Test
01.12.2023
Kliknite a pozrite si Hit na dnes!Kliknite a pozrite si Hit na tento týždeň!Klknite a pozrite si Hit na tento mesiac!Kliknite a pozrite si Hit na tento rok!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!
Meniny pre SR na WWW.Tourist-Channel.sk   

english

magyarul

Atrakcie krajín strednej Európy


Hist%EF%BF%BD%EF%BF%BDria:
  
52 žiarových hrobov:
V roku 1941 sa začal záchranný archeologický výskum. Profesor Vojtech Budinský - Křička preskúmal 52 žiarových hrobov. V roku 1974 a 1985 bolo odkrytých 192 žiarových hrobov pod vedením PhDr. Václava Furmánka, Csc. Nálezy sú datované do mladšej a neskorej doby kamennej (1100 - 700 pred naším letopočtom). Formy skrinkových a urnových hrobov, nájdené predmety a sekera s tulajou, dlátko, zlomky dýky a iné bronzové predmety boli staršie a súviseli s osídlením Kyjatíc ľudom pilinskej kultúry (1200-1100-1000 před naším letopočtom).

Web stránka obce/mesta:  
Kyjatice

  
805 ročná existencia obce:
Obec Trenčianske Mitice s 805 ročnou existenciou a históriou leží na južných svahoch Strážovskej hornatiny.

Web stránka obce/mesta:  
Trenčianske Mitice

  
Archelogické nálezy od praveku:
Mesto je oveľa staršou lokalitou, ako to dokazujú archelogické nálezy od praveku až po 12. Stor. V roku 1356 sa mesto spomína ako posessio Gyalla, r. 1357 ako Gyalla, r. 1412 predium Gyalla, r. 1471 Gyalla, r. 1495 Gyalya a r. 1498 Gyala.

Tieto zmienky sa vzťahujú aj na Dulovce, pretože pôvodne boli osadou Starej Ďaly. Osamostatnili sa asi v 14. stor., a preto materské mesto neskôr dostalo meno Stará Ďala (Ógyalla) a odtrhnutú osadu odlíšili menom Nová Ďala (Újgyalla).

Web stránka obce/mesta:  
Dulovce

  
Archeologické lokality z neolitu, zo staršej doby bronzovej, doby laténskej:
Čataj je v širokom svete známy rozsiahlymi archeologickými lokalitami z neolitu, zo staršej doby bronzovej, doby laténskej, sťahovania národov i obdobia slovansko-avarského a veľkomoravského.

Web stránka obce/mesta:  
Čataj

  
Archeologické nálezisko z mladšej doby kamennej:
Bohaté archeologické nálezisko z mladšej doby kamennej (200 r p.n.l.),
Pohrebisko z mladšej doby bronzovej (1300-900 r p.n.l.) s mohylami a žiarovými hrobmi,
Prvá písomná zmienka v r. 1208 ako "zem Basna", od r. 1832 Krasnaves, od r. 1927 súčasný názov.

Web stránka obce/mesta:  
Krásna Ves

  
Archeologické nálezy baróna Hoenninga z konca 19. storočia:
Základom púchovskej kultúry sa stali archeologické nálezy baróna Hoenninga z konca 19. storočia, ktoré sa nachádzali v okolí Púchovskej skaly.

Web stránka obce/mesta:  
Púchov

  
Archeologické nálezy z mladého paleolitu:
Osídlenie katastra je doložené archeologickými nálezmi z mladého paleolitu. Intenzita prítomnosti človeka v následných obdobiach bola taká významná, že časť neskorej doby kamennej právom nesie chronologický názov – Bolerázska skupina.

Web stránka obce/mesta:  
Boleráz

  
Archeologické vykopávky:
Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1264, kedy obec figuruje na súpisnej listine majetku Szegiovcoc, z rodu Pázmány, pod názvom ONDOD. Výsledky archeologických vykopávok z blízkeho okolia (Gug) dokazujú prítomnosť avarsko-slovanských pohrebísk na tomto území.

Web stránka obce/mesta:  
Andovce

  
Archeologické vykopávky v Modre:
Archeologické vykopávky v Modre a okolí posúvajú prvotné osídlenie tejto oblasti do hlbokej minulosti - najstaršie stopy osídlenia pochádzajú z 3.tis. pred n.l. a kontinuitne prechádzajú cez dobu expanzie rímskeho impéria po príchod prvých Slovanov z čias sťahovania národov. Priamo v Modre sa našlo slovanské pohrebisko z rokov 800-950 n.l. a v neďalekej Harmónii hradisko zo strednej doby hradištnej. Najstaršou písomnou zmienkou o Modre je darovacia listina Gejzu II. Z roku 1158, ktorý daroval Modru nitrianskej cirkvi. Hospodárskym zázemím Modry bolo prosperujúce vinohradníctvo, vďaka čomu sa stala v roku 1345 mestom kráľovnej s mnohými výsadami, publikovanými v roku 1361. Úsilie obyvateľov Modry o politickú samostatnosť sa naplnilo v roku 1607, kedy sa Modra stala slobodným kráľovským mestom so všetkými privilégiami. V 17.storočí patrila medzi najpoprednejšie mestá na Slovensku s rozvinutým vinohradníctvom, lesným hospodárstvom, cechovou výrobou (súkeníci, hrnčiari), školstvom (benediktínske gymnázium) a kultúrou.

Web stránka obce/mesta:  
Modra

  
Archeologický nález pozostatkov stredovekého kláštora s kostolom Blahoslavenej Márie:
K cenným historickým pamiatkam patrí archeologický nález pozostatkov stredovekého kláštora s kostolom Blahoslavenej Márie z prvej polovice 13. storočia.

Web stránka obce/mesta:  
Slovenská Ľupča

  
Barokovo-klasicistická fara:
K výrazným architektonickým pamiatkam patrí aj barokovo-klasicistická fara.

Web stránka obce/mesta:  
Muráň

  
Barokový morový stĺp so súsoším svätej Trojice:
V centre námestia dominuje barokový morový stĺp so súsoším svätej Trojice postavený v rokoch 1759-1764 podľa návrhu Dionýza Stanettiho. Súsošie bolo viac krát reštaurované, posledne začiatkom 80-tych rokov, kedy boli pôvodné sochy nahradené kópiami a orginály boli umiestnené v expozícii Slovenského banského múzea na Starom zámku.

Web stránka obce/mesta:  
Banská Štiavnica

  
Budova fary:
Budova fary je pamätný dom, kde žili a tvorili významné osobnosti duchovného, národného a kultúrneho života.

Web stránka obce/mesta:  
Hronsek

  
Chalupárstvo:
V súčasnej dobe mnoho pôvodných obyvateľov býva v okolitých priemyselných a poľnohospodárskych sídlach a v obci po nich ostali zachované goralské usadlosti, ktoré sa v mnohých prípadoch využívajú na chalupárstvo.

