www.tourist-channel.sk - Tourist-Channel - Vtáctvo Slovenska
Tourist-Channel Slovakia: New homepage!
Test
14.06.2024
Kliknite a pozrite si Hit na dnes!Kliknite a pozrite si Hit na tento týždeň!Klknite a pozrite si Hit na tento mesiac!Kliknite a pozrite si Hit na tento rok!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!

  
english

  english

Stránky vtáctvo Slovenska do dne±ného doa 14.06.2024, 09:06 nav±¶ívilo:
214050 žudí.

? ? pridaj nový článok ? ?

 
Významné vtáčie územia na Slovensku
 
 

  Čo je významné vtáčie územie?

Termínom Významné vtáčie územie (skr. VVÚ), či anglicky Important Bird Area (IBA) označujeme územia, ktoré sú rozhodujúce pre dlhodobú životaschopnosť populácií ohrozených vtáčích druhov v celom areáli ich rozšírenia. Cieľom programu VVÚ je vytýčiť sieť takýchto území a zabezpečiť ich zákonnú aj praktickú ochranu.

Prvý zoznam 2 444 významných vtáčích území Európy zostavila Medzinárodná rada pre ochranu vtáctva (ICBP) v roku 1989, medzi ktorými bolo aj 29 území bývalého Československa (13 z Čiech a 16 zo Slovenska). V rokoch 1995-1999 sa pod koordináciou BirdLife International uskutočnila revízia zoznamu VVÚ podľa jednotných medzinárodných kritérií. Jej výsledkom je nový európsky zoznam 3 619 VVÚ pokrývajúcich 7 % územia Európy, uverejnený v publikácii Významné vtáčie územia v Európe: prioritné územia pre ochranu prírody. Na príprave tohto zoznamu sa podieľali stovky až tisíce ornitológov z celej Európy a výber území vychádzal z vyše 100 000 údajov o vtákoch.

Kritéria pre vyhlasovanie VVÚ vychádzajú z klasifikácie vtáčích druhov podľa ich ohrozenosti v Európe (Species of European Conservation Concern, SPEC) a z veľkosti ich národných populácií. Pre každý druh boli určené medzné hniezdne, resp. migračné počty, ktoré musí dané územie spĺňať na to, aby bolo uznané za VVÚ. Program VVÚ je najviac vhodný pre ochranu druhov zhromažďujúcich sa na spoločných lokalitách v priebehu hniezdenia, ťahu alebo zimovania (napr. brodivce, zúbkozobce, bahniaky, čajky). Pre „rozptýlené“ druhy (napr. dravce, sovy, ďatle, spevavce) nie je územná ochrana dostatočne účinná a je potrebné ju kombinovať s druhovou alebo biotopovou ochranou.

U každého VVÚ boli popísané jeho základné geografické charakteristiky (názov, súradnice, rozloha, nadmorská výška, administratívna príslušnosť, stručný popis), údaje o vtákoch (druhy, počty, trendy), biotopoch (typ, pokrytie), hospodárskom využití, ochrane a tiež o negatívnych faktoroch (typ, vplyv) ohrozujúcich vtáctvo a jeho biotopy. Tieto údaje boli starostlivo ukladané do počítačovej databázy, čo koordinátorom v BirdLife International umožnilo urobiť súhrnné analýzy údajov na európskej aj na národných úrovniach.

Významné vtáčie územia na Slovensku

Na Slovensku bolo vytýčených 32 významných vtáčích území, ktorých celková rozloha je 1 216 737 ha ( 25% rozlohy štátu). Územia sú zhruba rovnomerne rozptýlené po celej republike a ich priemerná rozloha je 38 021 ha. Oproti zoznamu z roku 1989 pribudlo do nového 19 území a vypadli z neho 3 územia, ktoré nespĺňali súčasné medzinárodné kritéria (Šúr, Trnavské rybníky a Pieniny).

Biotopy a využitie území

Najväčšiu plochu slovenských VVÚ pokrývajú lesy (listnaté, zmiešané, ihličnaté), avšak najčastejšie zastúpenými biotopmi sú kultúrna krajina (orná pôda, sady a vinice, ľudské sídla, priemyselné objekty, cesty, ruderálne plochy a pod.) a trávnaté biotopy (vlhké, kvetnaté a horské lúky). Biotopmi z menším pokrytím sú mokrade (priehrady, jazerá, rybníky, rieky a potoky, pobrežná vegetácia) a skalnaté biotopy (skalné steny, kameňolomy, pieskové duny a brehy).

Z hľadiska hospodárskeho využitia VVÚ sú najčastejšími aktivitami poľovníctvo, poľnohospodárstvo (chov dobytka a oviec, produkcia sena, pestovanie obilia, zemiakov, repy atď)., lesníctvo (ťažba dreva, lesný manažment), rekreácia a turistika (kúpanie, lyžovanie, pešia turistika, skalolezectvo), urbánne využitie (osídlenie, priemyselná výroba, doprava), ochrana prírody (chránené územia) a vodohospodárstvo (vodné nádrže, kanály). Časť plochy VVÚ ostáva nevyužitá (skalnaté masívy, ruderálne plochy).

Počas nasledujúcich dní bude na www.tourist-channel.sk - časť Vtáctvo Slovenska - zaradený seriál o slovenských významných vtáčích územiach.

Obrázok: Malá Fatra
Zdroj: http://grkat.nfo.sk/Bratislava/turistika/2000malafatra.html
 
 
«    späť ...
 
 
 
 
tlač Vytlačiť obsah tejto stránky na tlačiareň.
,
uprav 
autor: kolektív  SOVS,     (4022)
 
Dnes má meniny: Meniny pre SR na WWW.Tourist-Channel.sk