Test
29.05.2024
Kliknite a pozrite si Hit na dnes!Kliknite a pozrite si Hit na tento týždeň!Klknite a pozrite si Hit na tento mesiac!Kliknite a pozrite si Hit na tento rok!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!
Meniny pre SR na WWW.Tourist-Channel.sk   

english

magyarul

Atrakcie krajín strednej Európy


Významní rodáci:
  
Adam Adamovic:
Adam Adamovic, slovenský vlastenec, ktorý padol 11. apríla 1945 pri oslobodzované Francúzska pri meste Dunkerque.

Web stránka obce/mesta:  
Bošáca

  
Aladár Richter:
V meste sa narodili básnik Mihály Tompa, najvýznamnejší uhorský sochár tej doby Štefan Ferenczy, Aladár Richter, významný botanik, Lujza Blahová, speváčka a herečka.

Web stránka obce/mesta:  
Rimavská Sobota

  
Andrej Kmeť:
V r. 1873-78 v obci pôsobil archeológ, botanik, etnograf Andrej Kmeť.

Web stránka obce/mesta:  
Kráľovce Krnišov

  
Antal Khín:
Učiteľ Antal Khín je zakladateľom Žitnoostrovského múzea a je autorom viacerých štúdií o cechu rybárov a rybárstve na Žitnom ostrove.

Web stránka obce/mesta:  
Šamorín

  
August Horislav KRČMÉRY:
August Horislav KRČMÉRY (1822-1891) - kňaz, národný buditeľ (štúrovec), literát, zberateľ ľudových piesní.

Web stránka obce/mesta:  
Hronsek

  
August Horislav Škultéty:
16. septembra 1862 tu bolo založené Slovenské ev.a.v. gymnázium. Prvá úplná slovenská stredná škola v celej histórii Slovákov, na ktorej sa vo všetkých predmetoch vyučovalo a od r. 1868 aj maturovalo v materinskom jazyku.

Ako činovníci a profesori pôsobili v ňom významní predstavitelia nášho národa Štefan Marko Daxner, Ján Francisci, Július Botto, Samuel Ormis, August Horislav Škultéty, PhDr. Ivan Branislav Zoch a ďalší. V r. 1874 bolo gymnázium násilne zatvorené.

Web stránka obce/mesta:  
Revúca

  
Básnik Vojtech Mihálik:

Web stránka obce/mesta:  
Dolná Streda

  
Doc. Dr. Karol Kahoun, CSc.:
Svetlo dňa tu zazrela aj Dr. Ema Kahouncová, CSc. autorka úspešných národopisných monografií a jej brat doc. Dr. Karol Kahoun, CSc. Títo rodáci žijú v Bratislave.

Web stránka obce/mesta:  
Boleráz

  
Dr. Ema Kahouncová, CSc.:
Svetlo dňa tu zazrela aj Dr. Ema Kahouncová, CSc. autorka úspešných národopisných monografií.

Web stránka obce/mesta:  
Boleráz

  
Eduard Šandorfi-Škrabánek:
Eduard Šandorfi-Škrabánek, rímskokatolícky kňaz, národný buditeľ, ľudový liečiteľ a redaktor časopisov Kresťan, Posol sv. Antona, Listy sv. Antona. Pamätná tabuľa sa nachádza v budove bývalej ĽŠU.

Web stránka obce/mesta:  
Bošáca

  
Etnograf Ján Čaplovič:
Etnograf Ján Čaplovič sa v Príbelciach narodil.

Web stránka obce/mesta:  
Príbelce

  
Frico Kafenda:
Hudobný skladateľ Frico Kafenda (1883-1963).

Web stránka obce/mesta:  
Mošovce

  
Gabriel Paulík:
Na farskej budove, ktorá patrí medzi najstaršie v okrese je umiestnená pamätná tabuľa, ktorou si pripomíname, že v rokoch 1844 až 1882 pôsobil v našej obci Gabriel Paulík - miestny farár, národný buditeľ, uvedomelý Slovák a priekopník včelárstva na Slovensku. Pochovaný je na miestnom starom cintoríne.

Web stránka obce/mesta:  
Palárikovo

  
Generál Štefan Jurech:
Generál Štefan Jurech, veliteľ vzdušných zbraní Slovenskej armády, ktorého popravili pre protifašistickú činnosť v r. 1945 v Berlíne. Ich mená si pripomíname na Pamätníku SNP pred ZŠ a na pamätných tabuliach na priečelí obecného úradu.

Web stránka obce/mesta:  
Bošáca

  
Helena Rampáková:
Helena Rampáková - herečka SND.