Web stránka obce/mesta:  
Zálesie

  
Čachtický hrad:
V Čachticiach sa snúbi dávnoveká história smutne preslávená zločinmi majiteľky Čachtického hradu - Alžbety Báthoryovej. Po krvilačných výčinoch Báthoryčky zostali už len ruiny jej panstva, historická fara s pamätnou tabuľou, kde sa stretnutie konalo, nám stále pripomínajú udalosť, tak významnú pre celý Slovenský národ. Teda FARA a HRAD, to sú dva symboly slovenskej histórie, ktorý každý zvláštnym spôsobom vyjadrujú kus minulosti.

Web stránka obce/mesta:  
Čachtice

  
Česká cesta spájajúca Budín s Prahou:
Dnešná obec vznikla zlúčením obcí Boleráz a Klčovany v roku 1960. Ich stredom vedie historická Česká cesta spájajúca Budín s Prahou.

Web stránka obce/mesta:  
Boleráz

  
Českí bratia na Slovensku:
Blízkosť Moravy ovplyvnila prítomnosť českých bratov, ktorí sa v 17. storočí uchýlili do Lednice pred prenasledovaním protestantov v Čechách. Založili tu aj cirkevný zbor. Kontakt s nimi  udržiaval aj Jan Amos Komenský a je doložená jeho návšteva v Lednici. Na jeho pamiatku aj jeho priateľa, kňaza Mikuláša Drábika sa novoodhalená pamätná tabuľa nachádza pod Lednickým hradom. Mikuláša Drábika za jeho protihabsburský odboj vo veku 83 rokov odsúdili a popravili.

Web stránka obce/mesta:  
Lednica

  
Doba bronzová:
Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1221, keď ju Ondrej II. daroval kláštoru "Heiligenkreuz", avšak známky osídlenia územia dnešnej obce pochádzajú až z doby bronzovej.

Web stránka obce/mesta:  
Tvrdošovce

  
Doba kamenná:
Obec Šelpice leží 6 km severozápadne od krajského mesta Trnavy. Jej katastrálne územie bolo intenzívne osídlené už na sklonku staršej doby kamennej. Aj artefakty z neolitu a následných kultúr ju radia medzi významnú archeologickú lokalitu.

Web stránka obce/mesta:  
Šelpice

  
Drevená zvonica:
Vzácnou historickou pamiatkou je aj drevený artikulárny evanjelický kostol a drevená zvonica, ktorá bola postavená súčastne s kostolom v roku 1726.

Web stránka obce/mesta:  
Hronsek

  
Drevený artikulárny evanjelický kostol:
Vzácnou historickou pamiatkou je aj drevený artikulárny evanjelický kostol a drevená zvonica. História vzniku dreveného kostola zapadá od obdobia silného katolicizmu, do obdobia, keď na scénu dejín vystupuje kežmarský gróf Imrich Tököly, ktorý za širokej podpory ľudu, Turkov a francúzskeho dvora vystúpil proti rakúskemu cisárovi Leopoldovi I. a donútil ho zvolať Šopronský snem v roku 1681. Ten potvrdil závery Viedenského mierku z roku 1606 vo veciach slobody náboženstva a povolil evanjelikom postaviť v jednej stolici 2 kostoly, v Hronseku a Ostrej Lúke.
Článok (artikula) 25 stanovoval pre stavbu chrámu tieto podmienky:
musel byť postavený v priebehu jedného roka,
musel byť celý z dreva a postavený bez použitia kovových prvkov,
nesmel mať vežu,
vchod nesmel byť priamo z ulice.
Stavba kostola začala 23. októbra a na jeseň 1726 bola hotová. Kostol má pôdorys kríža, je 8 m vysoký, 26 m dlhý a 11 m široký. Má 30 okien. Stĺpy sú v záhlaví zdobené vyrezávaným jónskym ornamentom, sú dubové, ostatné časti sú väčšinou smrekové. Na dolnej časti chórov je zavesený vyrezávaný ornament v podobe lipového listu - symbol slovanského povedomia. Kostol má 1100 miest na sedenie.
Súčasný orgán postavil banskobystrický majster Martin Podkonický v roku 1764. Nádvorie kostola zdobia 4 mohutné lipy, z ktorých dve sú také staré ako kostol.

Súčasne s kostolom bola postavená aj zvonica tiež z r. 1726

Web stránka obce/mesta:  
Hronsek

  
Gotický kostol Sv.Martina:
Dominantou obce je gotický kostol Sv. Martina zo začiatku 14. stor. jedna z najvzácnejších pamiatok na okolí Banskej Bystrice.
Zachovali sa v ňom stredoveké nástenné maľby, odtiaľto pochádza i kamenná gotická krsteľnica, renesančné stallum a iné umelecké diela. Kostol a pri ňom umiestnená drevená zvonica sú obohnané kamenným obranným múrom so strieľňami. Opevnenie vybudovali v čase, keď cez Čerín prenikali turecké prepadové skupiny. Obidve pamiatky sú obnovené.

Web stránka obce/mesta:  
Čerín Čačín

  
Gotický trojloďový kostol zo 14.storočia:
Najvýznamnejšou kultúrnohistorickou pamiatkou je gotický trojloďový kostol zo 14.storočia. Od 15 storočia bol kostol súčasťou stropkovského hradu. Pristavaná gotická kostolná veža je ukončená renesančnou stĺpikovou ochozou. Klenbový systém kostola je sekundárny. V presbytériu je to neskorogotická sieťová rebrová klenba a v trojlodi renesančná krížová.

Interiér kostola je zariadený barokovo. Rannobarokový hlavný oltár s bohatou figurálnou a ornamentálnou výzdobou je zasvätený najsv. Telu Kristovmu. Vo svojej slohovej kategórii hlavný oltár v Stropkove patrí medzi najvýznamnejšie oltárne architektúry na Slovensku.
Bočný oltár je zasvätený p. Márii Škapuliarskej. Vývojovo veľmi pozoruhodný je tu ústredný obraz.

Web stránka obce/mesta:  
Stropkov

  
Habánske domy:
Zo starej architektúry sú tu zachované niektoré domy-habánske domy.

Web stránka obce/mesta:  
Podbranč

  
Habánske domy:
V obci sú historicky ojedinelé a v Európe najzachovalejšie stavby s pozoruhodnou architektúrou - Habánske domy.

Web stránka obce/mesta:  
Veľké Leváre

  
Historické námestie v Rajci:
Námestie vznikalo v 15. a 16. storočí v štýle gotického urbanizmu. Hlavnou budovou námestia je pôvodne renesančná jednoposchodová radnica zo 16. storočia, prístupná zo všetkých strán. Otvorené arkády sú po rekonštrukcii zasklené. V južnej časti námestia stojí renesančný dom zo 17. storočia. Dnes v ňom sídli Mestské múzeum s exponátmi živej a neživej prírody rajeckej oblasti, historické dokumenty, remeselnícke nástroje a výrobky a tiež typická meštianska izba zo začiatku minulého storočia.Web stránka obce/mesta:  
Rajec

  
Historický urbanizmus:
Okrem tejto zaujímavosti sa v obci napriek modernizácii bývania dochovali súvislé celky pôvodného historického urbanizmu typickej hontianskej stavebnej architektúry.

