Test
28.02.2024
Kliknite a pozrite si Hit na dnes!Kliknite a pozrite si Hit na tento týždeň!Klknite a pozrite si Hit na tento mesiac!Kliknite a pozrite si Hit na tento rok!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!
Meniny pre SR na WWW.Tourist-Channel.sk   

english

magyarul

Atrakcie krajín strednej Európy


Sakrálne pamiatky:
  
Archeologický nález pozostatkov stredovekého kláštora s kostolom Blahoslavenej Márie:
K cenným historickým pamiatkam patrí archeologický nález pozostatkov stredovekého kláštora s kostolom Blahoslavenej Márie z prvej polovice 13. storočia.

Web stránka obce/mesta:  
Slovenská Ľupča

  
Baroková kaplnka:
Obec je známa svojou barokovou kaplnkou, ktorej rokoková výzdoba patrí medzi najcennejšie tohoto druhu na Slovensku. Fresky kaplnky sú dielom chýrneho viedenského umelca A. Maulbertscha. Kaplnka je pozostatkom niekdajšieho kaštieľa šľachtického rodu Erdodyovcov a pochádza z oku 1763. (Návštevu treba ohlásiť vopred na rímskokatolíckej fare v Bošáci, č.t. 032/7781201).

Web stránka obce/mesta:  
Trenčianske Bohuslavice

  
Barokovo – klasicistický kostol sv. Jakuba:
Dominantou obce je barokovo – klasicistický kostol dobudovaný v r. 1781, nesúci meno sv. Jakuba.

Web stránka obce/mesta:  
Dolná Streda

  
Barokovo-klasicistická fara:
K výrazným architektonickým pamiatkam patrí aj barokovo-klasicistická fara.

Web stránka obce/mesta:  
Muráň

  
Barokovo-klasicistický rímskokatolícky Kostol sv. Petra a Pavla Apoštolov:
Barokovo-klasicistický rímskokatolícky Kostol sv. Petra a Pavla Apoštolov (prvá pol. 19. stor.) bol postavený na starších základoch. Kostol sa spomína už v r. 1332. V obci a okolí sú 3 kaplnky. Pozoruhodnou stavbou je prízemná baroková rímskokatolícka fara (r. 1737). Na vstupnom portáli je letopočet roku postavenia.

Web stránka obce/mesta:  
Záhorská Bystrica

  
Barokový kostol:
V meste sa nachádza významná kultúrna pamiatka - barokový kostol a kláštor piaristov z druhej polovice 17. storočia. Architektúra a nástenné maľby tohto vzácneho klenotu patria medzi najhodnotnejšie barokové celky nielen na Slovensku, ale aj v strednej Európe.

Web stránka obce/mesta:  
Prievidza

  
Barokový kostol:
V 15. storočí bol v obci postavený barokový kostol, ktorý bol v roku 1990 pápežom povýšený na Baziliku Minor.

Web stránka obce/mesta:  
Staré Hory

  
Barokový kostol Nanebovzatia Panny Márie:
Medzi zachované kultúrne pamiatky obce patrí barokový kostol Nanebovzatia Panny Márie postavený v roku 1756. Pri prestavbe kostola v roku 1998 bol ku areálu kostola pribudovaný aj dom smútku.

Web stránka obce/mesta:  
Papín

  
Barokový kostol z roku 1733:
Pri vstupe do obce upúta pozornosť barokový kostol z roku 1733, s klasicistickou úpravou z roku 1789. Na strope jednoloďového priestoru je nástenná maľba od J. Hanulu (1906).

Web stránka obce/mesta:  
Bošáca

  
Barokový Mariánsky stĺp:
Medzi ďalšie pozoruhodné kultúrne pamiatky patrí barokový Mariánsky stĺp z roku 1742.

Web stránka obce/mesta:  
Čachtice

  
Barokový morový stĺp so súsoším svätej Trojice:
V centre námestia dominuje barokový morový stĺp so súsoším svätej Trojice postavený v rokoch 1759-1764 podľa návrhu Dionýza Stanettiho. Súsošie bolo viac krát reštaurované, posledne začiatkom 80-tych rokov, kedy boli pôvodné sochy nahradené kópiami a orginály boli umiestnené v expozícii Slovenského banského múzea na Starom zámku.

Web stránka obce/mesta:  
Banská Štiavnica

  
Barokový rímsko-katolícky kostol:
Kultúrnou dominantou je barokový rímsko-katolícky kostol z roku 1736.

Web stránka obce/mesta:  
Prenčov

  
Benedektínsky kláštor:
Tunajší benedektínsky klášotr sa spomína už v roku 1141, ale v priebehu 14. storoèia zanikol. Zo starého kláštora sa zachoval iba kostol. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1364, vznikla pod cisterciátskym opátstvom.

Web stránka obce/mesta:  
Lipovník

  
Benediktínsky kláštor a kostol:
Kláštor na nevysokom skalnom ostrohu sa natrvalo vpísal do obrazu obce i širšieho krajinného rámca tzv. Slovenskej brány. Jeho stavebnou dominantnou je veľkolepý gotický chrám obklopený budovami nesúcimi výrazné znaky fortifikačného staviteľstva. Stavebná genéza celého kláštorného komplexu má viacero etáp.

Chrámový organ z roku 1714 patrí k najvzácnejším na Slovensku.
Architektonický výraz objektu je v súčasnosti poznamenaný rekonštrukciou a metódami pamiatkovej obnovy konca 19. storočia, predovšetkým jeho gotizujúcimi úpravami. Krušný osud pamiatky postupne premodelovával celok rôznych umeleckých kvalít. Medzi nimi vyniká predovšetkým ušľachtilá architektúra kláštorného chrámu.

Dnes je kostol a kláštor druhá najvýznamnejšia gotická stavba na Slovensku, právom nazývaná PERLA POHRONIA.

Web stránka obce/mesta:  
Hronský Beňadik

  
Budova fary:
Budova fary je pamätný dom, kde žili a tvorili významné osobnosti duchovného, národného a kultúrneho života.

Web stránka obce/mesta:  
Hronsek

  
Chrám sv. Demetera:
Dominantou obce je farský kostol - chrám sv. Demetera, postavený v roku 1891 v novobarokovom štýle.

Web stránka obce/mesta:  
Bukovce

  
Drevená kazateľnica:
V 17. storočí patrilo mesto a celé panstvo Bytča Esterházyovcom. Za čias Mikuláša Esterházyho sa uskutočnila prestavba pôvodne gotického kostola v duchu baroka. O dokončenie prestavby kostola zasväteného Všetkým svätým sa zaslúžili hlavný jágerský prepošt Ondrej Matúšek, bytčiansky rodák. Obstaral pre kostol hlavný oltár s obrazom všetkých svätých v dolnej časti a sv. Ondreja v hornej časti. Umelecky a historicky cenná je drevená kazateľnica z roku 1690. Poslednú prestavbu kostola uskutočnil architekt M. Harminc v tridsiatych rokoch tohto storočia. Vtedy bola na vonkajšiu stenu inštalovaná mozaika Ukrižovaného od bytčianskeho sochára S. Bíroša.

Kostol sa nachádza na námestí, ktorým preteká rieka Petrovička. Námestie s priľahlými uličkami tvorí mestskú pamiatkovú zónu.

Web stránka obce/mesta:  
Bytča

  
Drevená zvonica:
Vzácnou historickou pamiatkou je aj drevený artikulárny evanjelický kostol a drevená zvonica, ktorá bola postavená súčastne s kostolom v roku 1726.

Web stránka obce/mesta:  
Hronsek

  
Drevená zvonica zo 17. storočia:
Dominantou obce je kostol sv. Michala, ktorý je aj kultúrnou pamiatkou. Bol to pôvodne gotický kostol, no v druhej polovici 19. storočia bol prestavaný. Zachovali sa však prevažne gotické klenby, okná a portály. Jeho interiér je prevažne barokový, dominuje mu hlavný oltár s obrazom sv. Michala. Pozoruhodnosťou exteriéru je drevená zvonica zo 17. storočia, postavená pôvodne ako brána do ohrady kostola. K významným pamiatkam patrí aj trojičný stĺp z roku 1823.

