Tourist-Channel Slovakia: New homepage!
Test
27.05.2024
Kliknite a pozrite si Hit na dnes!Kliknite a pozrite si Hit na tento týždeň!Klknite a pozrite si Hit na tento mesiac!Kliknite a pozrite si Hit na tento rok!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!

Erb

Machulince

Skutočná poloha obce Machulince
 Zvýraznená atrakcia:  Klasická kaplnka z r. 1833
   
Machulince-

Poloha:
Obec je potočná radová dedina ležiaca v severovýchodnej časti regiónu Horné Požitavie, ktorá je od okresného mesta Zlaté Moravce vzdialená 4 km. Na severe susedí s obcou Hostie, na východe s Obycami, na juhu s Čaradicami a Žitavanmi (mestká časť Zlaté Moravce) a na západe s Topoľčiankami.
Príroda:
Machulince ležia v severovýchodnej časti Žitavskej pahorkatiny v doline horného toku Žitavy na úpätí Pohronského Inovca. Výškové rozpätie katastra obce je 220-700 m n.m., stred intravilánu obce je v nadmorskej výške 230 m. Stredne zvlnený pahorkatinný reliéf je tvorený z mlaďotreťohorných hornín ako sú íly, piesky, štrky, ktoré sú prekryté sprašou a sprašovými hlinami a pokryté hnedozemami. Keďže Pohronský Inovec patrí k sopečným pohoriam Slovenska, na stavbe katastra obce sa podieľajú hlavne andezity a ich tufy. V Machulinciach sa nachádza odkrytý andezitový lom. Východná časť katastra je zalesnená – v Pohronskom Inovci dominuje listnatý les zastúpený v nižších polohách dubom a hrabom a vo vyšších polohách bukom.
Z histórie:
Archeologické nálezy dokumentujú dávne osídlenie. Nálezy ako úštepy, čepieľky, škrabadlá z limnokvarcitu a mliečneho pazúrika sa viažu na neolit, na ľud lengyelskej kultúry. Taktiež tu boli nájdené fragmenty z hallštattskej a rímskej doby. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1275, keď ju kráľ Ladislav IV. daroval poddaným hradu Tekov. Názov obce bol Mohela. V priebehu svojho vývoja obec viackrát menila svoje názvy, napr. v r. 1564 sa volala Mahwlencze, v r. 1773 Machiulincze. Od r. 1388 bola obec súčasťou hrušovského panstva. Začiatkom 15.storočia (r. 1407) prechádza do majetkov opátstva vo Svätom Beňadiku, po rok 1424 bola opäť pripojená k majetkom hradu Hrušov. Tak ako aj ostatné obce hornožitavského regiónu i Machulince trpeli rabovaním a drancovaním Turkov, ktorí obec ovládli v r. 1634. Neskoršie bola obec majetkom zemanských rodín Keglevichovcov, Károlyiovcov a Szentiványiovcov. V 80-tych rokoch 19. storočia na báze tehliarskej hliny v obci pracovala továreň na výrobu kachličkových pecí a škridlí. Neskôr, po zániku továrne, sa hlina spracovávala na výrobu tehly a škridly v tehelniach v Zlatých Moravciach. Štrk z andezitových kameňolomov sa využíval na dláždenie ciest. Začiatkom 20. storočia pracovalo mnoho obyvateľov obce v blízkych andezitových lomoch. Kameň z otvorených lomov fy Legiolom, Grünwalda, Kunského a Čanyho sa používal na dláždenie ciest.
Machulince-

Hospodárstvo a vybavenosť:
Poľnohospodársky charakter si obec zachovala i v súčasnom období. Značná časť jej obyvateľov však dochádza za prácou do okresného mesta,. Z výrobných aktivít sa tu úspešne rozvíja stolárstvo. Pre potreby obyvateľstva slúži predajňa potravín, dve pohostinstvá i občerstvenie. Spoločensko-kultúrne aktivity sa realizujú v kultúrnom dome. V priestoroch „dolnej školy“ je i knižnica. Pre športové účely slúži školské futbalové, v okolí ktorého bolo vybudované detské ihrisko s preliezačkami, hojdačkami a pieskoviskom. V priestore tohto športového areálu je aj tenisový kurt.
PONUKA
Príroda:
Prostredie Pohronského Inovca je vhodné na realizáciu viacerých foriem oddychu a rekreácie. Má vhodné podmienky pre turistiku, cykloturistiku, pobyt v horách, hubárčenie, zber lesných plodov, atď. Po značkovanej turistickej trase Topoľčianky – Machulince – Obycké lúky – sedlo pod Veľkým Onovcom sa turista môže dostať na najvyšší bod tohto pohoria – Veľký Inovec (905 m n.m.).
Kultúrno-historické pamiatky: Klasická kaplnka z r. 1833 rozšírená na kostol. Neďaleko kostola stojí kríž na pamiatku padlým v prvej svetovej vojne. V strede obce sa nachádza zvonica s tromi zvonmi. Pred zvonicou je kríž a socha Bolestnej Panny Márie. Na cintoríne sú ešte kamenné a drevené tabuľové náhrobníky zakončené krížom.
Významné osobnosti:
O históriu a dianie rodnej obce sa intenzívne zaujímal prof.Dr.Karol Cibira (nar. 22.04.1915 v Machulinciach . zom.06.06.1972 v Santovke), doktor teológie, ktorý pôsobil ako univerzitný profesor.
Machulince-

Tradície a akcie:
Ochotnícke divadlo, dychová hudba, chrámový zbor a detský folklórny súbor Konôpka sa svojimi vystúpeniami podieľajú na udržiavaní tradícií v obci i v hornožitavskom regióne. Živý je športový život obce. Každoročne sa realizuje beh „Májovým chotárom“ a známa decembrová „Machulinská dvadsiatka“, - 06.12.2003 – 20. ročník.
Ubytovanie:
Penzión Mlyn predstavuje zrenovovaný vodný mlyn, v ktorom je možnosť stravovania a ubytovania (kapacita 9 miest). Súčasťou zariadenia je malá vodná elektráreň , záhradou preteká mlynský potok s prevýšením 5 m. V štýlovom interiéri penziónu je možnosť spoločenského posedenia ako i konania školení (30 miest).
Okolie:
Návšteva kaštieľa, múzea koním, zubrovej obory, chovu koní i kultúrneho leta v Topoľčiankach, hrad Hrušov, štálové osídlenie a Živánska veža v Jedľových Kostoľanoch, kyselky v Obyciach.

       


   ...ďaľšie obrázky obce Machulince:
Machulince-Info:
         e-mail: trade@ba.psg.sk
         tel.: 00421-903447629, 00421-650340155
   
Atrakcie
      
E-mailujte nám
 
domov

hore