Web stránka obce/mesta:  
Klenovec

  
Imre Madácha (21.1.1823):
Dolná Strehová je rodiskom Imre Madácha (21.1.1823), autora vynikajúceho literárneho diela Tragédie človeka.

Web stránka obce/mesta:  
Dolná Strehová

  
István Gyöngyösi:
Básnikom a kapitánom blžského hradu bol István Gyöngyösi - svetský básnik staršej maďarskej barokovej literatúry. Jeho najvýznamnejším dielom je "Marssal társalkodó Murányi Vénusz".

Web stránka obce/mesta:  
Veľký Blh

  
István Németh – Šamorínsky:
Hudobný skladateľ István Németh – Šamorínsky.

Web stránka obce/mesta:  
Šamorín

  
István Tallós - Prochászka:
Maliar István Tallós - Prochászka.

Web stránka obce/mesta:  
Šamorín

  
Ivan Krasko:
Okrem toho je tu aj pamätný dom významného básnika, národného umelca Ivana Krasku (12.7.1876-3.3.1958), ktorý sa tu narodil a je tu aj pochovaný.

Web stránka obce/mesta:  
Lukovištia

  
J.Ľ.Holuby:
Pamätný dom Houby-Rizner je venovaný dvom významným osobnostiam, ktoré pôsobili v obci. J.Ľ.Holuby tu účinkoval ako evanjelický farár v r. 1861 až 1919. Okrem svojho povolania venoval sa archeológii, botanike a etnografii. Zbieral ľudové piesne, zvyky, porekadlá a preštudoval archeologicky a botanicky celú Bošácku dolinu a okolie.

Web stránka obce/mesta:  
Zemianske Podhradie

  
Ján Bahýľ:
Ján Bahýľ (vynálezca vrtuľníka).

Web stránka obce/mesta:  
Zvolenská Slatina

  
Ján Francisci:
16. septembra 1862 tu bolo založené Slovenské ev.a.v. gymnázium. Prvá úplná slovenská stredná škola v celej histórii Slovákov, na ktorej sa vo všetkých predmetoch vyučovalo a od r. 1868 aj maturovalo v materinskom jazyku.

Ako činovníci a profesori pôsobili v ňom významní predstavitelia nášho národa Štefan Marko Daxner, Ján Francisci, Július Botto, Samuel Ormis, August Horislav Škultéty, PhDr. Ivan Branislav Zoch a ďalší. V r. 1874 bolo gymnázium násilne zatvorené.

Web stránka obce/mesta:  
Revúca

  
Ján Kollár:
Najvýznamnejším z rodákov je veľký básnik Slovanov, filozof a evanjelický kazateľ Ján Kollár (1793-1852), ktorý svojou básnickou skladbou Slávy dcera nesmrteľne vstúpil najmenej do dvoch národných literatúr. Slávy dcera účinkovala na vtedajšie i neskoršie pokolenia národovcov a vlastencov ako východisko i motív zároveň. V pôvodine a v prekladoch prenikla aj do širšieho slovanského a neslovanského sveta a naveky preslávila svojho tvorcu.

Web stránka obce/mesta:  
Mošovce

  
Ján Kusenda:
Ján Kusenda, organizátor a účastník prvomájového zhromaždenia v Liptovskom sv. Mikuláši za uznanie práv slovenského národa.

Web stránka obce/mesta:  
Bošáca

  
Ján Rimaj:
V 16. a 17. storočí tu pôsobil Ján Rimaj, ktorý písal básne po slovensky i po maďarsky.

Web stránka obce/mesta:  
Dolná Strehová

  
Ján Severíni:
V Dolnej Strehovej sa narodil aj Ján Severíni, predchodca slovenského osvietenstva.

Web stránka obce/mesta:  
Dolná Strehová

  
Ján SIMONIDES:
Ján SIMONIDES (1648-1708) - kňaz, galejník, pedagóg, literát.

Web stránka obce/mesta:  
Hronsek

  
Janko Jesenský:
Dom, kde žil a tvoril spisovateľ Janko Jesenský.

Web stránka obce/mesta:  
Bánovce nad Bebravou

  
Janko Matúška (1821-1877):
Janko Matúška (1821-1877) básnik a spisovateľ, ktorého báseň "Nad Tatrou sa blýska, hromy divo bijú" je dnes textom štátnej hymny.

Web stránka obce/mesta:  
Dolný Kubín

  
Jaskyniar Ján Majka:
Obec je rodiskom jaskyniara Jána Majku (obyvateľa jaskyne Domica).