Web stránka obce/mesta:  
Liptovský Michal

  
Drevený artikulárny evanjelický kostol:
Vzácnou historickou pamiatkou je aj drevený artikulárny evanjelický kostol a drevená zvonica. História vzniku dreveného kostola zapadá od obdobia silného katolicizmu, do obdobia, keď na scénu dejín vystupuje kežmarský gróf Imrich Tököly, ktorý za širokej podpory ľudu, Turkov a francúzskeho dvora vystúpil proti rakúskemu cisárovi Leopoldovi I. a donútil ho zvolať Šopronský snem v roku 1681. Ten potvrdil závery Viedenského mierku z roku 1606 vo veciach slobody náboženstva a povolil evanjelikom postaviť v jednej stolici 2 kostoly, v Hronseku a Ostrej Lúke.
Článok (artikula) 25 stanovoval pre stavbu chrámu tieto podmienky:
musel byť postavený v priebehu jedného roka,
musel byť celý z dreva a postavený bez použitia kovových prvkov,
nesmel mať vežu,
vchod nesmel byť priamo z ulice.
Stavba kostola začala 23. októbra a na jeseň 1726 bola hotová. Kostol má pôdorys kríža, je 8 m vysoký, 26 m dlhý a 11 m široký. Má 30 okien. Stĺpy sú v záhlaví zdobené vyrezávaným jónskym ornamentom, sú dubové, ostatné časti sú väčšinou smrekové. Na dolnej časti chórov je zavesený vyrezávaný ornament v podobe lipového listu - symbol slovanského povedomia. Kostol má 1100 miest na sedenie.
Súčasný orgán postavil banskobystrický majster Martin Podkonický v roku 1764. Nádvorie kostola zdobia 4 mohutné lipy, z ktorých dve sú také staré ako kostol.

Súčasne s kostolom bola postavená aj zvonica tiež z r. 1726

Web stránka obce/mesta:  
Hronsek

  
Evanjelický a.v. kostol:
Kultúrno-historickými pamiatkami obce je aj evanjelický a.v. kostol z roku 1823.

Web stránka obce/mesta:  
Farná

  
Evanjelický a.v. kostol:
Evanjelický a.v. kostol - v súčasnosti slúži náboženským obradom.

Web stránka obce/mesta:  
Turčianske Jaseno

  
Evanjelický barokovo-klasicistický kostol:
Evanjelický barokovo - klasicistický kostol z r. 1830.

Web stránka obce/mesta:  
Hrochoť

  
Evanjelický barokovo-klasicistický kostol:
V obci sa nachádza evanjelický barokovo-klasicistický kostol z roku 1794 s maľovaným dreveným stropom.

Web stránka obce/mesta:  
Lukovištia

  
Evanjelický klasicistický kostol:
V obci sa nachádza evanjelický klasicistický kostol z konca 18.storočia s maľovaným dreveným stropom z 18.stor. Zvonica klasicistická z konca 18.storočia. Ešte v 1.polovici 20.storočia bola rozšírená domáca výroba vretien, bŕd a súsekov zo štiepeného bukového dreva, ktoré používali na odkladanie šatstva a obilia. Ešte nedávno tu tkali plátno a handričkové pokrovce.

Web stránka obce/mesta:  
Babinec

  
Evanjelický klasicistický kostol:
Dominantou obce je evanjelický klasicistický kostol z roku 1804 s barokovými prvkami.

Web stránka obce/mesta:  
Budikovany

  
Evanjelický klasicistický kostol:
V obci sa nachádza evanjelický klasicistický kostol z roku 1842 s oltárnym obrazom od J.Alexyho z roku 1927.

Web stránka obce/mesta:  
Dražice

  
Evanjelický kostol:
Ev.kostol z roku 1801.

Web stránka obce/mesta:  
Gemerská Panica

  
Evanjelický kostol:
V obci sa nachádza evanjelický kostol z roku 1793 s rokokovým interiérom. Zvonica je klasicistická zo začiatku 19.storočia.

Web stránka obce/mesta:  
Hostišovce

  
Evanjelický kostol:
Evanjelický h.v. kostol pôvodne románsky postavený v 13. storočí, prestavaný v renesančnom štýle v 17. storočí. Obsahuje maľované drevené zariadenia z 18. storočia Oltárny obraz je od J. Czanczika z roku 1840. Na murive za oltárom sa nachádzajú zakryté a čiastočne aj otvorené farebné maľby. Na povale nad loďou kostola sa zachovali fresky. Zvonica je klasická. Veža je krytá klasickou prilbou. Na veži sú umiestnené dva zvony s veľmi pekným zvukom. Malá zvonica, prestavaná v roku 1603 má tiež dva menšie zvony. Jeden z nich je umieráčik. V Sakristii bola umiestnená latinská knižnica, ktorej torzo sa nachádza v ev.h.v. kostole v Revúcej.

Web stránka obce/mesta:  
Kameňany

  
Evanjelický kostol:
V obci sa nachádza evanjelický kostol z roku 1793.

Web stránka obce/mesta:  
Lipovec 2

  
Evanjelický kostol:
Dominantou obce je evanjelický kostol, ktorý bol postavený v XIV. storočí v dobách husitských a výnimočne pekný je v ňom 3 m vysoký drevený oltár, ktorý vyniká zvlášť peknou rezbárskou prácou.

Web stránka obce/mesta:  
Markuška

  
Evanjelický kostol:
Historicky najstaršou budovou je evanjelický tolerančný kostol z roku 1785.

Web stránka obce/mesta:  
Mokrá Lúka

  
Evanjelický kostol:
Evanjelický kostol z roku 1784.

Web stránka obce/mesta:  
Mošovce

  
Evanjelický kostol:
Daniel Karman sa zaslúžil o vybudovanie najstaršej, dodnes zachovanej stavby - pôvodného evanjelického kostola z roku 1711. V roku 1785 bol vybudovaný nový evanjelický kostol a k nemu v roku 1856 pristavaná veža - dominanta vtedajšej i súčasnej Myjavy. 19.septembra 1848 bola na verejnom zhromaždení ľudí na Myjave vyhlásená a prítomným ľuďom potvrdená Slovenská národná rada za predstaviteľku politickej a vojenskej moci Slovenska, ako prvý národný orgán v dejinách Slovákov.

Web stránka obce/mesta:  
Myjava

  
Evanjelický kostol:
Medzi pamiatky obce patrí evanjelický kostol z roku 1798.

Web stránka obce/mesta:  
Slizké

  
Evanjelický kostol:
Medzi dominanty obce patrí aj katolícky kostol Najsvätejšej Trojice, morový stĺp z konca 18. storočia, evanjelický kostol a niekoľko zachovaných meštiackych a sedliackych domov.

Web stránka obce/mesta:  
Slovenská Ľupča

  
Evanjelický kostol:
Kostol ev. toler. z 1785, veža z 1831.

Web stránka obce/mesta:  
Šivetice

  
Evanjelický kostol a.v.:
Obci dominuje evanjelický kostol a.v..

Web stránka obce/mesta:  
Plavé Vozokany

  
Evanjelický kostol klasicistický s neogotickou fasádou (1784):
Evanjelický kostol klasicistický s neogotickou fasádou (1784).

Web stránka obce/mesta:  
Zvolenská Slatina

  
Evanjelický kostol postavený v r. 1886:
Dominantnou obce je evanjelický kostol postavený v r. 1886.
Prvá známa písomná zmienka o obci je z roku 427, je však možno predpokladať, že jestvovala už oveľa skôr. Možno tak predpokladať podľa ranogotického rímsko-katolíckeho kostola z konca 13.storočia. Nenápadný kostolík, pri ktorom je drevená zvonica bol vyhlásený za NKP a je vzácny predovšetkým svojou freskovou výzdobou a oltárom Zjavenia Panne Márii z dielne majstra Pavla z Levoče. Práve preto bol zaradený do projektu Gotická cesta.

Web stránka obce/mesta:  
Chyžné

  
Evanjelický kostol z 15.- 16. storočia:
Kultúrnou pamiatkou je evanjelický kostol z 15.- 16. stor. V roku 1785 bola pristavaná veža, ktorá má dodnes hodiny.

Web stránka obce/mesta:  
Ratková

  
Evanjelický kostol z roku 1856:
V obci je postavený evanjelický kostol z roku 1856 a stará škola. Táto bola v roku 1910 úplne rekonštruovaná a na terajší vzhľad opravená v roku 1959.

Web stránka obce/mesta:  
Praha

  
Evanjelický kostol – patří k největším evangelickým kostelům na Valašsku:
Evangelický kostel – patří k největším evangelickým kostelům na Valašsku

Web stránka obce/mesta:  
Liptál

  
Evanjelický neskororenesančný kostol z roku 1685:
K najväčším historickým pamiatkam patrí evanjelický kostol. V súpise pamiatok je na Slovensku charakterizovaný ako neskororenesančný z roku 1685. Na prvý pohľad je zrejmé, že kostolík je starší a svojím tvarovým riešením a rozmiestnením otvorov ho možno označiť ako pôvodnú rotundu. Datovanie rotundy by upresnil podrobný umelecko-historický archeologický výskum.

