Tourist-Channel Slovakia: New homepage!
Test
27.05.2024
Kliknite a pozrite si Hit na dnes!Kliknite a pozrite si Hit na tento týždeň!Klknite a pozrite si Hit na tento mesiac!Kliknite a pozrite si Hit na tento rok!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!


English
Erb

Detva

Skutočná poloha mesta Detva
 Zvýraznená atrakcia:  Folklórne slávnosti
   
Detva-

Erb mesta, ktorý Detva dostala pravdepodobne v súvislosti s privilégiom Františka I. Z roku 1811. Ním sa Detva stala mestečkom. Od roku 1965 má štatút mesta a od roku 1996 je sídlom okresu. V súčasnosti tu žije 14 414 (údaj k 31.12.2017) obyvateľov.
Z histórie Detvy
Pod Poľanou píše už pomaly štyri storočia svoju históriu rázovitá obec Detva. Vznikla ako poddanská dedina v husto zalesnenom území na príkaz majiteľa vígľašského zámku a panstva Ladislava Csákyho v roku 1638. Vyvíjala sa ako rozsiahla laznícka oblasť a tento charakter si udržala dodnes i keď časť lazov sa neskôr odtrhla a vyvíjala sa samostatne - Hriňová, Detvianska Huta, Kriváň. Ťažba a spracovanie dreva, chov oviec a roľníctvo boli hlavnými zdrojmi obživy Detvanov. V ich krvi sa miešala krv predkov - valachov zo severných a východných oblastí Slovenska i prisťahovalcov z okolitých dedín. Tvrdé životné podmienky na vzdialených izolovaných lazoch a sebestačnosť v zabezpečovaní základných životných potrieb podmienili vznik originálnej materiálnej a duchovnej kultúry tunajších obyvateľov, vďaka ktorej sa Detva stala jedným zo symbolov novodobého slovenského národa.
Chránená krajinná oblasť Poľana
V srdci Slovenska nad mestom Detva sa týči jedna z najväčších vyhasnutých sopiek v Európe stratovulkán Poľana (1458 m.n.m.). Je súčasťou Slovenského stredohoria a pýši sa mimoriadnym prírodným bohatstvom, vďaka ktorému sa stala chránenou krajinnou oblasťou (rozloha 20079 ha). Ekosystém Poľany s množstvom chránených rastlinných a živočíšnych druhov je zároveň zaradený do siete svetových biosférických rezervácií UNESCO.
Detva-

V centrálnej časti Poľany je rozšírená kaldera - Kyslinky - ktorá je výsledkom intenzívnej sopečnej činnosti v minulosti a následnej erózie. Z jej okrajových vrcholových častí odtekajú odstredivo na všetky svetové strany povrchové vody, čo nemá na Slovensku obdobu.
Ako pamiatky na vulkanickú činnosť sú po území roztrúsené zvyšky lávových andezitových prúdov vytvárajúce obdivované skalné útvary. Sú chránené a medzi najzaujímavejšie patrí Kaľamárka - vyhľadávané tréningové miesto skalolezcov a horolezcov a zároveň archeologické nálezisko. Osídlenie skalných hradieb Kaľamárky bolo výskumom potvrdené už od mladšej doby bronzovej po raný stredovek. Je to miesto opradené legendami a rozprávkami.
K ďalším prírodným monumentom patrí Melichova skala a vodopád Bystré - miesta hojne navštevované turistami.
Medzi rarity chránenej oblasti patrí výskyt takmer všetkých lesných vegetačných stupňov na pomerne malej ploche, čo je spôsobené výškovou členitosťou územia. Od dubín cez zmiešané lesy až po unikátnu vrcholovú smrečinu. Ide o najjužnejší výskyt pôvodných smrečín na andezitovom podklade v Západných Karpatoch.
Územie Poľany je chránenou poľovnou oblasťou s možnosťou získať cenné trofeje medveďa alebo jeleňa. Privíta každého návštevníka, ktorý doň vstupuje s rešpektom a na oplátku ponúka nesmierne prírodné krásy, ktoré liečia a oblažujú telo i dušu.
Z Detvy možnou Poľanu navštíviť po modrej a červenej turistickej značke a krásy Poľany sprístupňuje aj vybudovaná cyklotrasa okolo Poľany.
Folklórne slávnosti pod Poľanou
(konajú sa každoročne počas druhého júlového víkendu)
Folklórny festival, ktorého dejiskom je už od roku 1966 mesto Detva, patrí k najveľkolepejším prehliadkam ľudovej kultúry na Slovensku. Nadväzuje na bohaté tradície muzikantského, tanečného i speváckeho umenia Detvanov a ich ľudovoumeleckej výroby.
Festival je hostiteľom ľudových umelcov zo všetkých regiónov stredného Slovenska a iestom stretnutí tisícov návštevníkov - milovníkov tradičnej kultúry. Každoročne víta aj krajanské súbory a spolky Slovákov žijúcich v zahraničí, ktorých programy patria medzi najobdivovanejšie.
Tri festivalové dni s veľkolepými scénickými programami dopĺňajú sprievodné podujatia - komorné koncerty, výstavy a Jarmok tradičných remesiel v areáli amfiteátra. Na ňom sa predstavujú výrobcovia z celého Slovenska a samozrejme z Detvy. Drevorezbu, výšivky krivou ihlou, výrobu ľudových hudobných nástrojov, výrobky z kože i kovu zručne ovládajú mladí i straší Detvania i Detvianky, ktorí sa celý rok pripravujú na toto vrcholné podujatie.
Festival sa koná v prírodnom amfiteátri nad Detvou, ktorý rešpektuje jej pôvodnú architektúru. Citlivo vsadený do prírodnej scenérie vyzýva návštevníka, aby neobišiel pohostinný ľud i kraj pod Poľanou a ocenil všetky jeho prírodné architektonické krásy.
Informácie:
Kultúrne centrum Andreja Sládkoviča v Detve Obrancov mieru 871/1
962 12 Detva
Telefón: 045/54 55 502

       
Domovská stránka mesta:
http://www.detva.sk
Email adresa mesta:
sekretariat@detva.sk

Info:
         e-mail: trade@ba.psg.sk
         tel.: 00421-903447629, 00421-650340155
   
Atrakcie
      
E-mailujte nám
 
domov

hore