Web stránka obce/mesta:  
Kráľovce Krnišov

  
Honosný kaštieľ:
V ďalšom období sa obec spája s významným rodom Esterházyovcov. Gróf Jozef Esterházy tu v rokoch 1714 - 1722 dal postaviť honosný kaštieľ. Monumentálna architektúra bola ovplyvnená viedenským barokom. Autorom projektu bol pravdepodobne Ján Bernard Fischer z Erlachu, neskôr v prvej polovici 18. storočia boli vykonané menšie úpravy architektom J.Fellnerom. Svojim riešením patril medzi najskvostnejšie barokové kaštiele u nás. V okolí kaštieľa sa rozprestieral park v štýle francúzskych parkov. V zámockom parku bola vybudovaná i baroková kaplnka Svätej Anny ( 1724 ). Zaujímavosťou bol i mariánsky stĺp od Ľ.Godeho.
Majitelia kaštieľa boli veľmi významným rodom. Svedčí o tom i rok 1766 , kedy bol hosťom Esterházyovcov celý kráľovský dvor.

Web stránka obce/mesta:  
Bernolákovo

  
Horná brána:
V Modre je viacero pamätných a historických objektov - známa Horná brána.

Web stránka obce/mesta:  
Modra

  
Hromadný nález bronzových predmetov:
Hromadný nález bronzových predmetom z mladšej doby bronzovej - bronzová štítová spona, dvojramenný mlat, sekeromlat - svedčia o tom, že dedina už aj vtedy bola obývaná.

Web stránka obce/mesta:  
Veľký Blh

  
Husitské obdobie:
K slávnym historickým obdobiam patrí aj husitské obdobie ( 2.pol. 15.stor.), keď hrad patril Jiskrovým bratríkom tzv. muránskym Čechom a preslávila ho veľká romantická láska Márie Szechyovej, známej ako „Muránska Venuša“ k F. Vesselénymu v 17. stor..

Web stránka obce/mesta:  
Muráň

  
Janko Jesenský:
Dom, kde žil a tvoril spisovateľ Janko Jesenský.

Web stránka obce/mesta:  
Bánovce nad Bebravou

  
Jedno z najkrvavejších bojových stretnutí medzi maďarskými honvédmi a cisárskymi vojskami v revolučných rokoch 1848/49:
19. apríla 1849 sa pri Tekovských Lužanoch odohralo jedno z najkrvavejších bojových stretnutí medzi maďarskými honvédmi a cisárskymi vojskami v revolučných rokoch 1848/49.
Na počesť víťazstva revolučných vojsk v tejto bitke a vyše 1400 padlých vojakoch bol v roku 1896 postavený v obci pomník, ktorý je v súčasnosti chránenou kultúrnou pamiatkou.

Web stránka obce/mesta:  
Tekovské Lužany

  
Kaľamárka - vyhľadávané tréningové miesto skalolezcov:
Ako pamiatky na vulkanickú činnosť sú po území roztrúsené zvyšky lávových andezitových prúdov vytvárajúce obdivované skalné útvary. Sú chránené a medzi najzaujímavejšie patrí Kaľamárka - vyhľadávané tréningové miesto skalolezcov a horolezcov a zároveň archeologické nálezisko. Osídlenie skalných hradieb Kaľamárky bolo výskumom potvrdené už od mladšej doby bronzovej po raný stredovek. Je to miesto opradené legendami a rozprávkami.

Web stránka obce/mesta:  
Detva

  
Kalvária:
Tvorí ju komplex sakrálnych stavieb postavený v neopakovateľnom krajinnom prostredí skalného vrchu Scharfenberg vytvárajúci výnimočný architektonický celok. Bola postavená v zlatom veku mesta v rokoch 1744-1751 z darov ťažiarov, obchodníkov a remeselníkov, ktorých erby sa dodnes nachádzajú na kaplnkách komplexu. Návšteva Kalvárie ponúka nádherné výhľady na okolitú krajinu Banskej Štiavnice, ktorej kraľuje povesťami opradený vrch Sitno.

Web stránka obce/mesta:  
Banská Štiavnica

  
Kaplnka Panny Márie:
Z historických pamiatok sa v obci nachádza Kaplnka Panny Márie, podľa kanonickej vizitácie z roku 1798 a pred kostolom stojaci kamenný kríž takisto z roku 1798.

Web stránka obce/mesta:  
Dolné Vestenice

  
Keltské pohrebisko z 3.-1. stor. p.n.l.:
Údolie rieky Žitavy lákalo už pravekých ľudí k osídleniu tohoto územia. Dokladom toho sú vykopávky z obdobia neolitu, bronzovej a hallštattskej doby. Keltské pohrebisko z 3.-1. stor. p.n.l. patrí k najväčším náleziskám tohoto druhu v strednej Európe.

Web stránka obce/mesta:  
Maňa

  
Klasicistická budova hotela Koruna a klasicistický kaštieľ:
K výrazným architektonickým pamiatkam patrí aj klasicistická budova hotela Koruna a klasicistický kaštieľ z roku 1800, dnes sídlo obecného úradu.

Web stránka obce/mesta:  
Muráň

  
Kniežacie mohyly zo staršej doby železnej:
Kniežacie mohyly zo staršej doby železnej - archeologické nálezisko v časti Nové Košariská, stála expozícia archeologického výskumu v miestnom kultúrnom stredisku.

Web stránka obce/mesta:  
Dunajská Lužná

  
Kostol sv. Kataríny:
Najstaršou kultúrno-historickou pamiatkou je rímskokatolícky kostol sv. Kataríny s gotickým múrom a vežou zo 14. storočia. Dominantou námestia je bývalý župný dom, ktorý pochádza z poslednej tretiny 17. storočia. V súčasnosti v budove sídli Oravská galéria.

Web stránka obce/mesta:  
Dolný Kubín

  
Kostrové pohrebisko veselského typu zo začiatku doby bronzovej:
Na artefakty bohaté sídlisko je na okraji obce. Našlo sa tu okrem iného aj kostrové pohrebisko veselského typu zo začiatku doby bronzovej.

Web stránka obce/mesta:  
Veselé

  
Križovatky dvoch historických ciest:
Vznik a rozvoj Dolnej Stredy spolu so susednou Sereďou určovala významná poloha križovatky dvoch historických ciest: jedna smerovala západojuhovýchodne z Moravy cez Trnavu, Šintavu do Ostrihomu, druhá viedla smerom zaznamenala v r. 1312, keď vojská Matúša Čáka z Trenčína obec zničili a kostol vypálili.
V r. 1553 sa obec opätovne spomína ako znovuvybudovaná pravdepodobne po ničivých tureckých nájazdoch.

Web stránka obce/mesta:  
Dolná Streda

  
Kúria:
Slúžila ako sídlo miestneho zemepána Juhásza. Dnes slúži ako reštauračné zariadenie.