Web stránka obce/mesta:  
Baďan

  
Evanjelický renesančno-barokový kostol:
Evanjelický renesančno-barokový kostol bol postavený v r. 1696 na mieste pôvodného dreveného kostola. V kostole sa nachádza vzácny historický organ od majstra Wallachyho. Veľmi pozoruhodná je veža postavená v štýle ľudového baroka.

Web stránka obce/mesta:  
Brdárka

  
Farský kostol sv. Ladislava a gotická kaplnka sv. Antona Padovského:
Ďalšou významnou kultúrnou pamiatkou je nesporne farský kostol sv. Ladislava z roku 1373 s kamennou pevnosťou a gotickou kaplnkou sv. Antona Padovského.

Web stránka obce/mesta:  
Čachtice

  
Farský kostol sv. Michala Archanjela:
Stavebnou dominantou Bolerázu je farský kostol sv. Michala Archanjela z roku 1787. Pred jeho stavbou tu zbúrali chrám, o ktorom sa v kanonickej vizitácii píše, že ho prvýkrát opravovali v roku 1080.

Web stránka obce/mesta:  
Boleráz

  
Filiálny kostol Krista Krála:
Filiálny kostol Krista Krála je z roku 1946.

Web stránka obce/mesta:  
Šelpice

  
Františkánsky kostol:
Medzi najcennejšie a najnavštevovanejšie pamiatky v meste patrí františkánsky kostol, ktorý je zasvätený Nepoškvrnenému Počatiu Panny Márie, v ktorom sa nachádzajú aj sväté schody.
(Prípadnú návštevu si treba dohodnúť na Farskom úrade (č.t. 034/772 21 89).)

Web stránka obce/mesta:  
Malacky

  
Gotický farský kostol:
V obci sa nachádza gotický farský kostol event.a.v. s nástennými maľbami z poslednej tretiny 14. storočia.

Web stránka obce/mesta:  
Koceľovce

  
Gotický katedrálny kostol Nanebovzatia Panny Márie:
Najkrajšou a zároveň najvýznamnejšou pamiatkou mesta je gotický katedrálny kostol Nanebovzatia Panny Márie zo 14. storočia.

Web stránka obce/mesta:  
Rožňava

  
Gotický kostol Nanebovzatia Panny Márie:
Hlavnou pamiatkou mesta je gotický kostol Nanebovzatia Panny Márie z 15. storočia s presbytériom zo 14. storočia a hlavným oltárom z roku 1765. Kostol s vežou pripomína svojim tvarom starú pevnosť. Nachádza sa v ňom hodnotná krstiteľnica z červeného mramoru ozdobená reliéfom sv. Juraja. Súčasný vzhľad zástavby sa sformoval po požiari v roku 1878.
Mesto bolo budované pozdĺž jednej dlhej a širokej ulice, ktorá zároveň plnila úlohu námestia. Dnes sa mesto rozrástlo do šírky a je obchodným a hospodárskym centrom Zamaguria.

Web stránka obce/mesta:  
Spišská Stará Ves

  
Gotický kostol sv. Jána Krstiteľa:
Na hospodársku rozvinutosť poukazuje skutočnosť, že už pred rokom 1332 boli aj samostatnou rímskokatolíckou farnosťou s gotickým kostolom sv. Jána Krstiteľa z roku 1285.

Web stránka obce/mesta:  
Vrútky

  
Gotický kostol Sv. Michala:
Gotický kostol Sv. Michala z 13. stor. s torzom stredovekej figurálnej nástennej maľby, s barokovým oltárom z r. 1700. Architektúra zvonice je pozoruhodná vysokou ihlanovou strechou.

Web stránka obce/mesta:  
Horná Mičiná

  
Gotický kostol Sv.Martina:
Dominantou obce je gotický kostol Sv. Martina zo začiatku 14. stor. jedna z najvzácnejších pamiatok na okolí Banskej Bystrice.
Zachovali sa v ňom stredoveké nástenné maľby, odtiaľto pochádza i kamenná gotická krsteľnica, renesančné stallum a iné umelecké diela. Kostol a pri ňom umiestnená drevená zvonica sú obohnané kamenným obranným múrom so strieľňami. Opevnenie vybudovali v čase, keď cez Čerín prenikali turecké prepadové skupiny. Obidve pamiatky sú obnovené.

Web stránka obce/mesta:  
Čerín Čačín

  
Gotický kostol Sv.Žofie:
Gotický kostol Sv. Žofie zo 16. storočia s viacerými neskorogotickými a barokovými originálnymi dielami.

Web stránka obce/mesta:  
Dúbravica

  
Gotický kostol svätej Alžbety:
Pozornosť návštevníkov Zvolena upúta gotický kostol svätej Alžbety, ktorý pochádza z obdobia druhej polovice 13. storočia.Na historickom námestí sa nachádzajú meštianske domy priechodového typu v rôznych stavebných slohoch.

Web stránka obce/mesta:  
Zvolen

  
Gotický trojloďový kostol zo 14.storočia:
Najvýznamnejšou kultúrnohistorickou pamiatkou je gotický trojloďový kostol zo 14.storočia. Od 15 storočia bol kostol súčasťou stropkovského hradu. Pristavaná gotická kostolná veža je ukončená renesančnou stĺpikovou ochozou. Klenbový systém kostola je sekundárny. V presbytériu je to neskorogotická sieťová rebrová klenba a v trojlodi renesančná krížová.

Interiér kostola je zariadený barokovo. Rannobarokový hlavný oltár s bohatou figurálnou a ornamentálnou výzdobou je zasvätený najsv. Telu Kristovmu. Vo svojej slohovej kategórii hlavný oltár v Stropkove patrí medzi najvýznamnejšie oltárne architektúry na Slovensku.
Bočný oltár je zasvätený p. Márii Škapuliarskej. Vývojovo veľmi pozoruhodný je tu ústredný obraz.

Web stránka obce/mesta:  
Stropkov

  
Jaskyňa Lurdskej Panny Márie:
V rokoch 1939-1940 bola postavená a vysvätená jaskyňa Lurdskej Panny Márie.

Web stránka obce/mesta:  
Blatné

  
Jednoloďový farský barokovo-klasicistický kostol:
Farský kostol je jednoloďová stavba, barokovo-klasicistického slohu a bol zasvätený sv. Martinovi.

Web stránka obce/mesta:  
Šintava

  
Kalvária:
Tvorí ju komplex sakrálnych stavieb postavený v neopakovateľnom krajinnom prostredí skalného vrchu Scharfenberg vytvárajúci výnimočný architektonický celok. Bola postavená v zlatom veku mesta v rokoch 1744-1751 z darov ťažiarov, obchodníkov a remeselníkov, ktorých erby sa dodnes nachádzajú na kaplnkách komplexu. Návšteva Kalvárie ponúka nádherné výhľady na okolitú krajinu Banskej Štiavnice, ktorej kraľuje povesťami opradený vrch Sitno.

Web stránka obce/mesta:  
Banská Štiavnica

  
Kalvínsky kostol:
V meste je niekoľko sakrálnych pamiatok, najhodnotnejšou však je kalvínsky kostol s nástennými maľbami a freskami. Pochádza z tretej štvrtiny 13.storočia. V 14.storočí k nemu pristavili južnú loď, v 15.storočí pôvodnú loď predelili a nakoniec ho v 18.storočí rozšírili o sakristiu a severné priečelie, ktoré reštaurovali roku 1984.

Web stránka obce/mesta:  
Šamorín

  
Kalvínsky kostol (1853):
Kalvínsky kostol (1853).

Web stránka obce/mesta:  
Lučenec

  
Kamenný kostol:
V roku 1611 postavili drevenú kazateľnicu na mieste, kde predtým pochovávali mŕtvych. Obyvatelia došlí z úbočí Veterníka spaľovali svojich zomretých práve na vrchole Veterníka. Práve na týchto miestach sú dodnes pozostatky kamennej budovy a kamenných hrobov obyvateľov osady Rosusnej.

Web stránka obce/mesta:  
Rozložná

  
Kamenný most:
Kamenný most do kostola je vzácnou a ojedinelou pamiatkou stredovekej cirkevnej architektúry u nás. Most spája opevnený kostol s farou.

Web stránka obce/mesta:  
Čachtice

  
Kaplnka - Jána Nepomuckého:
Kaplnka - Jána Nepomuckého - 19. storočie.

Web stránka obce/mesta:  
Trenčianske Mitice

  
Kaplnka na počesť Božej Krvi:
V roku 1713 na svätobeňadickej skale bola postavená kaplnka na počesť Božej Krvi, nakoľko bol od Tekovskej stolice odvrátený strašný trest moru. Od roku 1912 sa s menšími prestávkami konajú púte vždy v prvú májovú nedeľu až do dnešných dní. Je to nielen pútnické, ale i krásne oddychové miesto.