Web stránka obce/mesta:  
Dolná Streda

  
Jozef Luňáček:
V r. 1844-1911 tu pôsobil prírodovedec Jozef Luňáček.

Web stránka obce/mesta:  
Kráľovce Krnišov

  
Jozef MELCER:
Jozef MELCER (1800-1854) - kňaz, národný buditeľ, autor nábožných piesní.

Web stránka obce/mesta:  
Hronsek

  
Július Botto:
16. septembra 1862 tu bolo založené Slovenské ev.a.v. gymnázium. Prvá úplná slovenská stredná škola v celej histórii Slovákov, na ktorej sa vo všetkých predmetoch vyučovalo a od r. 1868 aj maturovalo v materinskom jazyku.

Ako činovníci a profesori pôsobili v ňom významní predstavitelia nášho národa Štefan Marko Daxner, Ján Francisci, Július Botto, Samuel Ormis, August Horislav Škultéty, PhDr. Ivan Branislav Zoch a ďalší. V r. 1874 bolo gymnázium násilne zatvorené.

Web stránka obce/mesta:  
Revúca

  
Karol Salva:
Karol Salva - vydavateľ, publicista a význ. slov. národovec.

Web stránka obce/mesta:  
Klenovec

  
Karol Strmeň:
Karol Strmeň, vlastným menom Karol Bekéni (9.4.1921 - 21.10.1994), patrí medzi významných predstaviteľov zahraničného exilu katolíckej moderny. Bol to básnik, prekladateľ, novinár, pedagóg, literárny kritik, rečový fenomén a vysokoškolský profesor.
V základnej škole, ktorá nesie jeho meno je zriadená stála expozícia jeho literárneho diela.

Web stránka obce/mesta:  
Palárikovo

  
Károly Kuns:
Ornitológ Károly Kuns, ktorého hodnotná zbierka je súčasťou Maďarského národného múzea.

Web stránka obce/mesta:  
Šamorín

  
Katolický teológ Juraj Holček:
Z významnejších osôb rodákov z Budmeríc - treba uviesť buditeľa, katolického teológa Juraja Holčeka /1811-1869/.

Web stránka obce/mesta:  
Budmerice

  
Kpt. Ján Ráš:
Kpt. Ján Ráš hrdina SNP /1913-1944/.

Web stránka obce/mesta:  
Budmerice

  
Ľ.V.Rizner:
Ľ.V.Rizner (1849-1913) tu pôsobil ako učiteľ a celý svoj život venoval spisovateľskej a ľudovovýchovnej práci. Je zakladateľom slovenskej bibliografie.

Web stránka obce/mesta:  
Zemianske Podhradie

  
Ladislav Bartolomeides:
Ladislav Bartolomeides - významný osvietenec, historik, geograf a ev. farár.

Web stránka obce/mesta:  
Klenovec

  
Ladislav Mňačko:
Miestny cintorín je aj posledným miestom odpočinku jedného z najvýznamnejších slovenských žurnalistov a literátov súčasnosti Ladislava Mňačka.

Web stránka obce/mesta:  
Lukovištia

  
Ľudovít Bránsky:
Ľudovít Bránsky, akademický maliar.

Web stránka obce/mesta:  
Bošáca

  
Lujza Blahová:
V meste sa narodila Lujza Blahová, speváčka a herečka.

Web stránka obce/mesta:  
Rimavská Sobota

  
M.A.Bazovský:
Turany sú rodiskom viacerých významných osobností, najznámejších je M.A.Bazovský - akademický maliar.

Web stránka obce/mesta:  
Turany

  
Mária Bancíková:
Mária Bancíková- nár. umelkyňa, herečka SND.

Web stránka obce/mesta:  
Klenovec

  
Mária Ďuríčková:
Mária Ďuríčková (spisovateľka).

Web stránka obce/mesta:  
Zvolenská Slatina

  
Michal Jakabšic:
Michal Jakabšic - akademický maliar.

Web stránka obce/mesta:  
Klenovec

  
Mihály Tompa:
V meste sa narodil básnik Mihály Tompa.

Web stránka obce/mesta:  
Rimavská Sobota

  
Mikuláš Moyzes:
Mikuláš Moyzes (hudobný skladateľ).

Web stránka obce/mesta:  
Zvolenská Slatina

  
Miroslav Anton Húska:
Národopisec Miroslav Anton Húska.

Web stránka obce/mesta:  
Liptovský Michal

  
P.O.Hviezdoslav (1849-1921):
V meste pôsobili viaceré osobnosti slovenskej kultúry a vzdelanosti, P.O.Hviezdoslav (1849-1921) jeden z najvýznamnejších slovenských básnikov.