Web stránka obce/mesta:  
Tvrdošovce

  
Kyjatická kultúra:
Obec Kyjatice ponúka aj európsku raritu - kyjatickú kultúru žiarového pohrebiska z mladšej doby bronzovej z obdobia 11. až 7. storočia pred naším letopočtom.

Web stránka obce/mesta:  
Kyjatice

  
Ľudová architektúra:
V obci sú zachované dva domy, ktoré predstavujú pôvodnú ľudovú architektúru. Typickým príkladom je dom U Zvonicov, v ktorom obec plánuje zriadiť pamätnú izbu.

Web stránka obce/mesta:  
Medzibrod

  
Ľudová výroba:
V 18.-19.storočí sa živili aj výrobou dreveného riadu, domácimi remeslami a pálením vápna. Začiatkom 20.storočia časť obyvateľom chodila na sezónne práce a zaoberali sa chovom dobytka a ovocinárstvom. V tej dobe bolo Španie Pole známym strediskom voštinárstva, lisovania včelieho vosku v zábojoch a jeho predaja, domácky vyrábali vretená a brdá, ktoré podomovým spôsobom odpredávali aj v iných oblastiach.

Web stránka obce/mesta:  
Španie Pole

  
Malé historické kostolíky:
V týchto obciach stoja za pozornosť malé historické kostolíky, zvonice so zaujímavými interiérmi.

Web stránka obce/mesta:  
Teplý Vrch

  
Malý Rím:
Trnava je charakteristická svojim fortifikačným systémom, súborom barokových univerzitných budov a najmä množstvom sakrálnych objektov. Je tu 11 kostolov. Preto niet divu, že mesto dostalo prívlastok Malý Rím.

Web stránka obce/mesta:  
Trnava

  
Mestská pamiatková rezervácia Bardejova:
Historické gotické jadro mesta je zapísané do zoznamu Svetového kultúrneho a prírodného dedičstva Unesco. Tvorí ho niekoľko budov a fortifikačný systém s baštami. Predovšetkým je to goticko-renesančná radnica z r. 1505 – 1509, ktorá bola sídlom mestskej rady, ale i centrom obchodného, spoločenského a kultúrneho života mešťanov. Bazilika minor sv. Egídia vystavaná na starších základoch v 14. storočí. V interiéri kostola sa nachádza jedenásť pôvodných  gotických krídlových oltárov a mnoho ďalších vzácnych historických pamiatok. Fortifikačný  systém Bardejova, ktorá prikázal budovať kráľ Ľudovít I. v roku 1352, je dnes najzachovalejším, ale aj najdokonalejším obranným opevnením na Slovensku. Pozostáva z hradieb a siedmich zachovaných bášt.  

Web stránka obce/mesta:  
Bardejov

  
Mladšia doba bronzová:
Archeologické nálezy poukazujú na dávne osídlenie územia mesta a jeho okolia. Množstvo nálezov sa viaže hlavne k mladšej dobe bronzovej, z ktorej pochádza i popolnicové pohrebisko ľudu tzv. lužickej kultúry.

Web stránka obce/mesta:  
Dolný Kubín

  
Množstvo sakrálnych objektov - 11 kostolov:
Trnava je charakteristická svojim fortifikačným systémom, súborom barokových univerzitných budov a najmä množstvom sakrálnych objektov. Je tu 11 kostolov. Preto niet divu, že mesto dostalo prívlastok Malý Rím.

Web stránka obce/mesta:  
Trnava

  
Mohylový kniežací hrob:
Nad obcou sa nachádza významná archeologická lokalita. Je to sídlisko zo st. doby bronzovej, mohylový kniežací hrob (kamenná konštrukcia priemeru 25 m s 8 m hĺbkovou komorou) z ml. doby bronzovej. Odkrylo sa tu asi 250 hrobov, unikátny je nález alabastrovej urny, ktorá nemá obdobu v celej barbarskej Európe. Lokalita je pamiatkovo upravená so stálou muzeálnou expozíciou. Na jej území sa predpokladá i situovanie povesťami opradenej "Krvavej krčmy", v ktorej ozbíjali a zavraždili bohatých pocestných.

Web stránka obce/mesta:  
Očkov

  
Najstaršia mestská pečať s erbom mesta na území bývalého Uhorska:
Najstaršou pamiatkou dokazujúcou priamo existenciu mesta je kruhová vosková pečať z listiny z roku 1275. Táto pečať je najstaršou mestskou pečaťou s erbom mesta na území bývalého Uhorska a zároveň je i najstaršou pečaťou zdobenou archaickými baníckymi nástrojmi na svete.

Web stránka obce/mesta:  
Banská Štiavnica

  
Najstaršia pečať zdobená archaickými baníckymi nástrojmi na svete:
Banská Štiavnica je starobylé banícke mesto nachádzajúce sa v srdci Štiavnických vrchov. Zakladacia listina mesta sa nezachovala, udelenie mestských práv mestu sa datuje na základe nepriamych skutočností do prvej polovice 13.storočia. Najstaršou pamiatkou dokazujúcou priamo existenciu mesta je kruhová vosková pečať z listiny z roku 1275. Táto pečať je najstaršou mestskou pečaťou s erbom mesta na území bývalého Uhorska a zároveň je i najstaršou pečaťou zdobenou archaickými baníckymi nástrojmi na svete.

Web stránka obce/mesta:  
Banská Štiavnica

  
Nálezy z doby lužickej, halštatskej a laténskej:
Okolie Zemianskeho Podhradia je dôležité aj z hľadiska archeologického. Na západ od obce na Hradiskách, na Bašte a na Martákovej skale sú stopy rozsiahlych valov hradiska a sídliska z obdobia púchovskej kultúry. V chotári obce sa našli nálezy z doby lužickej, halštatskej a laténskej.

Web stránka obce/mesta:  
Zemianske Podhradie

  
Napoleonské kúpele:
V 19. storočí boli postavené murované Napoleonské kúpele. Svojmu účelu slúžia i dnes. Podstatný obrat v piešťanských kúpeľoch nastal až v roku 1889, keď si ich postupne na 99 rokov prenajala firma Alexander Winter a synovia. Po zrenovovaní kúpeľných a ubytovacích objektov začali s novou výstavbou. Postavili Kúpeľnú dvoranu, letné divadlo, hotel Thermia Palace a kúpele Irma, termálne kúpalisko Eva a pod. Winterovci sa zaslúžili o to, že v období prvej republiky sa mesto stalo svetoznáme nielen ako kúpele, ale aj ako kultúrne a športové centrum.

Web stránka obce/mesta:  
Piešťany

  
Nemecká východná kolonizácia:
Vznik obce súvisí s nemeckou východnou kolonizáciou v 14. a 15. storočí. Obec bola prvý krát pomenovaná v roku 1487 - po nemecky Drexlerhau.

