Tourist-Channel Slovakia: New homepage!
Test
27.05.2024
Kliknite a pozrite si Hit na dnes!Kliknite a pozrite si Hit na tento týždeň!Klknite a pozrite si Hit na tento mesiac!Kliknite a pozrite si Hit na tento rok!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!

Erb

Záhorská Bystrica

Skutočná poloha  Záhorská Bystrica
 Zvýraznená atrakcia:  Kostol sv Petra a Pavla Apoštolov
   
Záhorská Bystrica-Panoráma Záhorskej Bystrice
Panoráma Záhorskej Bystrice
Archeologické pamiatky a lokality:
Rímske, slovansko-avarské osídlenia i osídlenie z obdobie Veľkej Moravy dokladajú archeologické náleziská hradísk, osád a pohrebísk.
Územím viedla významná obchodná cesta.
Kiná:
V obci je kino Olympia.
Výstavy ( z toho stále výstavy):
Stála výstava nejestvuje, ale tvorivé aktivity občanov sa prezentujú na výstavkách ľudových výšiviek či rezbárskych výrobkov.
Kostoly a sakrálne pamiatky:
Barokovo-klasicistický rímskokatolícky Kostol sv. Petra a Pavla Apoštolov (prvá pol. 19. stor.) bol postavený na starších základoch. Kostol sa spomína už v r. 1332. V obci a okolí sú 3 kaplnky. Pozoruhodnou stavbou je prízemná baroková rímskokatolícka fara (r. 1737). Na vstupnom portáli je letopočet roku postavenia.
Prícestné plastiky a kríže:
V obci a chotári obce je jedenásť božích múk a v súčasnosti zrekonštruovaná socha sv. Floriána.
Objekty ľudovej architektúry, ľudové domy:
Zachovaná tradičná architektúra z 2. pol. 19. stor. Radové sedliacke domy s modrými fasádami v dlhých dvoroch majú nárožia, niektoré aj bočné steny spevnené typickými opornými piliermi. Vo sú chránené ako kultúrne pamiatky.
Architektonické stavby súčasnosti:
V obci je situovaný moderný komplex súkromnej televízie Markíza a v posledných rokoch výstavba luxusných víl.
Záhorská Bystrica-Kostol sv Petra a Pavla Apoštolov
Kostol sv Petra a Pavla Apoštolov
Ďalšie oblasti spadajúce pod oblasť kultúry:
Obyvateľ akad. sochár V. Bojňanský venoval a nainštaloval v obci svoje dielo Farebný sen.
Pamätné tabule a pamätné miesta:
V obci je inštalovaných niekoľko pamätníkov: Pamätník obetiam 1. a 2. svetovej vojny, Pomník SNP, Pamätníček dvom posledným obetiam v 1. svetovej vojne a tiež Pamätná tabuľa, venovaná pl. A. Prvoničovi.
Dychovka:
V obci pôsobí miestna dychová hudba.
Folklór:
Spevácky zbor pri MOMS udržuje tradíciu ľudových piesní a slovesnosti.
Hudobníci v obci a okolí:
V obci bývajú sólisti opery SND M. Dvorský, M. a E. Jenisovci.
Výtvarníci v obci a okolí:
V obci býva akad. sochár V. Bojňanský, keramikár Peter Lužánek a umelecký kováč Roman Hanúsek.
Ľudové umenie – ľudovoumelecká výroba:
Záhorská Bystrica bola známa drevorezbami ľudových umelcov.
Hody: Hody bývajú na sv. Petra a Pavla.
Jarmoky:
Uskutočňujú sa tu tradičné jarmoky.
Kultúrne podujatia obce:
V júni býva v obci tradičný folklórny festival S Bystričanma pri muzice a v auguste podujatie Súsedé súsedom.
Zmenárne
Zmenáreň je v Slovenskej sporiteľni.
Pošty:
Pošta je na Gbelskej ul. 25.
Záhorská Bystrica-Kostol sv Petra a Pavla Apoštolov
Kostol sv Petra a Pavla Apoštolov
Hotel Karpatia, Poľný mlyn 1
02/64 77 48 64
Penzión – Bistro Marco
Bratislavská 44
02/65 95 63 37
Reštaurácia Kohútik 02/64 77 48 64
Ul.Čsl. tankistov
Reštaurácia Fajn club 02/65 95 69 61
Reštaurácia Karpatia
Poľný mlyn 1 02/64 77 48 64
Corona bar
Gbelská 6
Šport klub pri futbalovom
Tatranská ul. ihrisku
Reštaurácia Bystričanka 02/65 95 66 58
Gbelská 6
Reštaurácia Zelená breza 02/65 95 62 35
Tešedíkova 8
Pohostinstvo u Iváka 02/65 95 62 40

       

Info:
         e-mail: trade@ba.psg.sk
         tel.: 00421-903447629, 00421-650340155
   
Atrakcie
      
E-mailujte nám
 
domov

hore