Web stránka obce/mesta:  
Hronský Beňadik

  
Kaplnka Panny Márie:
Z historických pamiatok sa v obci nachádza Kaplnka Panny Márie, podľa kanonickej vizitácie z roku 1798 a pred kostolom stojaci kamenný kríž takisto z roku 1798.

Web stránka obce/mesta:  
Dolné Vestenice

  
Kaplnka Sedembolestnej p.Márie:
Z cirkevných pamiatok zvlášť treba vyzdvihnúť kaplnku Sedembolestnej p.Márie, ktorú dal vybudovať Rodolf I. Palffy. Socha na hlavnom oltári je taktiež od dcér grófky Palffyovej.

Web stránka obce/mesta:  
Budmerice

  
Kaplnka sv. Alžbety:
Zachované sakrálne stavby ako ranogotický kostol sv. Jakuba, kaplnka sv. Alžbety aj sv. Kunhuty s freskou z 13. resp. 14 stor. svedčia o bohatej histórii nášho mladého mesta.

Web stránka obce/mesta:  
Veľký Šariš

  
Kaplnka z roku 1293 vysvätená Panny Márii:
Kultúrno-historické pamiatky:
Veľký a Malý kaštieľ, kaplnka z roku 1293 vysvätená Panny Márii.

Web stránka obce/mesta:  
Hubice

  
Kaplnky:
Kaplnky na starom cintoríne z roku 1914 a 1924.

Web stránka obce/mesta:  
Andovce

  
Kaštieľ:
Kaštieľ pochádza z druhej polovice 17. storočia.

Web stránka obce/mesta:  
Maňa

  
Katolícky kostol:
Z ďalších stavieb slúži za pozornosť katolícky kostol pôvodne postavený v gotickom slohu z r.1722.

Web stránka obce/mesta:  
Budmerice

  
Katolícky kostol Najsvätejšej Trojice:
Medzi dominanty obce patrí aj katolícky kostol Najsvätejšej Trojice.

Web stránka obce/mesta:  
Slovenská Ľupča

  
Katolícky kostolík Magdolna:
Katolícky kostolík Magdolna postavený na začiatku 14. storočia na mieste 1. osady obce.

Web stránka obce/mesta:  
Rakovnica

  
Klasicistický kostol:
Zo staviteľských pamiatok je najvýznamnejší klasicistický kostol na návrší z roku 1787. Vnútorné zariadenie je zo 14. storočia. Baroková krstiteľnica je z červeného mramoru z prvej polovice 18. storočia.

Web stránka obce/mesta:  
Klenovec

  
Klasicistický kostol:
V súpise pamiatok je evidovaný Klasicistický kostol postavený v roku 1822.

Web stránka obce/mesta:  
Skerešovo

  
Klasicistický kostol „Nanebovzatie Panny Márie“:
Klasicistický kostol „Nanebovzatie Panny Márie“ (rímskokatol.) z druhej tretiny 18. storočia.

Web stránka obce/mesta:  
Dolná Strehová

  
Klasicistický rímskokatolícky kostol sv. Michala z roku 1794.:
Najvýznamnejšou architektonickou pamiatkou obce Petrova Lehota je klasicistický rímskokatolícky kostol sv. Michala z roku 1794.

Web stránka obce/mesta:  
Petrova Lehota

  
Klasická kaplnka z r. 1833:
Klasická kaplnka z r. 1833 rozšírená na kostol. Neďaleko kostola stojí kríž na pamiatku padlým v prvej svetovej vojne.

Web stránka obce/mesta:  
Machulince

  
Kláštor sv. Jozefa:
V rámci pešej turistiky je obec dobrým východiskovým miestom, kde po prehliadke novozrekonštruovaného Kláštora sv. Jozefa s veľkým parkom, či židovskej synagógy, môžeme pokračovať návštevou unikátnych drevených chrámov východného hradu, postavených v 18. storočí.

Web stránka obce/mesta:  
Raslavice

  
Kostol:
Kostol postavený v roku 1787, na tom istom mieste, kde stál drevený, ktorý bol zničený v tureckej okupácii.
V kostole sa nachádzajú pamätné tabule vojakov padlých v I. a II. svetovej vojne a ďalšie pamätné tabule.

Web stránka obce/mesta:  
Komoča

  
Kostol:
Kostol je evanjelický, ranogotický z 13.storočia, prestavaný v 15.storočí, gotická nástenná maľba zo 14.stor., renesančný oltár z r.1668, drevený maľovaný chór z r.1669 a maľovaný strop z r.1758 podľa fragmentov staršej renesancie z r.1562. Zvonica je drevená, renesančná z roku 1657.

Web stránka obce/mesta:  
Kraskovo

  
Kostol:
Kostol je stavaný v neskoro barokovom slohu. Zvláštnosťou kostola je obraz Madony zo 16. storočia, inak nazývaného aj "Panna Mária indiánska". Originál tohoto obrazu je vo Viedni a jediná kópia je v našom kostole.

Web stránka obce/mesta:  
Maňa

  
Kostol:
Kostol - časť obce: Kostolné Mitice, 13. storočie. Mitice sa nachádzajú v súpise pápežských desiatkov z rokov 1332 - 1337, ktorý predstavuje najstarší zoznam fár na Slovensku.

Web stránka obce/mesta:  
Trenčianske Mitice

  
Kostol (ev.a.v.):
Kostol (ev.a.v.) postavený na starom neskororománskom základe prvého kostola z 13. storočia.

Web stránka obce/mesta:  
Drienčany

  
Kostol - Národná kultúrna pamiatka:
Ďalšie dôležité mestské prvky - fara, farár sa spomínajú v roku 1355. Z tohoto roku pochádza prvá písomná zmienka o štítnickom kostole, jedinečnej hmotnej kultúrno-historickej gotickej pamiatke na Slovensku. Súčasnú podobu kostol dostal po niekoľkých stavebných úpravách.
Najstaršou časťou kostola je terajšia sakristia, na mieste ktorej stál prvý pôvodný kostol.
Trojloďový chrám - najvyššia časť kostola je terajšia sakristia z 2-tretiny 14.storočia. Pri pokračovaní v stavbe v roku 1460 predĺžili južnú a hlavnú loď, ktoré zakončili polygonálnymi uzávermi. Severnú loď už počas ďalších prestavieb nikdy nedokončili.
Interiér kostola je tvorený sieťovou a hviezdicovou klenbou a bohatými nástennými maľbami. Najstaršie fresky sú z poslednej tretiny 14.storočia. Fresková výzdoba sa nachádza aj na vonkajších stenách kostola. V kostole je uložený vzácny mobiliár: gotická bronzová krstiteľnica, oltár z roku 1636, cenné drevené lavice, dva orgány, epitafy a kamenné hrobky. V roku 1970 bol kostol vyhlásený za Národnú kultúrnu pamiatku.

Web stránka obce/mesta:  
Štítnik

  
Kostol Bratskej jednoty baptistov:
Zaujímavá je aj budova kostola Bratskej jednoty baptistov.

Web stránka obce/mesta:  
Klenovec

  
Kostol event.a.v. cirkvi:
Dominantnou obce je vynovený kostol event.a.v. cirkvi. Bol postavený za panovníka Jozefa II. r 1780, dielo sa dokončilo za kráľa Leopolda r. 1790-92. Kostol stojí vo svojom majestáte tak ako ho postavili naši predkovia. Historická veža gočovského kostola dostala len nedávno novú medenú strechu. Na jeho obnovu prispela cirkev, z vlastných a zo združených prostriedkov obce, urbariálnej spoločnosti i zo zbierok veriacich.

Web stránka obce/mesta:  
Gočovo

  
Kostol Karmelskej P.Márie:
Kostol Karmelskej P.Márie katolícky barok. klasicist. prestavený v roku 1672 s použitím zvyškov pôvodného gotického kostola, ktorý pochádzal z roku 1428. Odvtedy bol kostol viackrát obnovený a to v rokoch 1759, 1896 a naposledy v roku 1991-1993. Je to neobaroková jednoloďová stavba s polkruhovým zakončením presbytéria, vstavanou vežou, na sev. strane s pristavanou sakristiou. Hlavný oltár neoklasicist. so starým barokovým pútnickým obrazom P.Márie zo zač. 18. storočia viď v prílohe. Z historického hľadiska sú zaujímavé aj kaplnky nachádzajúce sa na každom konci obce - 3 kusy.

Web stránka obce/mesta:  
Bôrka

  
Kostol najsv. Trojice:
Kostol najsv. Trojice v strede mesta z roku 1802.