Web stránka obce/mesta:  
Janova Lehota

  
Nemeckí kolonisti:
Založili ju nemeckí kolonisti, ktorí v tomto kraji hľadali rudné ložiská, Dubová - v minulosti Pohronský Svätý Mikuláš - prvý zápis je z roku 1332 a Zámostie - jej vznik sa datuje do roku 1424. Za feudalizmu boli tieto obce súčasťou Ľupčianskeho panstva.

Web stránka obce/mesta:  
Nemecká

  
Németov vodný mlyn:
Ozdobou a pýchou obce je Németov vodný mlyn rekonštruovaný v rokoch 1992-1994.

Web stránka obce/mesta:  
Jelka

  
Neskoroklasická murovaná zvonica:
V časti obce bývalé Korytné je neskoroklasická murovaná zvonica z druhej polovice 19.storočia.

Web stránka obce/mesta:  
Podolie

  
Nitrianske kniežatstvo:
V časoch rozkvetu Veľkomoravskej ríše patril Trenčín k Nitrianskému kniežatstvu. V prvej polovici 11. stor. sa táto oblasť stala súčasťou Uhorska. Trenčín sa stal sídlom pohraničného županstva a neskôr centrom trenčianskej kráľovskej župy a stavovskej stolice.  

Web stránka obce/mesta:  
Trenčín

  
Obec Malčice - známa archeologická lokalita:
Malčice sú známou archeologickou lokalitou (paleolit, neolit, doba bronzová a laténska). Archeologické, písomné a jazykovedné doklady vedú k poznatku, že dedina Malčice jestvuje od veľkomoravského obdobia a patrí k najstarším v okolí.

Web stránka obce/mesta:  
Malčice

  
Okrúhla medená pečať s postavou Svätého Petra:
Prvé šamorínske cechové spoločenstvo vytvorili roku 1555 kožušníci. Neskôr vznikli ďalšie cechy: krajčírsky, čižmársky, mlynársky, kolársky, zámočnícky, remenársky, rezbársky, tkáčsky, mydlársky, nožiarsky a cech priekupníkov s hovädzím dobytkom. Známy bol aj rybársky cech, ktorý vznikol v polovici minulého storočia. Zachovala sa jeho okrúhla medená pečať s postavou Svätého Petra. Na pečati nie je nápis ani chronostichon.

Web stránka obce/mesta:  
Šamorín

  
Ornamentálne plastiky na kamenných stĺpoch brán:
Okrem tejto zaujímavosti sa v obci napriek modernizácii bývania dochovali súvislé celky pôvodného historického urbanizmu typickej hontianskej stavebnej architektúry - vyrezávané drevené štíty striech, ornamentálne plastiky na kamenných stĺpoch brán, kamenných šambránach okien a kamenných náhrobníkoch.

Web stránka obce/mesta:  
Kráľovce Krnišov

  
Pamätná izba a torzo pece:
V obci sa nachádza pamätník umučených, pamätná izba a torzo pece, v ktorej v januári 1945 bolo upálených 900 ľudí.

Web stránka obce/mesta:  
Nemecká

  
Pamätná izba SNP v Prietrži:
Príťažlivá a malebná krajina a hrad Branč, ako aj okolie hradu bolo a je námetom na výtvarné zobrazenie. Z hradu Branč je možnosť uskutočniť turistické výlety na Bradlo, k pamätnej izbe SNP v Prietrži a ďalej vedie turistická trasa k starému hradu a poľovníckej chate s trofejami.

Web stránka obce/mesta:  
Podbranč

  
Pamätná izba T.Vansovej:
Kultúrna ustanovizeň Pamätná izba T.Vansovej.

Web stránka obce/mesta:  
Zvolenská Slatina

  
Pamätník umučených:
V obci sa nachádza pamätník umučených.

Web stránka obce/mesta:  
Nemecká

  
Pamiatková zóna:
V strede obce bola v r. 1991 vyhlásená pamiatková zóna. Nachádzajú sa tu objekty pôvodných dreveníc z 19.-19. storočia. V roku 1844 bol postavený evanjelický neoklasicistický kostol s pôvodným organom. Vo veži sú umiestnené tri zvony.

Web stránka obce/mesta:  
Nižná Boca

  
Pivnice vytesané v tufopiesku:
Pre obec je typické laznícke osídlenie na rozlohe 23 km2, kde gazdovstvá po lazoch na úpätí Krupinskej planiny dodávajú krajine osobitý ráz. Charakteristický kolorit obce Hrušov dotvárajú pivnice vytesané v tufopiesku.

Web stránka obce/mesta:  
Hrušov

  
Pohanský hrad:
V katastri obce sa nachádza ŠPR Pohanský hrad. Zaberá okraj čadičového lávového prúdu, ktorý je ukončený až 30 m vysokými bralami s nepravými jaskynnými priestormi a kamennými morami.

Web stránka obce/mesta:  
Stará Bašta

  
Pomník:
Na počesť víťazstva revolučných vojsk v tejto bitke a vyše 1400 padlých vojakoch bol v roku 1896 postavený v obci pomník, ktorý je v súčasnosti chránenou kultúrnou pamiatkou.

Web stránka obce/mesta:  
Tekovské Lužany

  
Pomník Janka Kráľa:
Na nádvorí kaštiela je pomník Janka Kráľa postavený v r. 1962 akademickým sochárom Jánom Kulichom.

Web stránka obce/mesta:  
Zlaté Moravce

  
Pomník padlých:
Bol vysvetený v roku 1941 a nachádzajú sa na ňom pamätné tabule s menami padlých vojakov (spoluobčanov) v I. a II. svetovej vojne a počas revolúcie v r.1848.

Web stránka obce/mesta:  
Tvrdošovce

  
Pomník padlým:
Pomník padlým v roku 1848/49 a v prvej svetovej vojne.

Web stránka obce/mesta:  
Farná

  
Pomník padlým v I. a II. svetovej vojne:
Pýchou obce je pomník padlým v I. a II. svetovej vojne, nachádzajúci sa na obecnom cintoríne.

Web stránka obce/mesta:  
Dlhá Ves

  
Pravek:
Osídlenie obce siaha do praveku. Príčinou je výhodná poloha pri prameni a križovatka ciest.

Web stránka obce/mesta:  
Krásna Ves

  
Praveké neolitické sídlisko s volútovou keramikou i slovanské sídlisko:
V katastri Bašoviec objavili archeológovia praveké neolitické sídlisko s volútovou keramikou i slovanské sídlisko.

Web stránka obce/mesta:  
Bašovce

  
Pravekí lovci:
V okolí Piešťan sa praveký človek objavil už v staršej dobe kamennej. Dostatok zveri pri termálnych prameňoch sem prilákal pravekých lovcov. Približne pred 25 000 rokmi, v mladšej dobe kamennej, už môžeme sledovať husté osídlenie.

