Tourist-Channel Slovakia: New homepage!
Test
01.12.2023
Kliknite a pozrite si Hit na dnes!Kliknite a pozrite si Hit na tento týždeň!Klknite a pozrite si Hit na tento mesiac!Kliknite a pozrite si Hit na tento rok!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!


English
Erb

Senica

Skutočná poloha mesta Senica
 Zvýraznená atrakcia:  Barokový kaštieľ, rím.-kat. kostol, gotická kaplnka
   
Senica-

Senica leží v severnej časti Záhorskej nížiny, na jej rozhraní s Myjavskou pahorkatinou, v nadmorskej výške asi 200 metrov.
Prvé písomné správy sú z roku 1256 pod názvom Stinicka, Scyntel, Szenicz. Začiatkom 14. storočia v slávnej dobe Matúša Čáka hrad Branč i Senica dostali nového majiteľa. Do skupiny feudálov, ktorí podporovali kráľa Žigmunda patril Stibor zo Stiboríc, pôvodom poľský šľachtic. V darovacej listine z roku 1394 dostáva hrad Branč i Senicu. Prvé Stiborove mestské privilégium z roku 1396 a dve Žigmundove výsadné listiny z 1419 sa stali základom ďalšieho hospodárskeho rozvoja Senice.
V roku 1512 Senica znova zmenila pána. Stala sa trvalým majetkom Nyáryovcov. V 17. storočí sa do mesta prisťahovali zruční remeselníci, vznikli rozličné cechy zvonolejáreň. V 18. storočí prenikli nové výroby , ako spracovanie vlny na súkno, výroba piva a liehu.
V tesnej blízkosti Senice, v Hlbokom sa vytvorilo prirodzené stredisko slovenského národného hnutia. Na fare u Jozefa Miloslava Hurbana sa formovali prvé požiadavky Slovákov a tu bola v roku 1843 uzákonená aj spisovná slovenčina. Hurbanovské povsta- nie malo v Senici smutné dozvuky.
Od 13. do 18. októbra sa nielen súdilo a väznilo, ale i popravovalo. Tieto udalosti dodnes pripomína Pamätník mučeníkov, popravených v revolučnom roku 1848.
Z historických pamiatok sa zachovala iba pôvodne gotická kaplnka, rímsko - katolícky kostol z roku 1861, ev. a. v. kostol z roku 1783 a neskoro barokový kaštieľ z roku 1760, v ktorom je umiestnená Záhorská galéria.
Literárna história Senice je však veľmi bohatá. Senica je rodiskom alebo pôsobiskom mnohých významných osobností:
Štefan Pilárik, Pavol Országh Hviezdoslav, Dr. Štefan Fajnor, Martin Braxatoris - syn Andreja Sládkoviča, Viliam Paulíny Tóth, Jozef Karol Viktorín, Ladislav Paulíny, Ján Mocko, Ivan Horváth, Laco Novomeský, Dr. Jozef Banský, Ján Majerník, Ľubomír Feldek, akademický maliar Ján Mudroch.
Výhodná poloha mesta, rozsah a štruktúra výrobnej základne pomohli tomu, že sa v roku 1960 Senica stala okresným mestom. Uskutočnila sa prestavba a vybudovali sa obytné a iné objekty zodpovedajúce významu okresného mesta. Malé poľnohospodárske mestečko sa rozrástlo na moderné mesto s 22297 obyvateľmi.
Dnes je Senica významným sídelným centrom. Pôsobí tu viacero výrobných podnikov a organizácií chemického, poľnohospodárskeho, potravinárskeho a stavebného charakte- ru s rozvinutým školstvom, kultúrou a športom.

       

Info:
         e-mail: trade@ba.psg.sk
         tel.: 00421-903447629, 00421-650340155
   
Atrakcie
      
E-mailujte nám
 
domov

hore