Web stránka obce/mesta:  
Bánovce nad Bebravou

  
Kostol Najsvätejšej Trojice:
V obci sa nachádza grékokatolícky kostol Nasvätejšej Trojice.

Web stránka obce/mesta:  
Telgárt

  
Kostol Najsvätejšej trojice:
Kostol Najsvätejšej trojice (farský kostol) a Námestie Andreja Hlinku. Kostol Najsvätejšej Trojice je jednou z najvýznamnejších pamiatok v meste. Tento rímsko-katolícky kostol je na fotografii a spolu s Burianovou vežou tvorí najtypickejšiu panorámu nášho mesta. Pohľad na veže z Námestia Andreja Hlinku sa často objavuje na pohľadniciach, obrazoch atď. Kostol bol postavený okolo roku 1400. Na tomto mieste stál pravdepodobne už v 13. storočí Žilinský hrad. Trojloďový kostol bol pôvodne gotický, po prestavbe má renesančný charakter. Vzácne sú obrazy na oltároch. Veža kostola je vysoká 51 metrov.

Web stránka obce/mesta:  
Žilina

  
Kostol nanebovzatia Panny Márie:

Web stránka obce/mesta:  
Hankovce

  
Kostol Narodenia Panny Márie:
V časti Klčovany veriacim slúži kostol Narodenia Panny Márie z roku 1836.

Web stránka obce/mesta:  
Boleráz

  
Kostol reformovanej cirkvi:
Z kultúrnych pamiatok významný je kostol reformovanej cirkvi, postavený v klasicistickom štýle v rokoch 1815-1827, upravený v 19.- 20. storočí. Kazateľnica je murovaná, maľovaná z čias stavby kostola. Kalich renesančný z roku 1680.

Web stránka obce/mesta:  
Otročok

  
Kostol reformovanej cirkvi:
V dedine bol oddávna kostol reformovanej cirkvi (približne od 16. storočia), škola, lekár, hospodáriaci roľníci i remeselníci.

Web stránka obce/mesta:  
Veľký Blh

  
Kostol reformovanej cirkvi a evanjelický kostol:
Kostol reformovanej cirkvi a evanjelický kostol.

Web stránka obce/mesta:  
Rimavská Sobota

  
Kostol rímsko-katolícky:
Kultúrno-historickými pamiatkami obce je aj rímsko-katolícky kostol z roku 1732.

Web stránka obce/mesta:  
Farná

  
Kostol s barokovými prvkami:
V obci Teplý Vrch sa nachádza pozoruhodný kostol s barokovými prvkami, s oltárom z roku 1640.

Web stránka obce/mesta:  
Teplý Vrch

  
Kostol sv. Bartolomeja so skupinou chránených líp:
Najstaršou stavebnou pamiatkou je kostol sv. Bartolomeja so skupinou chránených líp, ktorý začali stavať v r. 1734.

Web stránka obce/mesta:  
Čadca

  
Kostol sv. Cyrila a Metoda:
Pozoruhodnosťou je aj kostol sv. Cyrila a Metoda z r. 1972 s maľbami ak. mal. Vincenta Hložníka.

Web stránka obce/mesta:  
Nová Bošáca

  
Kostol sv. Ducha v Žehre:
Kostol sv. Ducha v Žehre pochádza z 13. storočia. Najvzácnejšími pamiatkami v kostole sú gotické fresky. Ide o maľby, ktoré predstavujú ucelený ikonografický program. Je nimi pokryté celé presbytérium, víťazný oblúk i celá severná stena. Vzácne je aj ostatné zariadenie kostola (kamenná krstiteľnica apod.).

Web stránka obce/mesta:  
Spišské Podhradie

  
Kostol sv. Gála:
Kostol sv. Gála v Strážoch pochádza zo 14. storočia a zachoval sa vo svojej pôvodnej podobe až dodnes.

Web stránka obce/mesta:  
Krakovany

  
Kostol sv. Jakuba:
Zachované sú sakrálne stavby ako ranogotický kostol sv. Jakuba.

Web stránka obce/mesta:  
Veľký Šariš

  
Kostol sv. Jána Nepomuckého:
Z pamiatok treba spomenúť kostol z r. 1791 zasvätený patrónovi obce sv. Jánovi Nepomuckému.

Web stránka obce/mesta:  
Medzibrod

  
Kostol sv. Kataríny:
Románsky karner s kostnicou a kostol sv. Kataríny s neogotickým interiérom a s vyhliadkovou vežou.

Nezabudnuteľné sú organové koncerty v kostole sv. Kataríny na orgáne, ktorý možno porovnať s parametrami organov európskej úrovne.

Web stránka obce/mesta:  
Kremnica

  
Kostol sv. Kataríny:
Najstaršou kultúrno-historickou pamiatkou je rímskokatolícky kostol sv. Kataríny s gotickým múrom a vežou zo 14. storočia. Dominantou námestia je bývalý župný dom, ktorý pochádza z poslednej tretiny 17. storočia. V súčasnosti v budove sídli Oravská galéria.

Web stránka obce/mesta:  
Dolný Kubín

  
Kostol sv. Márie Magdalény:
Barokový, pôvodne renesančný rímskokatolícky Kostol sv. Márie Magdalény (r. 1608) je jednoloďová stavba s valenou klenbou s lunetami a presbytériom zaklenutým krížovou klenbou. V interiéri kostola sa nachádzajú neskororenesančné plastiky. Pod omietkou vo veži sú renesančné sgrafitá a nad renesančným portálom letopočet 1613.

Web stránka obce/mesta:  
Rusovce

  
Kostol sv. Michala:
Dominantou obce je kostol sv. Michala, ktorý je aj kultúrnou pamiatkou. Bol to pôvodne gotický kostol, no v druhej polovici 19. storočia bol prestavaný. Zachovali sa však prevažne gotické klenby, okná a portály. Jeho interiér je prevažne barokový, dominuje mu hlavný oltár s obrazom sv. Michala.

Web stránka obce/mesta:  
Liptovský Michal

  
Kostol sv. Michala archanjela:
Kostol sv. Michala archanjela bol vybudovaný v roku 1757 ako filiálka Lechnickej farnosti a vlastná farnosť bola založená v roku 1776. K pozoruhodnostiam kostola patrí neskorobarokový hlavný oltár, krstiteľnica zo 16 storočia, barokový zvon, monštrancia a kalich.

Web stránka obce/mesta:  
Lesnica

  
Kostol sv. Mikuláša:
Z pamätihodností mesta je najvýznamnejší kostol sv. Mikuláša na miestnom cintoríne z 15.storočia.

Web stránka obce/mesta:  
Bánovce nad Bebravou

  
Kostol sv. Mikuláša:
Historickú dominantu obce tvoria dva rímskokatolícke kostoly. Kostol sv. Mikuláša v Krakovanoch bol postavený v 18. storočí, v historických prameňoch je však dokázané, že v obci stál starý kostol pravdepodobne ešte z 11. storočia, ktorý sa v 18. storočí zrútil a na jeho mieste bol postavený dnešný kostol.

Web stránka obce/mesta:  
Krakovany

  
Kostol sv. Mikuláša:
Pamiatky mesta: Kostol sv. Mikuláša, Múzeum J. Kráľa, Mikulášska mučiareň, Synagóga, Tatrín a Žiadosti slovenského národa, Rodný dom Rázusovcov, Galéria P. M. Bohúňa, Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva.

Web stránka obce/mesta:  
Liptovský Mikuláš

  
Kostol Sv. Rozálie:
Kostol Sv. Rozálie z roku 1858, kedy bol pôvodný kostol z polovice 18. storočia rozšírený a dostal dnešnú podobu.

Web stránka obce/mesta:  
Andovce

  
Kostol Sv. Šimona a Judu s farou z r. 1517:
V obci sa nachádza kostol Sv. Šimona a Judu, ktorého prvá písomná zmienka spolu s farou pochádza z r. 1517. Pôvodne bol postavený v gotickom slohu a v roku 1790 bol prestavaný do barokového slohu. Kostol až do r. 1710 patril striedavo katolíkom a evanjelikom. Po tomto roku už len katolíkom.

Web stránka obce/mesta:  
Bacúrov

  
Kostol Sv. Štefana:
Nadobudol súčasnú podobu v prvej polovici 18. storočia. Fresky zdobiace interiér kostola pochádzajú od majstra Jakubeya. V kostole sa nachádza malé múzeum s cennými cirkevnými i historickými relikviami.

Web stránka obce/mesta:  
Tvrdošovce

  
Kostol sv. Žofie:
Kostol sv. Žofie (katolícky) - pôvodne gotický, v roku 1759 zväčšený o presbytérium.

