Tourist-Channel Slovakia: New homepage!
Test
29.05.2024
Kliknite a pozrite si Hit na dnes!Kliknite a pozrite si Hit na tento týždeň!Klknite a pozrite si Hit na tento mesiac!Kliknite a pozrite si Hit na tento rok!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!


English
Erb

Semerovo

Skutočná poloha obce Semerovo
 Zvýraznená atrakcia:  Rímsky kameň s torzom nápisu z roku 229 po Kristu z čias Marca Aurélia Severa Alexandra Zbožného
   
Semerovo-

Prvá písomná zmienka o obci z roku 1210.
Rozloha: 2. 341 ha
Počet obyvateľov: 1380 z toho 96% Slovákov, 86% rímskokatolíkov
Obec je členom:
- Združenia miest a obci Slovenska
- EUROREGIÓNU Váh-Dunaj-Ipeľ
- Asociácie primátorov a starostov
Medzinárodný partner: Obec ŠATOV, Česká republika od roku 16. 7. 1977


Symboly obce sú schválené Heraldickou komisiou SR pod signatúrou - HR : 383 / S - 154/97 z 22. 12. 1997 obec používa aj logo.
Obec uložila posolstvo s dokumentmi o histórii a súčasnosti obce a Slovenska pre generácie v 22. a 23. storočí do základného kameňa novej zvonice a do Oblastného archívu v Nitre so sídlom v Ivanke pri Nitre.
Obec má schválený nový Plán rozvoja obce a Územný plán obce s plánovanými plochami na novú výstavbu priemyselných objektov a po rozšírení vhodnými aj na priemyselné parky, pri budúce rýchlostnej kominikácii.
Obec má obecný úrad s matrikou, modernou obradnou miestnosťou, pomenované ulice a vybudovaný informačný systém, obecné zdravotné stredisko / detský, všeobecný, zubný lekár /, poštu, kultúrny dom s kinom a knižnicou, obchodnú a reštauračnú sieť.


Obec je sídlom:
rimskokatolíckeho farského úradu a komerčnej právničky.
Obec vydala:
Brožúru ,,Semerovo, stará zemianska obec“ autora Ing. Alexandra REŠKA v roku 1997. Knihu ,, 790 rokov od prvej písomnej zmienky o obci Semerovo“ autorky Mgr. Melánie Kadlečíkovej o histórii a súčasnosti obce v roku 2001.
Pohľadnice, odznaky, pexeso a kalendáre.

Pozoruhodnosti, rarity, zaujímavosti


- Chotár Semerova leží v Podunajskej nížine na západnom okraji Pohronskej pahorkatiny v nadmorskej výške 140 - 225 m. Západná časť je na vyšších terasách pokrytých piesčitými sprašami a naviatymi pieskami, východná časť leží na pahorkatine z treťohorných uloženín. Okrem dubových a agátových lesíkov je chotár na strmších úbočiach odlesnený.
- V chotári sú červenozemné a hnedozemné pôdy rybník, obcou preteká Branovský potok.
- Obec je vzdialená 9 km od termálneho kúpaliska Podhájska, 17 km od Nových Zámkov, 45 km od Komárna, 65 km od Nitry.
Semerovo-Pohľad na obec
Pohľad na obec


Najvzácnejšia pamiatka – atrakcia obce:
- Rímsky kameň s torzom nápisu z roku 229 po Kristu z čias Marca Aurélia Severa Alexandra Zbožného.
- Obecné zastupiteľstvo rozhodlo v roku 1998 kameň vyňať zo steny v snahe záchrany vzácnej pamiatky a zreštaurovať Romanom Greškovičom z Komárna so súhlasom Pamiatkovej správy Nové Zámky a Rím. kat. far. úradu. Kameň bol vložený na nové suché miesto v stene kostola dňa 19.11.1998 a slávnostne odhalený 29. 8. 1999.
- Na tabuli z obdobia rímskych provincií je nápis, ktorý v preklade znamená: Imperátor a cisár Marcus Aurélius Severus Alexander Zbožný, šťastný, vznešený, veľkňaz, tribúnskou mocou (obdarený) po ôsmy raz, konzulskou mocou tretí raz, otec vlasti...
- Historickú hodnotu kameňa z r. 229 n.l. dokazujú: "Limes Romanus-autor Vojtech Ondrouch 1938", "Nápisy hornej Panónie, ktoré sa chránia a opatrujú v zadunajskom Slovensku autori Jozef Češka a Radislav Hošek 1967", "Archeologický ústav Nitra pod č.P-33650, P-333651". Vápencový kameň 0,47 x 0,98 metra s písmom výšky 0,05 m má veľmi poškodený text, ktorý je uzavretý do dvoch zvinutých polkruhov z dvoch strán, do ktorých je vložený umelecký kvet.
- Kameň je voľne dostupný návštevníkom, na Obecnom úrade sa nachádza kópia a dokumenty.


