Tourist-Channel Slovakia: New homepage!
Test
24.05.2024
Kliknite a pozrite si Hit na dnes!Kliknite a pozrite si Hit na tento týždeň!Klknite a pozrite si Hit na tento mesiac!Kliknite a pozrite si Hit na tento rok!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!


English

Magyarul
Erb

Iža

Skutočná poloha obce Iža
 Zvýraznená atrakcia:  Rímsky vojenský tábor Leányvár
   
Iža-Dunaj, Ižanské kroje, Rímsky vojenský tábor Leányvár, Pamätník obetí II.sv.vojny
Dunaj, Ižanské kroje, Rímsky vojenský tábor Leányvár, Pamätník obetí II.sv.vojny
Obec Iža leží v južnej časti Slovenska, vzdialená 7 km od Komárna. Prvá písomná správa o obci pochádza roku 1268.
Oblasť je významným archeologickým náleziskom z doby Rímskej ríše. O osídlení tohto územia už v neolite svedčia archeologické vykopávky. Našli sa tu sídliská želiezovskej a legyelskej kultúry. Na brehu Dunaja archeológovia odkryli základy pevnosti Leányvár. Pevnosť bola súčasťou obranného systému Limes Romanus, ktorý postavili Rimania v 1.storočí n.l. na ľavom brehu Dunaja.
V druhej polovici 16. storočia feudálom obce bol Gašpar Somogyi, ktorý svoj diel predal ostrihomskému prepoštovi Michalovi Novákovi.
Počas 150 rokov tureckých nájazdov obec spustla. Nové osídľovanie sa uskutočňovalo do konca 17. storočia.
V rokoch 1763 až 1773 obec postihlo niekoľko zemetrasení. Ižu často ohrozovali požiare a povodne. Najväčšou tragédiou bola povodeň v roku 1965, počas ktorej voda zničila 267 a poškodila 199 domov.
Iža-

Medzi významné osobnosti obce patrí Dr. János Tóth Kurucz, stredoškolský profesor a historik, ktorý bádal rímsku pevnosť Leányvár. Ďalej Károly Döme, bratislavský kanonik, ktorý bol farárom v Iži. Založil nadáciu na pomoc sociálne slabšim deťom. V súčasnosti je po ňom pomenovaná základná škola s VJM.
Károly Jánoky, rímskokatolícky farár, bol hradným kaplánom v jazdeckom pluku veľkokniežaťa Ferdinanda. Bol farárom v Iži, kde i zomrel.
Súčasnosť:
V súčasnosti je Iža modernou obcou, ktorá má vybodovanú základnú infraštruktúru, okrem kanalizácie a ČOV. Pre obyvateľov je vybudovaná sieť obchodov, obnovené zdravotné stredisko s poskytnutím základnej lekárskej starostlivosti a lekáreň, požiarna zbrojnica, dom smútku, základná škola s VJM a základná škola. Pre deti predškolského veku slúži materská škola. Od rolu 1992 v obci funguje káblový televízny rozvod, rozšírený v roku 1996 o miestne štúdio.
V roku 1994 bola francúzskym investorom vybudovaná ekologická skládka odpadu. V centre pozornosti je i dospievajúca mládež, pre ktorú slúži mládežnícky klub, fittnescentrum a knižnica.
V obci pôsobí niekoľko spoločenských organizácií, ktoré poskytujú kultúrne i spoločenské vyžitie našim obyvateľom. Obecné zastupiteľstvo každý rok usporiada niekoľko slávností, ako je Deň detí, slávnosti Mostu priateľstva, slávnosť pre dôchodcov, Vianoce pre všetkých. Medzi najvýznamnejšie udalosti patrí tradičná obecná slávnosť - Jazdecký deň.
Najvýznamnejšou kultúrnou pamiatkou obce je rímskokatolícky kostol zo 16. storočia, zasvätený archanjelovi Michalovi.
Najstaršou budovou v obci je rímskokatolícka fara. Stojí v strede dediny. Ne jej priečelí je erb ostrihomského kanonika Györgya Szemesa. Budova je v súčasnosti rekonštruovaná.
Ďalej je to kalvínsky kostol postavený v r. 1871. Pri katolíckom kostole stojí pamätník obetiam I. svetovej vojny. Neďaleko neho je socha sv. Jána Nepomuckého, ktorému je zasvätený bočný oltár v katolíckom kostole. Na miestnom cintoríne je postavený pamätník obetiam II. svetovej vojny. Z oboch strán príchodu do obce sú postavené prícestné krúže. V malom parku pri hlavnej ceste stojí pamätník povodne z roku 1965 a oproti Pamätný stĺp Mostu priateľstva z roku 1997.
Medzi najvýznamnejšie pozoruhodnosti Iže patrí Rímsky vojenský tábor s orientačnými tabuľami v troch svetových jazykoch. Pri hlavnej ceste smerom do Patiniec v malom parku je prameň artézskej studne s filagóriou.
V areály školy sa nachádza pomník Millénia 2000.

       

Info:
         e-mail: trade@ba.psg.sk
         tel.: 00421-903447629, 00421-650340155
   
Atrakcie
      
E-mailujte nám
 
domov

hore