SVODAS - Kto sme?
 
 

  Kto sme
SVODAS je mimovládnou organizáciou zameranou na výskum a ochranu dravcov a sov a ich biotopov na území Slovenska.
SVODAS má dlhú históriu, bola založená už v roku 1974. Založil ju významný slovenský zoológ Mgr. Štefan Danko a organizoval činnosť spoločnej česko - slovenskej skupiny až do roku 1996. Po osamostatnení oboch republík v roku 1993 sa SVODAS rozdelila na Slovenskú a Českú skupinu.
Od októbra 1998 je SVODAS samostatnou MVO - občianskym združením. V súčasnosti má SVODAS viac ako 100 aktívnych členov z celého Slovenska.
SVODAS venuje veľkú pozornosť najmä monitorovaniu hniezdneho rozšírenia najohrozenejších druhov, poznaniu príčin ohrozenia na celom území Slovenskej republiky, na ochranu hniezdisk a manažment záchrany vybraných druhov a stabilizácii populácii kriticky ohrozených druhov.
Osobitná pozornosť je venovaná problematike vážneho ohrozenia prevažnej väčšiny populácií v dôsledku usmrcovania na konštrukciách 22 kV elektrických vedení.
Zástupcovia SVODAS sa aktívne zapájajú do aktivít európskej skupiny, ktorá sa venuje problematike vtáčej kriminality EABC (Eurogroup Against Bird Crime) a pracujú v poradnom a konzultačnom orgáne MŽP SR, ktorý sa venuje problematike implementácie CITES a legislatívy EÚ.
SVODAS realizuje v spolupráci s Národným múzeom v Prahe a Európskou krúžkovacov centrálov vo Francúzsku program označovania jedincov krúžkami.
Od roku 1986 SVODAS vydáva časopis BUTEO, ktorý je aj v súčasnosti spoločným časopisom Českej a Slovenskej Skupiny. BUTEO je jediným časopisom v strednej Európe, ktorý sa venuje výlučne problematike výskumu a ochrany dravých vtákov a sov.

Poslanie SVODAS

q Výskum a ochrana dravých vtákov a sov a ich biotopov na území Slovenska.
q V rámci SVODAS organizovať špecializovaných záujemcov o ochranu a výskum dravcov a sov na Slovensku.
q Odborne, teoreticky a prakticky vzdelávať svojich členov, ktorí presadzujú predovšetkým ochranu dravcov a sov a ich životného prostredia.
q Šíriť myšlienky ochrany dravcov a sov medzi verejnosťou.
q Zaisťovať konzultačnú a poradenskú činnosť a organizovať akcie zamerané na výskum a ochranu dravcov a sov.