Stručne z histórie:
- Prvá písomná správa o obci je z roku 1210, kde sa spomína Eccl. S. Michaelis de villa Scemera, z ktorej sa dozvedáme, že Ostrihomský arcibiskup Ján daroval kustódovi Michalovi rímskokatolícky románsky kostol sv. Michala s troma kaplnkami.......
- Zaujímavosťou je kopec Hradište - Váraš, pôvodne asi keltská mohyla, sídlo Slovanov, kniežacie hradisko vyplienili starí Maďari, Tatári a Turci, vrátane osady.
Prameň s nezamŕzajúcim jazierkom je vraj pozostatok po rímskych kúpeľoch.
Spustošenú a vypálenú obce v 16. a 17. storočí osídlili poddaní z Myjavy.
- Rímskokatolícky kostol Nanebovzatia Panny Márie postavili v barokovom slohu v roku 1712, bez veže na mieste pôvodného spustošeného. Kanonická vizitácia z roku 1780 spomína drevenú zvonicu so zvonom pri kostole, jej osud je neznámy, zvonicu ani pri rekonštrukciách kostola Semerovčania nepostavili.
Historická pečať je z roku 1775.
- Židovský cintorín sa spomína už v roku 1777, je dôkazom existencie židovskej komunity, ktorá zanikla počas II. svet. vojny v koncentračných táboroch, umučeným rodákom manželom Buchingerovcom je venovaná pamätná tabuľa. Potomkovia židovských spoluobčanov zo Semerova žijú v USA, Kanade, Anglicku a Izraeli. Židovský cintorín pod patronátom obce bol obnovený a je udržiavaný od roku 1995. Medzi rarity cintorína patrí náhrobný kameň s odkazom pre budúcnosť a náhrobný kameň rabína Isaca Beuera pochovaného v r. 1852 vo veku 94 rokov, ktorého hrob pravideľne navštevujú prapravnuci rabíni z Londýna a USA.
- Stará zvonica je z roku 1840 s tromi zvonmi, obnovená socha sv. Jána Nepomuckého z roku 1836 a socha sv. Floriána z rokov 1866-68.