Web stránka obce/mesta:  
Piešťany

  
Prežila Veľkú Moravu:
Najstaršia písomná zmienka o obci Jablonové pochádza z roku 1206. Je jednou z mála obcí osídlených od čias Veľkej Moravy až dodnes. Názov sa po prvýkrát spomína v roku 1206 ako Jablam Terra, v roku 1231 Hablan villa. Takéto názvy boli typické najmä pre horské prechody a cesty smerujúce k hraniciam. Divé jablone plnili v 11.-12. storočí v Uhorsku obrannú funkciu. Robili sa z nich zátarasy na zabránenie postupu nepriateľa, pretože majú tvrdé drevo a pichľavé konáre. Jablonové najskôr patrilo grófovi Alexandrovi a jeho synom, neskôr bratislavskému richtárovi Jakubovi. Posledným majiteľom bol rod  Pálffyovcov.
Obec prestála Thökölyho povstanie, útok Turkov na Viedeň, dvojnásobné vypálenie cisárskymi žoldniermi a tri cholerové rany (cholerový cintorín existuje dodnes). Dnes je rozkvitajúcou obcou s dobre vybavenou infraštruktúrou.

Web stránka obce/mesta:  
Jablonové

  
Príchod Slovanov:
Artefakty dokumentujú prítomnosť človeka v staršej aj mladšej dobe železnej a tento región bol svedkom príchodu Slovanov a vzniku včasnofeudálneho Uhorského štátu.

Web stránka obce/mesta:  
Boleráz

  
Prítomnosť avarsko-slovanských pohrebísk:
Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1264, kedy obec figuruje na súpisnej listine majetku Szegiovcoc, z rodu Pázmány, pod názvom ONDOD. Výsledky archeologických vykopávok z blízkeho okolia (Gug) dokazujú prítomnosť avarsko-slovanských pohrebísk na tomto území.

Web stránka obce/mesta:  
Andovce

  
Prvé slobodné kráľovské mesto:
Trnava - prvé slobodné kráľovské mesto na území dnešného Slovenska. Privilégiá jej udelil v roku 1238 uhorský kráľ Belo IV. Bohatá história mesta zanechala stopy v množstve kultúrno-historických pamiatok, vďaka ktorým patrí Trnava ku klenotom Slovenska.

Web stránka obce/mesta:  
Trnava

  
Rákócziho pomník:
Bol postavený na mieste, odkiaľ v roku 1704 poslal gróf Bercsényi tri dôležité listy F.Rákóczimu II.

Web stránka obce/mesta:  
Tvrdošovce

  
Rímske táborisko odbojných Kvádov:
Počiatky osídlenia tohto územia však siahajú dávno do praveku. Archeologickými vykopávkami sa podarilo získať niekoľko kamenných nástrojov pochádzajúcich z obdobia mezolitu (stredná doba kamenná) a okolie terajšieho kostola sv. Egídia bolo osídlené už v období neolitu (mladšia doba kamenná), o čom svedčia nálezy vtedajšej primitívnej keramiky. Taktiež sa tu v údolí Hrona okolo r. 170 nachádzalo rímske táborisko odbojných Kvádov.

Web stránka obce/mesta:  
Hronský Beňadik

  
Rímsko-katolícka kronika:
Starobylosť Turian dokazuje rímsko-katolícka kronika, ktorá uvádza, že pred rokom 1300 tu stál kostolík postavený v gotickom slohu. Najstaršie písomné záznamy sú zachované až z polovice 14.storočia z r. 1367.

Web stránka obce/mesta:  
Turany

  
Rímsky kameň s torzom nápisu z roku 229 po Kristu:
Najvzácnejšia pamiatka – atrakcia obce:

Rímsky kameň s torzom nápisu z roku 229 po Kristu z čias Marca Aurélia Severa Alexandra Zbožného,

Obecné zastupiteľstvo rozhodlo v roku 1998 kameň vyňať zo steny v snahe záchrany vzácnej pamiatky a zreštaurovať Romanom Greškovičom z Komárna so súhlasom Pamiatkovej správy Nové Zámky a Rím. kat. far. úradu. Kameň bol vložený na nové suché miesto v stene kostola dňa 19.11.1998 a slávnostne odhalený 29. 8. 1999.

Na tabuli z obdobia rímskych provincií je nápis, ktorý v preklade znamená: Imperátor a cisár Marcus Aurélius Severus Alexander Zbožný, šťastný, vznešený, veľkňaz, tribúnskou mocou (obdarený) po ôsmy raz, konzulskou mocou tretí raz, otec vlasti...

Historickú hodnotu kameňa z r. 229 n.l. dokazujú: "Limes Romanus-autor Vojtech Ondrouch 1938", "Nápisy hornej Panónie, ktoré sa chránia a opatrujú v zadunajskom Slovensku autori Jozef Češka a Radislav Hošek 1967", "Archeologický ústav Nitra pod č.P-33650, P-333651". Vápencový kameň 0,47 x 0,98 metra s písmom výšky 0,05 m má veľmi poškodený text, ktorý je uzavretý do dvoch zvinutých polkruhov z dvoch strán, do ktorých je vložený umelecký kvet.

Kameň je voľne dostupný návštevníkom, na Obecnom úrade sa nachádza kópia a dokumenty.

Web stránka obce/mesta:  
Semerovo

  
Rímsky vojenský tábor Leányvár:
Oblasť je významným archeologickým náleziskom z doby Rímskej ríše. O osídlení tohto územia už v neolite svedčia archeologické vykopávky. Našli sa tu sídliská želiezovskej a legyelskej kultúry. Na brehu Dunaja archeológovia odkryli základy pevnosti Leányvár. Pevnosť bola súčasťou obranného systému Limes Romanus, ktorý postavili Rimania v 1.storočí n.l. na ľavom brehu Dunaja.

Web stránka obce/mesta:  
Iža

  
Románska rotunda sv. Juraja:
Románska rotunda sv. Juraja je najstaršia zachovaná stavebná pamiatka v Skalici. Pochádza pravdepodobne zo zač. 13. stor., kedy tvorila súčasť hradiska na vyvýšenine severného okraja mesta. V interiéri sa z obdobia gotiky zachovali fragmenty nástenných malieb, ktoré zobrazujú motív z legendy o sv. Jurajovi.
V roku 1970 bola vyhlásená za národnú kultúrnu pamiatku. Dnes je tu umiestnená stála expozícia Záhorského múzea.

Web stránka obce/mesta:  
Skalica

  
Rotundová bašta:
V Modre je viacero pamätných a historických objektov - známa Horná brána, rotundová bašta, stará radnica zo 17. stor., meštianske domy...

Web stránka obce/mesta:  
Modra

  
Sekta anabaptistov-novokrstencov:
V r. 1588 sa v obci usadili príslušníci sekty anabaptistov-novokrstencov, ktorá vznikla začiatkom 16. storočia v alpských krajinách. Na území Slovenska ich nazývali habáni.
Habáni ovplyvnili spôsob života tunajších obyvateľov a zanechali tu architektonicky a historicky pozoruhodné stavby-habánske domy. Habánsky dvor vo Veľkých Levároch bol v r. 1981 vyhlásený za Pamiatkovú rezerváciu ľudovej architektúry.