Web stránka obce/mesta:  
Pružina

  
Kostol Svätého Andreja:
V obci je dodnes funkčný kostol Svätého Andreja situovaný v strede obce, a to v areáli niekdajšieho cintorína ohraničeného nízkym múrikom. Vznik kostola sa predpokladá v jednej stavebnej etape spolu s vežou, apsidou i sakristiou okolo roku 1250-1260, pričom klenba lode sa datuje do 17. storočia.

Web stránka obce/mesta:  
Timoradza

  
Kostol Svätého Juraja:
Toho času má 2050 obyvateľov. Jej dominantou je kostol Svätého Juraja, postavený v gotickom slohu.

Web stránka obce/mesta:  
Podolie

  
Kostol Svätého Vavrinca z roku 1725:
Kultúrnymi dominantami obce sú kostol Svätého Vavrinca z roku 1725 na barokovej pozícii s dobovým zariadením, dreveným orgánom a vzácnymi obrazmi z rokov 1740, ako aj evanjelický kostol.

Web stránka obce/mesta:  
Beluj

  
Krypta pod kostolom s 24 kolumbáriami:
Na hornom konci dediny oproti Ocskayovej záhrade stojí kostol. Bol pod patronátom Náboženskej základiny – fundus religionis a je zasvätený svätému Vavrincovi – mučeníkovi. Bol stavaný v r. 1777 – 1781. Má zlatú monštranciu. Pod kostolom je krypta s 24 kolumbáriami, kde sú pochovaní zemani a borovskí farári.

Web stránka obce/mesta:  
Borovce

  
Malé historické kostolíky:
V týchto obciach stoja za pozornosť malé historické kostolíky, zvonice so zaujímavými interiérmi.

Web stránka obce/mesta:  
Teplý Vrch

  
Malý Rím:
Trnava je charakteristická svojim fortifikačným systémom, súborom barokových univerzitných budov a najmä množstvom sakrálnych objektov. Je tu 11 kostolov. Preto niet divu, že mesto dostalo prívlastok Malý Rím.

Web stránka obce/mesta:  
Trnava

  
Mariánsky kostol:
Starobylé podanie hovorí, že mariánsky kostol v Boldogu dala postaviť Svätá Alžbeta, dcéra kráľa Andreja II., manželka markgrófa Ľudovíta Durínskeho. Túto legendu potvrdzuje aj Batthyániho kanonická vizitácia z r. 1781.

Web stránka obce/mesta:  
Boldog

  
Mariánsky stĺp:
Mariánsky stĺp - baroková pamiatka, stojaca na mieste prvého farského kostola, ktorý zhorel pri požiari v r. 1517.

Web stránka obce/mesta:  
Brezno

  
Množstvo sakrálnych objektov - 11 kostolov:
Trnava je charakteristická svojim fortifikačným systémom, súborom barokových univerzitných budov a najmä množstvom sakrálnych objektov. Je tu 11 kostolov. Preto niet divu, že mesto dostalo prívlastok Malý Rím.

Web stránka obce/mesta:  
Trnava

  
Murovaný kostol sv. Mikuláša biskupa:
Murovaný kostol sv. Mikuláša biskupa pochádza z 1 tretiny 19.storočia, asi z roku 1825. Pred vodami Domaše bol ohradený sypanou hrádzou.

Web stránka obce/mesta:  
Bžany

  
Neogotická zvonica:
Obec Lukavica je potočná radová dedina, v ktorej sa nachádza neogotická zvonica z poslednej tretiny 19. storočia. Obnovovaná bola v roku 1950 a 1992. Zvonica je blokovaná murovaná ľudová stavba, zastrešená ihlanom, zvon je z roku 1920.

Web stránka obce/mesta:  
Lukavica

  
Neogotický kostol:
Neogotický kostol postavený na mieste starého kostola s cenným oltárom.

Web stránka obce/mesta:  
Mošovce

  
Neogotický kostol Ev. a. v. cirkvi:
K ďalším výnimočnostiam obce bezosporu patrí obecná studňa, ktorá je pre svoju kvalitnú vodu stále využívaná a to napriek tomu, že obec má od roku 1954 vlastný vodovod. V obci je neogotický kostol Ev. a. v. cirkvi, pochádzajúci z r. 1794, prestavaný v r. 1911. Za pozornosť stojí v strede obce stojaca zvonica, ktorá patrila k už neexistujúcemu kostolu.

Web stránka obce/mesta:  
Kráľovce Krnišov

  
Neogotický rímsko-katolícky kostol:
Dominantou obce je starobylý neogotický rímsko-katolícky kostol s pôvodným čistým gotickým presbytériom a patrí medzi najkrajšie stavby z tohoto obdobia v regióne.

Web stránka obce/mesta:  
Janova Lehota

  
Neogotický tehlový neomietnutý Kostol sv. Juraja Mučeníka:
Neogotický tehlový neomietnutý Kostol sv. Juraja Mučeníka (2. pol. 19. st.) bol pôvodne pohrebnou kaplnkou majiteľov panstva Apponyiovcov. Portál kostola zdobí veľké lomené okno. Na pôvodnom hlavnom oltári je plastika patróna kostola - sv. Juraja (18. stor.). Na východnej strane kostola sa nachádza renesančná kaplnka (2. pol 17. stor). V kostole a na jeho nádvorí sú unikátne náhrobky rodiny Apponyiovcov.

Web stránka obce/mesta:  
Malinovo

  
Neorenesančný kostol sv. Kataríny Alexandrijskej:
V zápise z roku 1675 nachádzame údaje o barokovom kostole sv. Kataríny. Na mieste tohoto kostola bol postavený neorenesančný kostol sv. Kataríny Alexandrijskej v roku 1901.

Web stránka obce/mesta:  
Drietoma

  
Neskorobarokový rímskokatolícky Kostol sv. Mikuláša:
Neskorobarokový rímskokatolícky Kostol sv. Mikuláša (r. 1760) dal vystavať gróf Esterházy.

Web stránka obce/mesta:  
Jarovce

  
Neskorogotický kostol z 15. storočia:
Základnou kompozičnou osou obce je hlavná ulica, napojená úrovňovo na cestu I/50. Záver ulice tvorí pamiatkovo chránený neskorogotický kostol z 15. storočia s pristavenou drevenou zvonicou.

Web stránka obce/mesta:  
Bohúňovo

  
Neskorogotický rímsko-katolícky kostol narodenia Panny Márie:
Najcennejšou pamiatkou je neskorogotický rímsko-katolícky kostol narodenia Panny Márie, založený ako františkánsky koncom 15. storočia a v rokoch 1735-45 paulínmi po požiaroch zbarokizovaný. Zvlášť cenný je jeho interiér, zdobený vzácnymi stropnými maľbami a rezbárskymi prácami.

Web stránka obce/mesta:  
Vranov nad Topľou

  
Neskororenesančný kostol (ev.a.v.) z roku 1625:
Zo sakrálnych stavieb sa zachoval neskororenesančný kostol (ev.a.v.) z roku 1625 a v roku 1819 bol prestavaný na spôsob barokovo-klasicistických evanjelických tolerančných chrámov.

Web stránka obce/mesta:  
Dolná Strehová

  
Obraz Sťatie sv.Jána Krstiteľa:
Rímsko-katolícky kostol Sv.Jána Krstiteľa, vybudovaný na základoch pôvodnej gotickej baziliky, mimoriadne vzácny je centrálny obraz Sťatie sv.Jána Krstiteľa, najlepšia práca Vincenza Fischera.

Web stránka obce/mesta:  
Rimavská Sobota

  
Pamätná fara P.E.Dobšinského:
Pamätná fara P.E.Dobšinského, ktorý tu pôsobil ako ev.a.v. farár 24 rokov.

Web stránka obce/mesta:  
Drienčany

  
Piaristický kláštor:
Piaristický kláštor - baroková budova postavená v rokoch 1694-1713 získala neskoršími úpravami klasicistický ráz. V jeho kaplnke sa nachádza tabuľová maľba sv. Barbory z krídlového oltára a polychrómovaná drevorezba madony s dieťaťom, pochádzajúce z konca 15. stor.

Web stránka obce/mesta:  
Brezno

  
Pomník padlým v I. a II. svetovej vojne:
Pýchou obce je pomník padlým v I. a II. svetovej vojne, nachádzajúci sa na obecnom cintoríne.

Web stránka obce/mesta:  
Dlhá Ves

  
Pomníky - Božia Muka:
Pomníky - Božia Muka - rok 1798 - pamätník na turecký vpád a znak víťazstva kresťanstva nad tureckými vojskami.