Súčastnosť obce:
- Mohutný rozvoj obce je po II. svetovej vojne s novovybudovanou časťou obce Surovina na oráčine za Branovským potokom.
- Pamätník padlým hrdinom v I. a II. svetovej vojne doplnený o mená padlých občanov v I. a II. svet. vojne.. pripomína smutné stránky našej histórie.
Pýchou obce je:
- pekný a upravený vzhľad, kompletná občianska vybavenosť, nová sieť NN, 13 km kvalitných miestnych komunikácii, sieť MTS s optikou, signál ORANGE.
- Plno organizovaná základná škola s rozšíreným vyučovaním Regionálnej výchovy, počítačovú učebňou Infoveku, škola je zapojená do projektov Zdravá škola, Otvorená škola, Živá príroda s celoštátnymi oceneniami, má vlastné školské zošity cez projekt Colombus, telocvičňu, školskú jedáleň, kompletný športový areál / futbalové ihrisko, 200 bm bežeckú dráhu, hádzanárske - tenisové ihrisko, basketbalové - volejbalové ihrisko/. ZŠ je držiteľka CENY OBCE SEMEROVO za vzornú reprezentáciu v rokoch 1990 - 2002. Navštevuje ju 170 žiakov obce Semerovo a Čechy.
Moderná materská škola má dve triedy a pekný areál a je zapojená do projektu školy podporujúcej zdravie a úspešne a zapája do verejného života obce a metodických dní nášho okresu.
Televízny káblový rozvod s retransmisiou 21 nezmenených programov, ktorú prevádzkuje spol. TERMOSAT s r.o. Rožňava, fyzická osoba je držiteľom licencie Rady pre retransmisiu SR na vlastné televízne vysielanie rozsahu 8 hodín mesačne. Hlavnou náplňou sú vysielania priamych prenosov z obradnej miestnosti, zo všetkých zasadnutí obecného zastupiteľstva s telefonickým spojením do rokovacej miestnosti už od novembra 1993 s videotextom a prepojením miestneho rozhlasu do televíznej siete.
Obec v rokoch 1979 - 1987 preslávil detský bábkársky súbor Slniečko štvornásobný účastník Scénickej žatvy v Matrine so zápisom do venca víťazov, 7- násobný účastník národných festivalov, niekoľkonásobný účastník medzinárodných prehliadok Bábkárska CHRUDIM, Kaplice, Budapesť.
Obec bola ďalej známa divadlom dospelých, dychovkou Semeranka a skupinou POKER.
Obec má:
- vlastný funkčný hasičský zbor založený v roku 1906,
- futbalový klub s pekným a moderným areálom,
- občianske združenie: Rodičovské združenie pri ZŠ - prijímateľa 1% dane s príjmu, spolky invalidov, poľovníkov,
- folklórny súbor Semerovčan, bydliskom výtvarníčky Alžbety Havranovej, z obce pochádza celoštátne známy a niekoľkonásobný celoštátny víťaz súťaže Hera, cukrár Jindřich Novotný, teraz bytom v Námestove.
Obec preslávil výrobou včelích úľov Marián Kasák st., známa je stavebnou firmou Obnova Jaroslava Košána, s predajňou stavebnín, firma METTYS - výrobňa obalov PP-PE, obec má chránenou lokalitou tehliarskej hliny v bývalej už zdevastovanej tehelni, artézske studne s kvalitnou vodou vhodnou na plnenie, vybudovaný celoobecný vodovod, plynovod, všetky objekty občianskej vybavenosti má splynofikované. Stavia sa nový areál firmy Löwe Trans LPK servis.
Nová zvonica s novým stredným zvonom Nanebovzatia Panny Márie, postavená a zrealizovaná so zbierok občanov, sponzorov a obce pri rímskokatolíckom kostole, venovaná Veľkému Jubileu 2000 a 790. výročiu prvej písomnej zmienky o obci, ktorú požehnal JE. Mons. Ján Sokol, arcibiskup Bratislavsko-trnavskej arcidiecézy, metropolita, zaväzuje občanov, aby v roku 2005 na 795. výročie obce dali odliať malý zvon a v roku 2010 na výročie 800 rokov obce veľký zvon. Obec sa zapojila programu výstavby nájomných bytov.
Obec je známa poľnohospodárstvom, veď z katastra s rozlohou 2341 ha, z toho intravilán 198 ha , lesy 86 ha, vodné plochy 19 ha, ornú pôdu obrábajú Agrospol Semerovo-družstvo 1150 ha , Hydina a.s. Cífer - stredisko Semerovo 325 ha, PD Jasová 45 ha, PD Kolta 48 ha, Združenie agropodnikateľov Dvory nad Žitavou 137, RD Dubník 9 ha, Agrocontrakt a.s. Mikuláš 7 ha, súkromne hospodáriaci roľníci 347 ha. Ďalší živnostníci a podnikatelia neodmysliteľne patria do koloritu našej obce / najdete napr. automechanika, vodoinštalatéra, kúrenára, plynára, klampiara, izolatéra, chladiara, obkladača, mäsiara, kuchára, chovatela ošípaných, hovädzieho dobytka atď..../. Obec obývajú chalupári z celého Slovenska, ktorý skrášľujú svoje príbytky aj na historickú podobu.


Semerovo-Ocenenie Dedina roka 2001
Ocenenie Dedina roka 2001

Významné pravidelné kultúrno-spoločenské podujatia :


- Fašiangové slávnosti s pochovávaním basy, stavanie mája, júnová školská akadémia, vatra zvrchovanosti s futbalovým turnajom, hodové slávnosti na sviatok Nanebovzatia Panny Márie, Deň ústavy a výročie SNP, organizovanie Európskeho dňa rodičov a škôl, slávnosť sv. Mikuláš, vianočná školská akadémia, Silvestrovský novoročný celoobecný prípitk pri vatre vzniku SR a ohňostroji, vydávanie dvoch čísiel obecných spravodajov v krajskom týždenníku.
- Z atraktívnych zamestnaní našich obyvateľov je možné spomenúť napr.: námorného kapitána, vojenského letca, docentku UKF v Nitre, profesionálnych novinárov, príslušníkov Polície, lekárov, občania našli a sú zamestnaní napr. v Rakusku, Nemecku, Švajčiarsku, Nórsku, Anglicku a Japonsku.