Web stránka obce/mesta:  
Dolný Kubín

  
Pamätná fara P.E.Dobšinského:
Pamätná fara P.E.Dobšinského, ktorý tu pôsobil ako ev.a.v. farár 24 rokov.

Web stránka obce/mesta:  
Drienčany

  
Pamätná tabuľa spisovateľa Ľudovíta Kubániho:
Pamätná tabuľa spisovateľa Ľudovíta Kubániho (16.10.1830 - 29.11.1869).

Web stránka obce/mesta:  
Horné Záhorany

  
Pavel Koniar:
Pavel Koniar - významný zoológ a biológ.

Web stránka obce/mesta:  
Klenovec

  
Pavol Emanuel Dobšinský:
Obec je rodiskom národného dejateľa, spisovateľa a zberateľa prostonárodných slovenských povestí Pavla Emanuela Dobšinského (16.marec 1828 - 22. október 1885). V jeho dome je v súčasnosti zriadená pamätná izba s osobnými predmetmi z pozostalostí venovanej obci rodinou Čajakovou. Prof. Ján Čajak ml., spisovateľ a zaslúžilý umelec, potomok P. Dobšinského sa stal do roku 1970 čestným občanom Slavošoviec. Pri príležitosti 100. výročia bola na priečelí budovy odhalená pamätná tabuľa a v roku 1970 pomník v areáli základnej školy, ktorá nesie jeho meno.

Web stránka obce/mesta:  
Slavošovce

  
Pavol Jozeffy:
Pavol Jozeffy.

Web stránka obce/mesta:  
Tisovec

  
PhDr. Ivan Branislav Zoch:
16. septembra 1862 tu bolo založené Slovenské ev.a.v. gymnázium. Prvá úplná slovenská stredná škola v celej histórii Slovákov, na ktorej sa vo všetkých predmetoch vyučovalo a od r. 1868 aj maturovalo v materinskom jazyku.

Ako činovníci a profesori pôsobili v ňom významní predstavitelia nášho národa Štefan Marko Daxner, Ján Francisci, Július Botto, Samuel Ormis, August Horislav Škultéty, PhDr. Ivan Branislav Zoch a ďalší. V r. 1874 bolo gymnázium násilne zatvorené.

Web stránka obce/mesta:  
Revúca

  
Pomník básnika a akademika Gergelya Czuczora:
Pomník básnika a akademika Gergelya Czuczora, rodáka obce Andovce, odhalený v roku 1998.

Web stránka obce/mesta:  
Andovce

  
Prof. Augustín Nádaský:
Prof. Augustín Nádaský, SDB, pedagóg a významný búdateľ v oblasti dejín literatúry a literárnej vedy.

Web stránka obce/mesta:  
Šelpice

  
Prof. Ing. Dr. Peter Danišovič:
Rodákom z obce je prof. Ing. Dr. Peter Danišovič, Dr.h.c. známy a úspešný staviteľ našich vodných diel.

Web stránka obce/mesta:  
Boleráz

  
Prof. Ján Kulich:
Prof. Ján Kulich (akad. Sochár).

Web stránka obce/mesta:  
Zvolenská Slatina

  
Prof. ThDr. Jozef M.Heriban:
Rodákom z obce je Prof. ThDr. Jozef M.Heriban, SDB, misionár, literát a pedagóg.

Web stránka obce/mesta:  
Šelpice

  
Prvý slovenský poslanec v uhorskom sneme ThDr. Ferdinand Juriga:
Tu pôsobil ako farár i prvý slovenský poslanec v uhorskom sneme ThDr. Ferdinand Juriga.

Web stránka obce/mesta:  
Dolná Streda

  
Rinaldo Oláh:
Rinaldo Oláh (huslista a primáš).

Web stránka obce/mesta:  
Zvolenská Slatina

  
Rodisko Ľ.Štúra a A. Dubčeka:
Neďaleko je Uhrovec - rodisko Ľ.Štúra a A. Dubčeka (v ich rodnom dome je zriadené múzeum).

Web stránka obce/mesta:  
Bánovce nad Bebravou

  
Samo Chalupka:
V obci pôsobil básnik Samo Chalupka.

Web stránka obce/mesta:  
Gemerské Teplice

  
Samuel Ormis:
16. septembra 1862 tu bolo založené Slovenské ev.a.v. gymnázium. Prvá úplná slovenská stredná škola v celej histórii Slovákov, na ktorej sa vo všetkých predmetoch vyučovalo a od r. 1868 aj maturovalo v materinskom jazyku.