Web stránka obce/mesta:  
Veľké Leváre

  
Sídlisko z doby hallstattskej:
Historicky je v obci doložené opevnené sídlisko z doby hallstattskej, kontinuálne osídlené v dobe veľkomoravskej, ako aj slovanské pohrebisko z 11. – 12.storočia.

Web stránka obce/mesta:  
Hronský Beňadik

  
Sídlo templárskych rytierov:
Tiež tu bolo sídlo templárskych rytierov , ktorí sa zaslúžili o prvé kvapky moku – vychýreného vyhnianskeho piva.

Web stránka obce/mesta:  
Vyhne

  
Silnický mlyn:
Z početných mlynov sa zachoval dodnes Silnický mlyn, ktorý po rekonštrukcií sa renovácií slúži dnes ako stredisko pre vzdelávanie Ministerstvu školstva SR.

Web stránka obce/mesta:  
Budmerice

  
Skalné obydlia:
Skalné obydlia, vykresaným do ľahko spracovateľného tufu a tufitu v miestnej časti, známym pod názvom "Šurda", kde celá ulica s obytnými a hospodárskymi priestormi v skale bola v roku 1983 vyhlásená za pamiatkovú rezerváciu ľudovej architektúry, do ktorej patria aj dva ľudové domy v obci, ktoré ležia mimo pamiatkovej rezervácie.
Skalné obydlie, usadlosť č. 142 obdržala medzinárodné ocenenie za záchranu a reštauráciu architektonickej pamiatky Europa Nostra 1993.

Web stránka obce/mesta:  
Brhlovce

  
Skamenelina, pripomínajúca stopu človeka:
V katastri Konské sa mala nachádzať skamenelina, pripomínajúca stopu človeka, zrejme však po neprimeraných zásahoch v minulosti už nie je možné lokalitu identifikovať.

Web stránka obce/mesta:  
Konské

  
Slovanské pohrebisko:
Slovanské pohrebisko z 11. – 12.storočia

Web stránka obce/mesta:  
Hronský Beňadik

  
Socha sv.Trojice:
V centre mesta návštevníkov upúta pohľad na Námestie sv. Trojice so sochou sv. Trojice.

Web stránka obce/mesta:  
Šaľa

  
Soška tzv. Moravianskej Venuše:
V okolí Piešťan sa praveký človek objavil už v staršej dobe kamennej. Dostatok zveri pri termálnych prameňoch sem prilákal pravekých lovcov. Približne pred 25 000 rokmi, v mladšej dobe kamennej, už môžeme sledovať husté osídlenie. Svedčia o tom nálezy sídlisk a nástrojov s tzv. volútovou a maľovanou keramikou. Z tohto obdobia je i svetoznáma soška tzv. Moravianskej Venuše vyrezaná pravekým človekom z mamutoviny.

Web stránka obce/mesta:  
Piešťany

  
Sťahovanie národov:
Presné údaje o založení mesta neexistujú, ale miesto bolo obývané už v období sťahovania národov a podľa povesti mesto dostalo pomenovanie od arpadského vojvodcu Megera, ktorý sa so svojimi ľudmi usadil na dnešnom Žitnom ostrove.

Web stránka obce/mesta:  
Veľký Meder

  
Stála expozícia Bárkányovej zbierky judaík:
Zaujímavé múzejné zbierky zhromažďuje a vystavuje vo viacerých expozíciách Krajské múzeum. Unikátna je stála expozícia Bárkányovej zbierky judaík v Židovskej ortodoxnej synagóge.

Web stránka obce/mesta:  
Prešov

  
Stále osídlenie obce je známe od 14. storočia:
Stále osídlenie obce je známe od 14. storočia. V tomto období bola v obci postavená kaplnka a žilo tu už viac ľudí. Svoje obydlia si stavali popri Suchom potoku, ktorý priteká z pohoria Malé Karpaty. Obec patrila panstvu Borinka-Stupava s hradom Pajštún.

Web stránka obce/mesta:  
Lozorno

  
Stopa pravekého človeka v skale pri Konskom:
V katastri Konské sa mala nachádzať skamenelina, pripomínajúca stopu človeka, zrejme však po neprimeraných zásahoch v minulosti už nie je možné lokalitu identifikovať.

Web stránka obce/mesta:  
Podhradie Konské

  
Suburbium - areál židovských stavieb v Bardejove:
Západne od centra sa rozprestiera urbanistický celok vybudovaný v 18. storočí podľa talmudských predpisov. Budove zhromaždenia, rituálnemu kúpeľu, bitúnku, hospodárskej časti dominuje veľká synagóga.
Spolu s historickým jadrom mesta bolo suburbium zapísané do zoznamu Svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO.  

Web stránka obce/mesta:  
Bardejov

  
Szojkova brána:
Szojkova brána - kópia drevenej brány odhalená v roku 1996. Nachádza sa v parčíku pri kostole reformovanej cirkvi na Hlavnej ulici pred domom č. 33, kde aj pôvodne stál. Originál sa nachádza na dvore Východoslovenského múzea v Košiciach. Je pamiatkou na rok 1795, kedy mesto opäť, po niekoľkýkrát horelo. Obeťou požiaru sa stala päťtisíc zväzková knižnica. Tragédia sa neobišla ani bez ľudských obetí. Okrem kostolov, ktoré zostali bez strechy a roztopili sa aj zvony, sa pred plameňmi uchránila iba táto brána, na ktorú po požiari na pamiatku vyryli nápis v latinčine: "Plameňom som horela a predsa som nezhorela…".

Web stránka obce/mesta:  
Moldava nad Bodvou

  
Ťažba medi:
Banícka osada, ktorá vznikla asi pred 4000 až 4500 rokmi, teda v dobe oneolitu.
Počiatky ťaženia sú zlato, striebro a hlavne meď. Meď sa tažila spočiatku na povrchu a neskôr hlbinne, teda z podzemných baní. Meď je tzv. ťažká, alebo čierna, lebo obsahovala asi 60% striebra a radi ju kupovali benátski kupci, ktorí oddelili meď od striebra a vyrábali z nej prekrásne benátske zrkadlá.

Web stránka obce/mesta:  
Špania Dolina

  
Ťažba železnej rudy:
Na spracovanie železnej rudy nám poukazujú nálezy v chotári obce, ako sú miesta, kde sa pálilo drevo, ktoré používali pri výrobe surového železa. Ďalej sú to skládky pekne sfarbenej trosky, ktorá bola vyvážaná ako vedľajší produkt z vysokej pece.

Okrem ťažby železnej rudy sa v chotári obce v rokoch 1938-1950 ťažila aj mangánová ruda, ktorá sa elektrolyticky spracovávala v Banskej Bystrici. Dnes väčšina obyvateľov Michalovej odchádza za prácou do Železiarní Podbrezová.

Web stránka obce/mesta:  
Michalová

  
Trať mládeže:
Táto železnica nahradila v r. 1949 úzkokoľajku nazývanú Štiavnická Anča na vyše 20 km úseku údolím potoka Jasenica z Hronskej Dúbravy do Banskej Štiavnice. Na jej výstavbe sa počas osemnástich mesiacov vystriedalo vyše 47 tisíc brigádnikov z Československa ale i z rôznych európskych a zámorských krajín.