Poslanecký zbor:
Imrich Hrabovský, starosta obce
Ing. Peter Čelko, zástupca starostu, člen obecnej rady,
JUDr. Helena Kontrová, členka obecnej rady,
Ing. Marek Šemelák, člen obecnej rady,
poslanci: Dušan BAGALA, Ing. Peter BALOGH, Milan Lobodáš, Anna ŠURÁNIOVÁ, Ján ŠEBÍK, Eva ŠIMOVÁ,
Veronika ŠTEFÁNIKOVÁ, obecná kontrolórka,


Významné osobnosti:
- Rímskokatolícky kňazi, ktorí pôsobili a sú pochovaní v Semerove:
Ján Zaklukál,( nar.1807 v Kosztolcz - MR), založil v obci elementárnu školu a prvé združenie vlastníkov pôdy v roku 1840, publikoval v Spolku sv. Vojtecha v Trnave, 33 rokov bol kňazom v Semerove, zomrel v r.1871.
- Anton Kršák,( nar.1769 Námestovo), od r. 1793 pracoval v bernolákovskom hnutí ako člen Slovenského učeného tovarišstva, bol prísediacim súdnej tabule Komárňanskej stolice, 13 rokov bol kňazov v Semerove, zomrel v r. 1828.
- Štefan Chovanec,(nar.1840 Bohdanovce), spoluzakladateľ Matice slovenskej v Martine a Slovenského katolíckeho patronátneho gymnázia v Kláštore pod Znievom, od r. 1871 člen výboru Spolku sv. Vojtecha až do smrti v r. 1878, 7 rokov bol kňazom v Semerove,
- Imrich Adamovich( nar. 1843 Morvach - Chorvátsko), kňaz, archeológ, historik, 42 rokov bol kňazom v Semerove, zomrel v r. 1920.
- Rodákom je akad. mal. Ctibor Krčmár,( nar. 1924 v Semerove). Výtvarné vzdelanie získaval u G. Mallého v Bratislave, v Prahe u profesorov P. Dilingera a K. Müllera, V. Sychru, venoval sa maľbe, grafike a modelovaniu.. Zomrel v r. 1994 v Piešťanoch.
- Čestným občanom je Vdp. Marián KRÁĽ, novokňaz


Posolstvo nasledujúcim generáciám:

My, všetci Semerovčania, spoločne vkladáme odkaz našej generácie, s dokumentmi o výstavbe zvonice 2000, histórii a súčasnosti obce a jej ľuďoch do základného kameňa zvonice pri rímskokatolíckom kostole pre 22. a 23. i ďalšie storočia so žiadosťou, aby ste prácu pre našu obec vykonávali s láskou a zapáleným srdcom a spoločne bojovali o krajšie Semerovo. Semerovčania , rodáci a naši potomkovia !
Hrdo na prelome tisícročí konštatujeme, že naša malebná obec nie je takou obyčajnou dedinkou na juhu Slovenska, patrí medzi vyspelé, vybudované a históriou zaujímavé obce Slovenska.
Prosíme a spoločne pri vkladaní dokladov sa modlíme za zachované dedičstvo predkov, za snahu našich súčastných obyvateľov o rozvoj obce a za našich potomkov a obyvateľov Semerova v nasledujúcich storočiach za snahu o je ďalší rozvoj.
Nech nás, ale aj Vás sprevádza Božia láska a naša patrónka Nanebovzatá Panna Mária, ktorá Semerovo ochraňuje už minimálne 300 rokov. Nech obec obchádzajú pohromy a žiale. Doklady, ktoré nájdete, preštudujte a doplňte o nové poznatky, vložte a uchovajte svoje svedectvo pre ďalšie storočia.
Dovoľte, aby sme Vám všetkým, ktorí ste sa dostali k našim dokumentom, z úprimného srdca zablahoželali a vyslovili prianie, nech Vás v rokoch 22. a 23. storočia sprevádza svornosť, čestnosť, súdržnosť a vzájomná úcta.
Vyslovujeme spoločné presvedčenie, že Vaše tisícročie je určite naplnené len porozumením, zdravím , šťastím, láskou a Božím požehnaním.
V Semerove dňa 19. 8. 2001
Za občanov obce Imrich HRABOVSKÝ, starosta obce Semerovo v.r.
Za veriacich a farníkov Vdp. Mgr. Stanislav ŠIPOŠ, farár Rímskokatolíckej cirkvi - farnosti Semerovo v.r.

