www.tourist-channel.sk - Tourist-Channel :: Dravé šelmy Slovenska
Tourist-Channel Slovakia: New homepage!
Test
22.02.2024
Kliknite a pozrite si Hit na dnes!Kliknite a pozrite si Hit na tento týždeň!Klknite a pozrite si Hit na tento mesiac!Kliknite a pozrite si Hit na tento rok!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!

  
english

  english« « pridaj nový článok « «

 
Ochrana dravcov na Slovensku - RPS
 
 
  Sme mimovládna organizácia, občianske združenie.
Poslaním našej organizácie Ochrana dravcov na Slovensku (RPS) je prispievať k ochrane biodiverzity s osobitným zreteľom na ochranu dravcov, sov a ich biotopov v súlade s princípmi trvalo udržateľného rozvoja. Výskumu a ochrane voľne žijúcich dravých vtákov a sov na celom území Slovenska sa venujeme už od roku 1975.
Viac informácií nájdete na našej webovej stránke www.dravce.sk

Svoju činnosť realizujeme prostredníctvom členov a sympatizantov na celom Slovensku. Je ňou:

+ Monitoring:
- sledujeme rozšírenie a populačné trendy dravcov a sov na Slovensku,
- kontrolujeme produktívnosť hniezdiacich párov,
- pre zvýšenie úrovne poznatkov využívame krúžkovanie mláďat a vysielačky,
- pozornosť venujeme negatívnym faktorom, ohrozujúcim dravé vtáky,
- skúmame potravnú ekológiu dravcov a sov,
- sledujeme územia významné pre dravce a sovy (potravné, hniezdne, odpočinkové),
- prispievame k zvýšeniu poznatkov z oblasti genetiky prostredníctvom odberu krvných vzoriek na analýzu DNA,
- venujeme sa výskumu druhov, ktoré sú pre dravce dôležité ako stavitelia hniezd (straka, havran, krkavec),
- modernú techniku (fotopasce, kamery, dataloggery) využívame k získaniu unikátnych údajov o priebehu hniezdenia, parametroch prostredia, hniezdnej ekológii.

+ Praktická ochrana
- vytvárame hniezdne príležitosti pre dravce a sovy (inštalácia a údržba búdok a hniezdnych podložiek, stabilizácia prirodzených hniezd),
- zachraňujeme hniezda ohrozené hospodárskymi prácami,
- strážime hniezda vzácnych druhov a ohrozené hniezda (fyzické stráženie, fotopasce, kamery),
- v spolupráci s energetickými spoločnosťami prispievame k ekologizácii siete elektrických vedení a ochrane vtáctva pred zásahmi elektrickým prúdom či nárazmi do vedení,
- venujeme sa prevencii, odhaľovaniu a riešeniu nelegálnych aktivít, ktorých obeťou sú vtáky,
- zabezpečujeme prevzatie opustených mláďat a ich adopciu do náhradných hniezd,
- realizujeme prevoz zranených živočíchov na odborné vyšetrenie a rehabilitáciu,
- návratom sysľa pasienkového do krajiny zlepšujeme potravnú ponuku pre dravce,
- pomáhame pri ochrane významných území pre hniezdenie a odpočinok dravcov a sov.

+ Vzdelávanie
- organizujeme ekovýchovné aktivity ako prednášky, školenia, exkurzie, infostánky,
- poskytujeme odborné poradenstvo,
- vydávame časopis Dravce a sovy, brožúry, letáky, nálepky, plagáty,
- informujeme prostredníctvom médií, vydávame tlačové správy, publikujeme články, zverejňujeme príspevky na Facebook a web stránku,
- študentom pomáhame so spracovaním tém a záverečných prác,
- venujeme sa vzdelávaniu a zvyšovaniu odbornej úrovne našich členov.

+ Spolupráca s cieľovými skupinami:
- poľovníci,
- užívatelia pôdy,
- horolezci,
- polícia,
- mimovládne organizácie,
- štátni úradníci.

+ Príprava strategických dokumentov
- presadzujeme legislatívne zmeny na zlepšenie ochrany prírody,
- zapájame sa do prípravy strategických dokumentov ochrany prírody (programy venované záchrane druhov, Program rozvoja vidieka a Agro-environmentálne schémy, medzinárodné dohovory a z nich vyplývajúce záväzky),
- poskytujeme poradenskú a konzultačnú činnosť pre MŽP SR a Štátnu ochranu prírody SR,
- vstupujeme do správnych konaní vo veciach usmerňovania ľudských aktivít (vyhlasovanie ochranných zón okolo hniezd, záchrana významných biotopov, žiadosti o výnimky zo zakázaných činností),
- rozvoj spolupráce s cieľovými skupinami (poľovníci, užívatelia pôdy, lesníci, mestá a obce, horolezci a pod.), ďalšími mimovládnymi organizáciami a so štátnou správou,
- príprava, resp. úprava legislatívnych predpisov, zabezpečovanie a kontrola ich rešpektovania a uplatňovania v praxi, participácia v procesoch správnych konaní.

História
SVODAS - Skupinu pre výskum a ochranu dravcov a sov (ako predchodcu RPS) založil v roku 1975 a do roku 1996 aj viedol jeden z najvýznamnejších slovenských odborníkov na dravé vtáky Mgr. Štefan Danko. Od roku 1975 vydávala Československá Skupina ročne dva obežníky a o činnosti informovala každoročne v správach za jednotlivé roky. Hlavnými úlohami výskumu boli: inventarizácia hniezdnych párov dravcov a sov, ich populačná dynamika, krúžkovanie a zber vývržkov. Prvé obežníky boli vyrábané v Michalovciach cyklostylovou cestou (spôsob množenia na blanu), od roku 1980 sa cez východočeskú pobočku ČOS vydávali tlačené Zprávy, ktoré sa v roku 1986 pretransformovali do časopisu Buteo.

Od roku 1993 po rozdelení Československa sa rozdelila aj Československá SVODAS na českú a slovenskú. V slovenskej skupine pokračovali v publikovaní správ o činnosti traja tzv. krajskí koordinátori (Danko, Karaska, Chavko). Posledná správa za Skupinu v Buteu bola publikovaná za rok 1994, za rok 1995 už v Tichodrome.

V roku 1999 sme sa zaregistrovali ako občianske združenie v registri Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Názov Ochrana dravcov na Slovensku používame od roku 2004. Oficiálny skrátený názov RPS vychádza z anglického názvu – Raptor Protection of Slovakia. Našimi členmi a sympatizantmi sú profesionálni i dobrovoľní ochrancovia prírody, odborníci, ako i aktívni a nadaní študenti vysokých škôl s prírodovedným zameraním.

 
 
«    späť ...
 
 
 
 
tlač Vytlačiť obsah tejto stránky na tlačiareň.
,
uprav 
autor: Martina Badidová       (1108)
 
Dnes má meniny: Meniny pre SR na WWW.Tourist-Channel.sk