Web stránka obce/mesta:  
Hronská Dúbrava

  
Typická súkromná pálenica:
V časti u Varsíkov je typická súkromná pálenica.

Web stránka obce/mesta:  
Podbranč

  
Unikátny nález ľudského jedinca s dieťaťom z obdobia treťohôr (1 milión rokov p.n.l.):
Unikátny nález ľudského jedinca s dieťaťom z obdobia treťohôr (1 milión rokov p.n.l.) v uhoľnom sloji Bane Mier .

Web stránka obce/mesta:  
Nováky

  
V rokoch 1730-1861 sa v chotári obce realizovali pokusy o ťažbu zlata:
V rokoch 1730-1861 v dnešnom chotári obce sa realizovali neúšpešné pokusy o ťažbu zlata, ktoré sa skončili vybudovaním erárneho podniku na ťažbu hliny na výrobu kachieľ. V tých dobách sa ustálil aj terajší názov obce. Pokračovaním baníckej činnosti v chotári obce bola ťažba antimónu začiatkom 20. stor. (ťažba bola zastavená v priebehu I. sv. vojny).

Web stránka obce/mesta:  
Zlatá Baňa

  
Veľkomoravská ríša:
Strediskom európskeho významu sa stala najmä v 9. storočí  (Pribina, Svätopluk a iní) a s misijným pôsobením solúnskych bratov Cyrila a Metoda.

Web stránka obce/mesta:  
Nitra

  
Veľkomoravskáj ríša:
V časoch rozkvetu Veľkomoravskej ríše patril Trenčín k Nitrianskému kniežatstvu. V prvej polovici 11. stor. sa táto oblasť stala súčasťou Uhorska.

Web stránka obce/mesta:  
Trenčín

  
Víťazstvo cisára Marka Aurélia nad Kvádmi v roku 179 n.l. v Laugaríciu:
Archeologické nálezy svedčia o osídlení trenčianskej lokality už v staršej dobe kamennej. Na začiatku nášho letopočtu Rimania posunuli hranice svojho impéria až k Dunaju, kde budovali opevnené tábory. Trenčín má originálne svedectvo o ich prítomnosti v podobe nápisu na hradnej skale, ktoré pripomína víťazstvo cisára Marka Aurélia nad Kvádmi v roku 179 n.l. v Laugaríciu.

Web stránka obce/mesta:  
Trenčín

  
Vodný mlyn:
Kuriozitou v obci je starý Vodný mlyn, ktorý je zachovalý do všetkých detailov.

Web stránka obce/mesta:  
Podbranč

  
Volútová a maľovaná keramika:
V okolí Piešťan sa praveký človek objavil už v staršej dobe kamennej. Dostatok zveri pri termálnych prameňoch sem prilákal pravekých lovcov. Približne pred 25 000 rokmi, v mladšej dobe kamennej, už môžeme sledovať husté osídlenie. Svedčia o tom nálezy sídlisk a nástrojov s tzv. volútovou a maľovanou keramikou.

Web stránka obce/mesta:  
Piešťany

  
Vyrezávané drevené štíty striech:
pôvodného historického urbanizmu typickej hontianskej stavebnej architektúry - vyrezávané drevené štíty striech, ornamentálne plastiky na kamenných stĺpoch brán, kamenných šambránach okien a kamenných náhrobníkoch.

Web stránka obce/mesta:  
Kráľovce Krnišov

  
Vyvýšené opevnené hradisko:
V dobe bronzovej tu stálo vyvýšené opevnené hradisko.

Web stránka obce/mesta:  
Boleráz

  
Významná európska tepna – Česká cesta:
Stredom Šelpíc viedla v minulosti významná európska tepna – Česká cesta je totožná s dnešnou hlavnou ulicou.

Web stránka obce/mesta:  
Šelpice

  
Zlapanie Jánošíka:
Historické dokumenty dokazujú, že v roku 1713 v Klenovci zlapali liptovskí hajdúci Jánošíka, o čom svedčí Jánošíkova výpoveď na súde.

Web stránka obce/mesta:  
Klenovec

  
Zrúcaniny kostola:
Prvá písomná zmienka o haluzickom opevnenom kostole je z roku 1299 v dokumente, v ktorom sa hovorí, že kráľovské vojsko zaujalo od Matúša Čáka aj haluzický hrad. Bolo to za panovania posledného uhorského kráľa z roku Arpádovcov Ondreja III., ktorý mal spor s Matúšom. Keďže na pravej strane Váhu v tomto priestore nebol hrad ani hradisko, kostol bol opevnený ako krátkodobé útočište najbližšieho okolia v búrlivých dobách vojen. Okolo kostola sa ťahal ochranný kamenný múr s vežami a strieľňami. Zrúcaniny kostola boli reštaurované v roku 1968 a vidno ich v Považia.

Web stránka obce/mesta:  
Haluzice

  
Zvonica:
Zvonica - 19. storočie, zvon z roku 1738 - zvonolejár E. Christelli z Bratislavy.

Web stránka obce/mesta:  
Trenčianske Mitice

  
Zvyšky mestských hradieb:
Svedkami bohatej histórie mesta je viacero zachovalých stavebných pamiatok:
zvyšky mestských hradieb a centrum mesta s typickými meštianskymi domami a ulicami v pravidelnom sieťovom pôdoryse.

Web stránka obce/mesta:  
Pezinok

  
Železorudné bane:
Sedemdesiate roky 20. storočia patria v rozvoji Železorudných baní v Nižnej Slanej k najvýraznejším. Položenie základného kameňa výstavby bane Gabriela, úpravárenského komplexu a ich následné uvedenie do prevádzky prinieslo pre túto oblasť po dnešné dni zamestnanosť tisícom pracovníkov a rekordnú ťažbu okolo milióna ton vyťaženej železnej rudy, jej úpravárenské spracovanie, až po výsledný produkt vysokopecné pelety pre VSŽ Košice.

Web stránka obce/mesta:  
Nižná Slaná

  
„Muránska Venuša“:
K slávnym historickým obdobiam patrí aj husitské obdobie ( 2.pol. 15.stor.), keď hrad patril Jiskrovým bratríkom tzv. muránskym Čechom a preslávila ho veľká romantická láska Márie Szechyovej, známej ako „Muránska Venuša“ k F. Vesselénymu v 17. stor..

Web stránka obce/mesta:  
Muráň

  
„Venuša“ z Dolnej Stredy:
História obce však siaha podľa archeologických nálezov do obdobia pred našim letopočtom, čoho dôkazom je i soška, tzv.„Venuša“ z Dolnej Stredy. Svedectvo osídlenia dosvedčuje pohrebisko z 11. stor.

Web stránka obce/mesta:  
Dolná Streda
Info:
         e-mail: trade@ba.psg.sk
         tel.: 00421-903447629, 00421-650340155
   
Atrakcie
      
E-mailujte nám
 
domov

hore