Do základného kameňa vkladáme a zalievame v odizolovaných krabiciach a do Oblastného archívu v Nitre Ivanke pri Nitre odozdávame nasledovné dokumenty:
dohodu o odovzdaní a prevzatí Zvonice Veľkého Jubilea 2000 a 790. výročia obce a stredného zvona zasväteného Nanebovzatej Panne Márii pri rímskokatolíckom farskom kostole v Semerove zavretá medzi účastníkmi v zmysle § 51 a následných paragrafov občianskeho zákonníka, letecký pohľad na obec, mapku Semerova, orientačnú mapku s číslami domov, mapy Slovenska s obcou, fotokópiu prvej a druhej listiny o obci, fotokópie historických pečatí, fotokópia publikácie o rímskom kameni, foto zreštaurovaného kameňa, erb rodiny Leustachia de Scemera, časť heraldického registra Slovenskej republiky, erb Semerova, rozhodnutie Ministerstva vnútra SR Heraldickej komisie o symboloch obce Semerovo a foto symbolov obce Semerovo, webovská internetová stránka, logo 790. výročia obce, kalendáre obce v roku 2000, logo Základnej školy , informácia o činnosti školy, kresba detí so zvonicou, Lazarová mapu Semerova, katalóg z výstavy Alžbety Havranovej, nákres plánovaného kostola z roku 1930, ktorý nebol postavený, pamiatka pre numizmatikov, pamiatka pre filatelistov, pohľadnice obce, nálepky obce, Apoštolský list pápeža Jána Pavla II.,,NOVO MILENNIO INEUNTE“ na začiatku nového tisícročia, kniha Semerovo – 790 rokov od prvej písomnej zmienky - 2 kusy , kniha ...so svetlom ... Alžbety Havranovej, zbierka básní, brožúra Semerovo – Stará zemianska obec, zošity Základnej školy, kalendár s erbom obce na rok 2001, katolícky kalendár na rok 2002, hru pexeso, odznaky obce, kľúčenka s erbom, taška s logom obce, mapa Slovenskej republiky, noviny s dvojstranou obce Hlas ľudu z roku 1998, noviny s dvojstranou obce Nitrianske noviny z roku 2001, zástavu obce, pečiatka obce.

Obec je držiteľkou týchto významných celoslovenských ocenení:

-----
Obec sa stala víťazom celoslovenskej súťaže NIFOčin 2005 v kategórii : ,, Priateľský čin roka 2005 „
28. 9. 2005 v Bratislave v sídle Nadácie otvorenej spoločnosti - Open Society Foundation a Nadácie na podporu lokálnej demokracie v treťom ročníku súťaže INFOčin roka
1. miesto: Obec Semerovo, starosta Imrich Hrabovský a kolektív - za príkladné informovanie o činnosti obce rôznymi možnými kanálmi, ktoré sú ľahko prístupné všetkým občanom.

------
V súťaži “Dedina roka 2005”
3. miesto Obec Semerovo
cena udelená Slovenskou agentúrou životného prostredia pod záštitou Ministerstva životného prostredia SR v spolupráci so Spolkom pre obnovu dediny

------
Ceny Ministra ŽP SR za rozvoj ľudského potenciálu v oblasti práce s mladou generáciou pri budovaní kultúrno-historického povedomia občanov a otvorenej spoločnosti v celoslovenskej súťaži DEDINA ROKA 2001,

------
Osvedčenia o plnení Programu Obnovy dediny platné do 31. 12. 2006Oficiálná www stránkach obce Semerovo a ZŠ:
www.semerovo.sk
www.zssemerovo.edu.sk
       


   ...ďaľšie obrázky obce Semerovo:
Semerovo-Rybník
Rybník
Semerovo-Rímsky kameň
Rímsky kameň
Semerovo-Listina
Listina
Semerovo-
Semerovo-Rímskokatolícky kostol Nanebovzatia Panny Márie
Rímskokatolícky kostol Nanebovzatia Panny Márie
Semerovo-Židovský cintorín
Židovský cintorín
Semerovo-Socha sv. Jána Nepomuckého - v pozadi zvonica
Socha sv. Jána Nepomuckého - v pozadi zvonica
Semerovo-ZŠ budova
ZŠ budova
Semerovo-Škola región
Škola región
Semerovo-
Semerovo-Uloženie dokumentov
Uloženie dokumentov


Domovská stránka obce:
http://www.semerovo.sk
Email adresa obce:
starosta@semerovo.sk

Info:
         e-mail: trade@ba.psg.sk
         tel.: 00421-903447629, 00421-650340155
   
Atrakcie
      
E-mailujte nám
 
domov

hore