Web stránka obce/mesta:  
Trenčianske Mitice

  
Rannogotický kostol sv. Margity:
Rannogotický kostol sv. Margity z polovice 13. storočia - kultúrna pamiatka - ojedinelý v súčasnosti už zreštaurovaný nástennými maľbami - freskami.

Web stránka obce/mesta:  
Turčianske Jaseno

  
Ranoempírový evanjelický a.v. kostol:
Ranoempírový evanjelický a.v. kostol z počiatku 19. storočia je oválny s výrazným obvodovým stĺporadím. Je unikátom tohoto druhu v strenej Európe. Základy kostola boli položené v r. 1785, dostavaný bol v r. 1801 zásluhou rodiny Príleských.

Web stránka obce/mesta:  
Zemianske Podhradie

  
Reformátsky kostol:
Kultúrno-historickými pamiatkami obce je aj reformátsky kostol z roku 1804.

Web stránka obce/mesta:  
Farná

  
Reformovaný kostol z roku 1306:
Obec má Reformovaný kostol postavený v roku 1306 posledná oprava bola v roku 1991 - treba vidieť.

Web stránka obce/mesta:  
Rašice

  
Rím. kat. barokový kostol Povýšenia sv. kríža:
Rím. kat. barokový kostol Povýšenia sv. kríža (1787).

Web stránka obce/mesta:  
Zvolenská Slatina

  
Rímsko - katolícky kostol:
Rímsko - katolícky kostol v Moldave nad Bodvou sa nachádza v historickom centre mesta. Dobové dokumenty potvrdzujú, že už pred rokom 1290 stál v Moldave murovaný kostol. Na jeho základoch bol v 15. storočí, za vlády kráľa Mateja Korvína vybudovaný kostol v gotickom štýle, ako košický Dóm Svätej Alžbety.

Pôvodne bol moldavský kostol trojloďový s dlhým presbytériom. Bočné svätyne sa čiastočne zlikvidovali pri barokovej prestavbe v poslednej tretine 18.storočia. Kostol je zasvätený Duchu Svätému, čo sa odráža aj v erbe mesta (holubica) a holubicu s rozprestretými krídlami vidieť aj nad hlavným oltárom. Tento je pseudogotický a pochádza z roku 1896. Veža kostola sa nachádza na západnej strane, má tri zvony. Vedľa veže z južnej strany sa nachádza prístavba kaplnky Božieho hrobu..

Významnú úlohu v protireformácii pripisujú legendy františkánskemu mníchovi Herkovi, ktorého miestne tradície dodnes spomínajú ako Herkó pátera. Podľa legiend neváhal postaviť sa na čelo vojakov so zbraňou v ruke a tak obracať na vieru protestantov. V kostole je jeho podobizeň vytesaná do kameňa s vyznačením roku smrti - 1686. Objekt je zapísaný v zozname kultúrnych pamiatok.

Web stránka obce/mesta:  
Moldava nad Bodvou

  
Rímsko - katolícky kostol Preblahoslavenej Panny Márie:
Medzi významné kultúrno - historické pamiatky v meste patrí rím. kat. kostol Preblahoslavenej Panny Márie. Je to neorománska trojloďová bazilika postavená roku 1901.

Web stránka obce/mesta:  
Vráble

  
Rímsko katolícky kostol Sv. Márie Magdalény:
Barokovo-klasický rímsko-katolícky kostol zasvätený sv. Márii Magdaléne.

Web stránka obce/mesta:  
Vyšný Medzev

  
Rímsko-katolícka kronika:
Starobylosť Turian dokazuje rímsko-katolícka kronika, ktorá uvádza, že pred rokom 1300 tu stál kostolík postavený v gotickom slohu. Najstaršie písomné záznamy sú zachované až z polovice 14.storočia z r. 1367.

Web stránka obce/mesta:  
Turany

  
Rímsko-katolícky gotický kostol:
Z kultúrnych pamiatok je kostol rim. katolícky - gotický z konca 13. storočia, barok. prestavaný v 17 a 18. storočí.

Web stránka obce/mesta:  
Držkovce

  
Rímsko-katolícky gotický kostol zo 14. storočia:
Rímsko-katolícky gotický kostol zo 14. storočia, neskôr barokovo prestavaný v 17. storočí.

Web stránka obce/mesta:  
Čoltovo

  
Rímsko-katolícky kostol:
Dominantnou obce je nielen prekrásna príroda, ale aj Rímskokatolícky kostol zasvätený Nanebovzatej Panne Márie, kto má uchované kroje, nosí ich pri všetkých cirkevných sviatkoch v obci.

Web stránka obce/mesta:  
Detvianska Huta

  
Rímsko-katolícky kostol:
Rímsko-katolícky kostol na Vámbéryho námestí bol postavený v románskom štýle a jeden z našich zdrojov ho po prvý raz uvádza v roku 1341. Bol viackrát prestavaný: v roku 1518 bola k nemu pristavaná bočná loď v neskorom gotickom štýle. Na prelome 18. a 19. storočia bol zrenovovaný v barokovom štýle.

Web stránka obce/mesta:  
Dunajská Streda

  
Rímsko-katolícky kostol:
Rímsko-katolícky kostol bol postavený v roku 1873.

Web stránka obce/mesta:  
Leváre

  
Rímsko-katolícky kostol:
Dominantou obce je rímsko-katolícky kostol, ktorý sa spomína už v roku 1487 ako veľmi starý. Nachádza sa v časti Obce Trubín.
Lovčická kaplnka, ktorá je pri vstupe do obce, pochádza z 18. storočia.

Web stránka obce/mesta:  
Lovčica Trubín

  
Rímsko-katolícky kostol:
Rímsko-katolícky kostol (1783).

Web stránka obce/mesta:  
Lučenec

  
Rímsko-katolícky kostol:
Rímsko-katolícky kostol v Budulove - bol postavený v miestnej časti mesta vzdialeného na 3 km, na mieste starého kostola. Tento bol počas zúrivých bojov na konci 2. svetovej vojny značne poškodený a preto zbúraný .
Posledná omša sa tu slúžila 8.12.1944. V roku 1991 bol položený základný kameň nového kostola. Na stavbu prispeli finančnými zbierkami farníci, mesto Moldava nad Bodvou, budulovskí rodáci z celého sveta a zahraniční sponzori. Významnú pomoc poskytol aj rodák z Budulova, kanonik István Kádasi, ktorý pôsobí v Budapesti. Architektom stavby je Michal Baník z Košíc. Kostol bol vysvätený 16. júla 1996.

Web stránka obce/mesta:  
Moldava nad Bodvou

  
Rímsko-katolícky kostol:
Dominantou obce je rímsko-katolícky kostol postavený Coburgovcami v neogotickom štýle na prelome 19. a 20. storočia.

Web stránka obce/mesta:  
Muráň

  
Rímsko-katolícky kostol:
Postavený bol v roku 1745 v pôvodnom barokovom slohu. Svätého Jána Nepomuckého za ochrancu a patróna obce si zvolili občania z úcty ku svojim moravským predkom a pravdepodobne i pod vplyvom moravskej tradície, ktorá ešte živo v tom čase rezonovala v tunajšom ľude.

Web stránka obce/mesta:  
Palárikovo

  
Rímsko-katolícky kostol:
Kostol rímsko-katolícky rom. z polovice 13. storočia, prestavaný 1750 do formy rotundy, rom. nástenné maľby, interiér barokový, zvonica baroková z 1750.

Web stránka obce/mesta:  
Šivetice

  
Rímsko-katolícky kostol narodenia Panny Márie:
Dominantou obce je novopostavený rímsko-katolícky kostol narodenia Panny Márie.

Web stránka obce/mesta:  
Raslavice

  
Rímsko-katolícky kostol sv. Margity:
Rímsko-katolícky kostol sv. Margity.

Web stránka obce/mesta:  
Šaľa

  
Rímsko-katolický kostol sv. Ondreja:
Najväčšou historickou budovou mesta je rím.-kat. kostol sv. Ondreja na Námestí mieru. Bol dostavaný v roku 1868 v neorománskom slohu a neskôr viackrát rekonštruovaný. Oltárny priestor zvýrazňuje obraz sv. Ondreja od A. Kamínka z roku 1937.

Web stránka obce/mesta:  
Krásno nad Kysucou

  
Rímsko-katolícky kostol Sv.Františka Serafínskeho:
Rímsko-katolícky kostol Sv. Fantiška Serafínskeho. Nachádzajú sa v ňom reštaurované gotické nástenné maľby zo 14. storočia, bočný oltár Panny Márie z roku 1512 a krstiteľnica - zaraďuje sa do okruhu diel Majstra Pavla z Levoče. Je tu tiež obraz od J.B.Klemensa z r. 1871.