Ako činovníci a profesori pôsobili v ňom významní predstavitelia nášho národa Štefan Marko Daxner, Ján Francisci, Július Botto, Samuel Ormis, August Horislav Škultéty, PhDr. Ivan Branislav Zoch a ďalší. V r. 1874 bolo gymnázium násilne zatvorené.

Web stránka obce/mesta:  
Revúca

  
Socha Ľ. Štúra:
Socha Ľ. Štúra s kamenným figurálnym reliéfom.

Web stránka obce/mesta:  
Baďan

  
Spevák SND František Benkovský:
Pýchou obce bol i spevák SND František Benkovský.

Web stránka obce/mesta:  
Dolná Streda

  
Stano Dusík:
V galérii rodákov nemožno nespomenúť akademického maliara a literáta Stana Dusíka žijúceho vo Florencii a jeho brata Jozefa, pedagóga a úspešného grafika, ktorý tvorí a žije v rodisku.

Web stránka obce/mesta:  
Boleráz

  
Štefan Ferenczy:
V meste sa narodil najvýznamnejší uhorský sochár tej doby Štefan Ferenczy.

Web stránka obce/mesta:  
Rimavská Sobota

  
Štefan Krčméry:
literárny kritik, historik a básnik Štefan Krčméry (1892-1955).

Web stránka obce/mesta:  
Mošovce

  
Štefan Marko Daxner:
16. septembra 1862 tu bolo založené Slovenské ev.a.v. gymnázium. Prvá úplná slovenská stredná škola v celej histórii Slovákov, na ktorej sa vo všetkých predmetoch vyučovalo a od r. 1868 aj maturovalo v materinskom jazyku.

Ako činovníci a profesori pôsobili v ňom významní predstavitelia nášho národa Štefan Marko Daxner, Ján Francisci, Július Botto, Samuel Ormis, August Horislav Škultéty, PhDr. Ivan Branislav Zoch a ďalší. V r. 1874 bolo gymnázium násilne zatvorené.

Web stránka obce/mesta:  
Revúca

  
Štefan Marko Daxner:
Štefan Marko Daxner.

Web stránka obce/mesta:  
Tisovec

  
Štefan Moyzes:
Obyvatelia okrem poľnohospodárstva vozili zo Šintavy do Nového Mesta n/V soľ. Najvýznamnejšou osobnosťou v dejinách obce bol Štefan Moyzes, zakladateľ a prvý predseda Matice slovenskej, banskobystrický biskup a bojovník za práva slovenského národa. V obci sa nachádza jeho rodný dom, v ktorom je zriadená pamätná izba. Jej hlavnou časťou je expozícia venovaná životu a dielu Štefana Moyzesa. Okrem toho mu bola na jeho rodnom dome odhalená pamätná tabuľa a v parku medzi kostolom a obecný úradom pamätník.

Web stránka obce/mesta:  
Veselé

  
Štefan Nikolaj Hýroš:
Významnou osobnosťou našej obce je matičný dejateľ a historik Štefan Nikolaj Hýroš.

Web stránka obce/mesta:  
Liptovský Michal

  
T. Vansová:
T. Vansová (spisovateľka).

Web stránka obce/mesta:  
Zvolenská Slatina

  
Teréz Dömötörová:
Teréz Dömötörová.

Web stránka obce/mesta:  
Šamorín

  
Univ. Prof.PhDr. Bohuslav Chropovský DrSc.:
V Čataji sa narodil a tu aj býva významný vedec svetového mena archeológ a historik, dlhoročný generálny sekretár Union Internationale de Archeologie Slave (UIAS) a prezident UISPP Univ. Prof.PhDr. Bohuslav Chropovský DrSc., riadny člen-akademik SAV i bývalej ČSAV, člen viacerých zahraničných vedeckých inštitúcií.

Web stránka obce/mesta:  
Čataj

  
Vladimír Mináč:
Vladimír Mináč - spisovateľ.

Web stránka obce/mesta:  
Klenovec

  
Zlapanie Jánošíka:
Historické dokumenty dokazujú, že v roku 1713 v Klenovci zlapali liptovskí hajdúci Jánošíka, o čom svedčí Jánošíkova výpoveď na súde.

Web stránka obce/mesta:  
Klenovec
Info:
         e-mail: trade@ba.psg.sk
         tel.: 00421-903447629, 00421-650340155
   
Atrakcie
      
E-mailujte nám
 
domov

hore