Tourist-Channel Slovakia: New homepage!
Test
24.05.2024
Kliknite a pozrite si Hit na dnes!Kliknite a pozrite si Hit na tento týždeň!Klknite a pozrite si Hit na tento mesiac!Kliknite a pozrite si Hit na tento rok!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!


English

Dolná Streda

Skutočná poloha obce Dolná Streda
 Zvýraznená atrakcia:  Kostol sv. Jakuba
   
Dolná Streda-Kostol sv. Jakuba
Kostol sv. Jakuba
Obec Dolná Streda leží v Podunajskej nížine na pravom brehu Váhu, vedľa mesta Sereď a po prvýkrát sa spomína ako Zeredahel 28.8.1283, keď uhorský kráľ Ladislav IV. daroval ostrihomskému arcibiskupstvu Ladomerovi územie susediacej osady Únovce.
História obce však siaha podľa archeologických nálezov do obdobia pred našim letopočtom, čoho dôkazom je i soška, tzv.„Venuša“ z Dolnej Stredy. Svedectvo osídlenia dosvedčuje pohrebisko z 11. stor.
Vznik a rozvoj Dolnej Stredy spolu so susednou Sereďou určovala významná poloha križovatky dvoch historických ciest: jedna smerovala západojuhovýchodne z Moravy cez Trnavu, Šintavu do Ostrihomu, druhá viedla smerom zaznamenala v r. 1312, keď vojská Matúša Čáka z Trenčína obec zničili a kostol vypálili.
V r. 1553 sa obec opätovne spomína ako znovuvybudovaná pravdepodobne po ničivých tureckých nájazdoch.
V r. 1571- 4 sa Dolná Streda uvádza ako oppidum t.j. mestečko s týždennými i výročnými jarmokmi a širokou remeselnou výrobou. Obec je spomínaná ako významné poľnohospodárske sídlo patriace Trnavskému panstvu ostrihomského arcibiskupstva.
Rozvíjali sa tu remeslá ako: košov, kočov, plotov, tkáčske remeslá, lisovne konopného oleja, koželužna. Rozvoj obce ovplyvňoval rybolov a pltníctvo.
Obec je rodiskom jaskyniara Jána Majku (obyvateľa jaskyne Domica), básnika Vojtecha Mihálika. Tu pôsobil ako farár i prvý slovenský poslanec v uhorskom sneme ThDr. Ferdinand Juriga. Pýchou obce bol i spevák SND František Benkovský.
Obec bola známa vysokou úrovňou ochotníckeho divadla a hodov.
V r.1990 sa obec osamostatňuje a zveľaďuje. Svedčí o tom plná plynofikácia, rozvod vodovodu, kanalizácie, nového osvetlenia a rozhlasu ako i pýcha obce – park na Kostolnom námestí.
Dominantou obce je barokovo – klasicistický kostol dobudovaný v r. 1781, nesúci meno sv. Jakuba a viac ako 100 rokov stará lipa.
V obci sa zachovali tradičné názvy ulíc a z tradičných remesiel výšivka.
Takmer 30 firiem a podnikateľov v k.ú. obce úspešne reprezentujú obec, ktorá sa stala takmer rovnocenným partnerom mestu Sereď i významným obciam tohto regiónu aj pri počte 1265 obyvateľov.

       
Domovská stránka obce:
http:// www.dolnastreda.sk
Email adresa obce:
ocu.dolnastreda@stonline.sk

Info:
         e-mail: trade@ba.psg.sk
         tel.: 00421-903447629, 00421-650340155
   
Atrakcie
      
E-mailujte nám
 
domov

hore