Tourist-Channel Slovakia: New homepage!
Test
16.04.2024
Kliknite a pozrite si Hit na dnes!Kliknite a pozrite si Hit na tento týždeň!Klknite a pozrite si Hit na tento mesiac!Kliknite a pozrite si Hit na tento rok!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!


English
Erb

Stropkov

Skutočná poloha mesta Stropkov
 Zvýraznená atrakcia:  Rannobarokový hlavný oltár
   
Stropkov-

Okresné mesto Stropkov leží v Nízkych Beskydách, geomorfologickom celku Ondavská vrchovina. Typickým rysom reliéfu sú rovnobežné kulisovo usporiadané pásma z pevných pieskovcov a bridlíc, oddelené pozdĺžnymi údoliami. Samotné mesto leží v tzv. Stropkovskej brázde, ktorú tvoria flyšové súvrstvia, pieskovce, zliepence, ílovce a náplavy štrkov a hlín. Najvyšším bodom v okolí Stropkova je vrch Baňa s kótou 526 m nad morom.
Rekreačným zázemím Stropkova je 10 km vzdialená vodárenská nádrž Domaša.
Hydrologickou osou oblasti je rieka Ondava, tečúca severojužným smerom. Ondava spolu so svojimi prítokmi tvorí jeden z najčistejších pôvodných celkov u nás, čo vytvára dobré podmienky pre vodnú faunu.
Včasnohistoricky bola oblasť hornej Ondavy a Stropkova najintenzivnejšie osídlená na sklonku doby kamennej čo dokazuje tu najdená kamenná industria a keramika.
Najvýznamnejšou kultúrnohistorickou pamiatkou je gotický trojloďový kostol zo 14.storočia. Od 15 storočia bol kostol súčasťou stropkovského hradu. Pristavaná gotická kostolná veža je ukončená renesančnou stĺpikovou ochozou. Klenbový systém kostola je sekundárny. V presbytériu je to neskorogotická sieťová rebrová klenba a v trojlodi renesančná krížová.
Stropkov-

Interiér kostola je zariadený barokovo. Rannobarokový hlavný oltár s bohatou figurálnou a ornamentálnou výzdobou je zasvätený najsv. Telu Kristovmu. Vo svojej slohovej kategórii hlavný oltár v Stropkove patrí medzi najvýznamnejšie oltárne architektúry na Slovensku.
Bočný oltár je zasvätený p. Márii Škapuliarskej. Vývojovo veľmi pozoruhodný je tu ústredný obraz.
Bočný oltár sv. Anny má už v sebe rokokové prvky.
Goticko-renesančný objekt kaštieľa je fragmentom veľkého stropkovského hradu, jeho východného krídla. Kláštorný komplex radu sv. Františka pochádza zo 17. storočia a je komponovaný podľa vtedy platných zákonností, z.j. s rajskou záhradou a krížovou chodbou. Kostol vlastný štvorkrídlový objekt uzatvára zo severnej strany. Interiér kostola je pôvodný - barokový.
V južnej časti mesta sa zachoval slohovo čistý barokový objekt Služnovský dom a secesná kúria.
Novopostavený gréckokatolícky kostol je výrazná centrálna cirkevná architektúra, koncipovaná v byzantskom slohu.
Zachované objekty vhodne dopĺňajú v interiéri mesta kaplnky barokové plastiky a hradné studne.

       
Domovská stránka mesta:
http://www.stropkov.sk
Email adresa mesta:
mvass@stropkov.sk

Info:
         e-mail: trade@ba.psg.sk
         tel.: 00421-903447629, 00421-650340155
   
Atrakcie
      
E-mailujte nám
 
domov

hore