Web stránka obce/mesta:  
Poniky

  
Rímsko-katolícky kostol Sv.Jána Krstiteľa:
Rímsko-katolícky kostol Sv.Jána Krstiteľa, vybudovaný na základoch pôvodnej gotickej baziliky, mimoriadne vzácny je centrálny obraz Sťatie sv.Jána Krstiteľa, najlepšia práca Vincenza Fischera .

Web stránka obce/mesta:  
Rimavská Sobota

  
Rímsko-katolický kostol z 13. storočia:
Kostol rímsko-katolícky, ranogotický z konca 13.storočia.

Web stránka obce/mesta:  
Sučany

  
Rímsko-katolícky kostol z 13.storočia:
V obci sa nachádza národná kultúrna pamiatka a to rímsko-katolícky kostol z 13.storočia.

Web stránka obce/mesta:  
Muránska Dlhá Lúka

  
Rímskokatolícky farský kostol zasvätený sv. Martinovi:
Rímskokatolícky farský kostol zasvätený sv. Martinovi, postavený v prvej polovici 13. storočia.

Web stránka obce/mesta:  
Hontianske Nemce

  
Rímskokatolícky kostol Nanebovzatia Panny Márie:
Rímskokatolícky kostol Nanebovzatia Panny Márie, pôvodne romantický tehlový z polovice 13. storočia, s vysokou štíhlou vežou a priľahlou budovou fary patril medzi dominanty obce. V súčasnosti prebieha veľká rekonštrukcia interiéru kostola, výmena podlahy, elektrifikácie, nové podlahové kúrenie, figurálna výzdoba, liturgické zariadenie, obnova oltára a sôch. Kostol bude vyzdobený novými maľbami.
To všetko privíta veriacich v krátkej dobe, po rekonštrukcii chrámu.

Web stránka obce/mesta:  
Malženice

  
Rímskokatolícky kostol sv. Bartolomeja:
Z kultúrno - historických pamiatok je významný aj rímskokatolícky kostol sv. Bartolomeja, pochádzajúci z roku 1736-1743, postavený na mieste starého, spomínaného v roku 1560. Historicky hodnotná je aj budova fary. Je to baroková stavba z 18. storočia s klasicistickou fasádou.

Web stránka obce/mesta:  
Veselé

  
Rímskokatolícky Kostol sv. Františka Serafína:
Cirkevné obrady sa konajú v rímskokatolíckom Kostole sv. Františka Serafína (r. 1910, ktorý je historizujúcou stavbou s neorománskymi prvkami. Jednoloďový priestor je zakončený polkruhovým presbytériom, zaklenutým valenou klenbou s lunetami. Interiér je pôvodný. Fasáda je členená pilastrami a pristavaná veža ihlanovito zakončená.

Web stránka obce/mesta:  
Kalinkovo

  
Rímskokatolícky Kostol sv. Jána Krstiteľa:
Na cintoríne je rímskokatolícky Kostol sv. Jána Krstiteľa (r. 1614).

Web stránka obce/mesta:  
Slovenský Grob

  
Románska rotunda sv. Juraja:
Románska rotunda sv. Juraja je najstaršia zachovaná stavebná pamiatka v Skalici. Pochádza pravdepodobne zo zač. 13. stor., kedy tvorila súčasť hradiska na vyvýšenine severného okraja mesta. V interiéri sa z obdobia gotiky zachovali fragmenty nástenných malieb, ktoré zobrazujú motív z legendy o sv. Jurajovi.
V roku 1970 bola vyhlásená za národnú kultúrnu pamiatku. Dnes je tu umiestnená stála expozícia Záhorského múzea.

Web stránka obce/mesta:  
Skalica

  
Románsky kostol:
Starý zámok je pôvodne románsky kostol postavený na začiatku 13. storočia, ktorý bol v polovici 16. storočia začlenený do fortifikačného systému mesta Banská Štiavnica a prestavaný na protitureckú pevnosť v štýle renesancie. Posledným významným stavebným zásahom bola prestavba hradnej veže v barokovom duchu.

Web stránka obce/mesta:  
Banská Štiavnica

  
Románsky kostol sv. Alžbety:
Dominantnou kostola je unikátny architektonický skvost - románsky kostol sv. Alžbety pochádzajúci zo 40-tych rokov 13. storočia. Je postavený z pálených tehál bez vonkajšej omietky, vďaka čomu je jeho červeno-tehlový vzhľad neprehliadnuteľný. Románsky charakter stavby sa časom zmenil, časť kostola bola dokončená v gotickom štýle, a v hlavne interiéri kostola sú badateľné aj barokové prvky (klenby).

Web stránka obce/mesta:  
Kaplna

  
Socha sv.Trojice:
V centre mesta návštevníkov upúta pohľad na Námestie sv. Trojice so sochou sv. Trojice.

Web stránka obce/mesta:  
Šaľa

  
Spišská Kapitula:
Spišská Kapitula (493 m n.m.) je architektonický komplex obohnaný hradbami a malými baštami postavený ako sídlo cirkevnej správy (prepošstva a od roku 1776 spišského biskupstva) a cirkevných škôl. Dominantou je katedrála sv. Martina s pristavanou kaplnkou Zápoľských. V katedrále sa nachádza veľké množstvo umeleckých diel - oltáre, plastiky, fresky, pamätníky veľmožov, atď. Biskupská rezidencia a sídla kanonikov tvoria ulicu na východnej strane komplexu.

Web stránka obce/mesta:  
Spišské Podhradie

  
Staroveký evanjelický kostol:
Obec uchováva staroveký evanjelický kostol postavený v gotickom slohu so vzácnymi nástennými maľbami s náboženským motívom, ktoré pochádzajú s dvoch období z konca 14. a 15. storočia. Pripisujú sa domácej maliarskej dielni, ktorá sa formovala pod vplyvom talianskej maliarskej školy.

Pri vstupe Vás očarí krása nástenných malieb, oltár a kazateľnica. Po vyhotovení a umiestnení nových lavíc (na náklady obce) sa po viacročnej oprave v roku 1994 konala vysviacka evanjelického kostola za prítomnosti významných osobností cirkvi, generálneho biskupa Pavla Uhorskaia.

Web stránka obce/mesta:  
Kyjatice

  
Sväté schody:
Medzi najcennejšie a najnavštevovanejšie pamiatky v meste patrí františkánsky kostol, ktorý je zasvätený Nepoškvrnenému Počatiu Panny Márie, v ktorom sa nachádzajú aj sväté schody.
(Prípadnú návštevu si treba dohodnúť na Farskom úrade (č.t. 034/772 21 89).)

Web stránka obce/mesta:  
Malacky

  
Štylizovaný Evanjelický kostol:
Štylizovaný Evanjelický kostol postavený v neo-románskom štýle sa nachádza na Hlavnej ulici. Bol postavený v roku 1937. Do obdobia odovzdania nového kostola slúžil evanjelický kostol aj reformovanej cirkvi na uskutočnenie bohoslužieb.

Web stránka obce/mesta:  
Dunajská Streda

  
Trojičný stĺp:
V časti obce bývalé Korytné je Trojičný stĺp.

Web stránka obce/mesta:  
Podolie

  
Významná pamiatka obce Príbelce : evanjelický a. v. kostol:
Dominantnou kultúrnou pamiatku obce Príbelce je evanjelický a. v. kostol.

Web stránka obce/mesta:  
Príbelce

  
Zvonica:
Za pozornosť stojí v strede obce stojaca zvonica, ktorá patrila k už neexistujúcemu kostolu.

Web stránka obce/mesta:  
Kráľovce Krnišov

  
Zvonica:
Zvonica - 19. storočie, zvon z roku 1738 - zvonolejár E. Christelli z Bratislavy.

Web stránka obce/mesta:  
Trenčianske Mitice

  
Zvonica - umieráčik:
Nad cestou pod kostolom stojí zvonica - umieráčik z 18. storočia, ktorého hlas bolo počuť v čase moru, cholery a podobných nešťastí.

Web stránka obce/mesta:  
Čachtice

  
Živčáková - svetoznáme pútnické miesto:
Živčáková - svetoznáme pútnické miesto dostupné z obce Korňa, resp. Turzovka.

Web stránka obce/mesta:  
Čadca

  
„Venuša“ z Dolnej Stredy:
História obce však siaha podľa archeologických nálezov do obdobia pred našim letopočtom, čoho dôkazom je i soška, tzv.„Venuša“ z Dolnej Stredy. Svedectvo osídlenia dosvedčuje pohrebisko z 11. stor.

Web stránka obce/mesta:  
Dolná Streda
Info:
         e-mail: trade@ba.psg.sk
         tel.: 00421-903447629, 00421-650340155
   
Atrakcie
      
E-mailujte nám
 
domov

hore