenárstvo, vyšívanie, košikárstvo, pernikárstvo.
Obec reprezentuje i tunajšie futbalové družstvo dospelých i dorastencov.
Obyce-Národná prírodná rezervácia VČELÁR
Národná prírodná rezervácia VČELÁR
V súčasnosti sú Obyce modernou obcou, ktorá je splynofikovaná, disponuje Zdravotným strediskom, v ktorom ordinujú 3 lekári (všeobecný lekár pre dospelých, pediater, zubný lekár). V obci je zriadená Základná deväťročná škola s družinou a jedálňou pre 200 stravníkov a tiež i materská škola s tromi triedami.
Rozloha katastra je 3 125 ha, ktorý je akoby stvorený pre oddych, kultúru a agroturistiku. Po turistických značkách je možné sa dostať na Pohronský Inovec 901 m, Skerešové skaly, Krtinová, Škripec, Kopanice, ... Dary prírody sa odzrkalili v lesoch a pasienkoch, ktoré obec objímajú, ale hlavne bohatý je aj výskyt kyseliek. Najznámejšia je DRIEŇOVÁ STUDNIČKA a ŽLIABOK.
Zaujímavosťou obce okrem iného sú hlavne OBYCKÉ TRAVERTÍNY, ktoré vznikajú pôsobením uhličitanu vápenatého obsiahnutého v termálnom prameni a výskyt IGNIMBRITU - špeciálnej odrody andezitu.
Do katastra obce patrí prírodná rezervácia VČELÁR, s rozlohou 8, 76 ha, ktorej bol v roku 1984 pridelený 5 stupeň ochrany. Účelom vyhlásenia bola ochrana zachovaných suchomilných a teplomilných spoločenstiev skalnej lesostepi na vedecko-výskumné, náučné a kultúrno-výchovné ciele.
PODUJATIA OBCE:
Fašiangové oslavy - február
Vítanie jari - marec
Oslavy vrámci pálenia vatry na sv. Juraja - april
Stavanie mája - celoobecné oslavy v predvečer 1. mája
Oslavy Dňa matiek - máj
Oslavy Dňa detí - jún
Oslavy pri Vatre zvrchovanosti SR - júl
Púť k soche Matky Božej - august
Každoročné oslavy jubilantov (50, 60, 70, 80, 90, 100) - október
Obecné hody na Krista Kráľa - posledná októbrová nedeľa
Celookresná súťaž v strelbe na asfaltové terče - august
Oslavy SNP - august
Futbalové turnaje a zápasy
Vianočná detská jasličková pobožnosť - prvý sviatok vianočný
Vítanie Nového roku o polnoci pri obecnom vianočnom stromčeku - polnoc Silvestra
rok 2005 - oslavy 930. výročia prvej písomnej zmienky o obci

       
Domovská stránka obce:
http://www.obyce.eu
Email adresa obce:
obec.obyce@stonline.sk

Info:
         e-mail: trade@ba.psg.sk
         tel.: 00421-903447629, 00421-650340155
   
Atrakcie
      
E-mailujte nám
 
domov

hore